Staan we aan de vooravond van een opwekking?

Ik hoop het van harte, maar ik ben er niet zo zeker van als sommige anderen. Allerlei mensen die zichzelf profeet noemen, kondigen aan dat God de opwekking via hen of via hun organisatie zal geven. Met ziet het als een tijd van massale bekeringen en gebedswonderen. Natuurliijk geloof ik dat God machtig is om ons land te bewegen met Zijn kracht en in vele plaatsen en gemeenten Zijn majesteit en heerlijkheid te tonen. Maar is dit dan de opwekking die velen verwachten, dat vraag ik me af, komt er nog een wereldwijde opwekking? Ik ben het eens met degene die zeggen dat God ons land in 1958 tijdens de bediening van de Amerikaanse evangelist T.L.Osborn, gezegend heeft met een heerlijke opwekking en ik geloof ook dat God het opnieuw kan doen in ons land. Maar dat is beslist iets anders dan een wereldwijde opwekking.

Soms word me verweten dat ik te klein zou denken van God. Hij is toch machtig dit te doen en ja, onze God kan alles. Hij kan de aarde bewegen, situaties en omstandigheden buigen naar Zijn wil, ik twijfel hier geen moment aan. Er zijn er ook die zeggen dat we al in de Opwekking zitten.  Dan denk ik, natuurlijk gaat het er dan om wat men van zo’n “opwekking” verwacht.  Zeker God werkt in de wereld, met name in de moslimwereld komen opmerkelijk veel mensen tot geloof, evenals in verscheidene landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het is alsof God die landen nog een laatste kans geeft om tot Hem te komen.

En absoluut, ook in Europa en in Noord-Amerika werkt God, er komen mensen tot geloof in Hem, maar dan gaat het niet om grote aantallen. En eerlijk gezegd zie ik in de Bijbel ook geen duidelijke aanwijzingen dat ons nog een grote opwekking staat te wachten. Ik houd er eerder rekening mee dat de tijden moeilijker worden, dat de afval van het geloof toe zal nemen en dat de ware gelovigen het moeilijker zullen gaan krijgen.
In 2 Tessalonicenzen 2:9-12 lezen we over de wederkomst van de Here Jezus en de daaraan voorafgaande verschijning van de antichrist. Die zal allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen doen. Hen, die verloren gaan, zal hij verlokken met ongerechtigheid, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden. Daarom – en ik schrijf dit op met de nodige huiver – zal God hun een dwaling zenden, die bewerkt dat zij de leugen geloven. Opdat, zegt vers 12, allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Sommige zogenaamde hedendaagse opwekkingen worden als echt en Bijbels gepresenteerd, hoewel ze de Bijbelse toetsing niet kunnen doorstaan. Zo was vorig jaar een aanzienlijk deel van de evangelisch/charismatische wereld in rep en roer vanwege de Fire-beweging in Lakeland, Florida, met Todd Bentley. Het genoemde gedeelte uit 2 Tessalonicenzen 2 laat zien dat een valse opwekking een oordeel van God kan zijn. Wondervoorgangers en valse predikers zullen eenmaal de vraag stellen: “Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze geesten uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan?” Maar dan zal Hij hun antwoorden: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid” (Matt. 7:22 en 23). Ze hadden wellicht talloze volgelingen die in verbazing naar hen opkeken. Die voor hen streden en degenen die een waarschuwend geluid lieten horen, tegenwierpen: “Pas op, dat je de gezalfde des Heren niet aanraakt”.

Soms vraag je je af hoe het toch mogelijk is dat sommige mensen helemaal opgeslokt worden door één of andere leer of bediening die duidelijk niet in overeenstemming is met de Bijbelse leer. Ik vul dit heel bewust niet concreet in, maar ik wil u wel aansporen datgene waar u warm voor loopt en vol van bent, te toetsen aan het Woord van God. Staat de Here Jezus wel centraal? Gaat het om de eer van mensen of om de eer van God? Onlangs zag ik in een evangelisch blad dat de foto van de evangelist 16 keer was afgedrukt. Ik vroeg me af, waar gaat het hier nu over, gaat het om Jezus of om de bediening van iemand.

Waar zijn de vruchten? Is één van de zichtbare vruchten zelfbeheersing in spreken en in doen? Of gaat het om de leider, om zijn eer, om de zogenaamde tekenen en wonderen en om de geweldige profetiën die over zijn bediening zijn uitgesproken? Wanneer ik de wereldsituatie en de situatie in de kerken in ogenschouw neem, houd ik er serieus rekening mee dat we weleens op de drempel zouden kunnen staan van de start van Gods oordelen die over de wereld zullen gaan, waarover onder meer Daniël en Openbaring spreken. De enige keer dat de Bijbel ons doet denken aan massale bekeringen is, als ik lees van de grote schare die uit de grote verdrukking zal komen. Lees het maar: Openb.7: 9-17

Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natien en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen…… En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

Misschien zal dit de grote opwekking zijn waar velen naar uitzien, maar die komt wel in de grote verdrukking, namelijk de anti-christelijk tijdsperiode, als de oordelen van God over de wereld gaan en velen daardoor tot inzicht komen. Hoe het precies gaat worden, weet ik ook niet. Ik ga daar niet over speculeren en ik wil u ook geen paniek aanpraten, maar ik zou niet graag in die periode op aarde leven.

Tegelijk mogen we zeker weten dat de Here de Zijnen zal bewaren in dagen van grote nood. Hij zal Zijn gemeente wegnemen van de aarde voor dat die grote verdrukking aanbreekt, lees Openb.3:10, 11.
“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.” Dat is mijn verwachting, naar Jezus wederkomst en niet naar die opwekking. Zorg dat niets u in de weg kan staan om straks met de Heer mee te gaan als Hij weerkomt om Zijn bruidsgemeente te halen.

Laten we ons vertrouwen daarom voor 100 procent stellen op Hem alleen en de dingen zoeken die boven zijn, zoals Kolossenzen 3:1-3 zegt:
“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.”

Advertentie

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Bijbelstudies, Eindtijd, wederkomst en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s