Moeten we de sabbat houden?

Er zijn steeds meer evangelische christenen in ons land die de sabbat gaan onderhouden d.w.z,. terwijl de meeste christenen op zondag een rustdag houden en naar een kerk of gemeente gaan, doen zij dat op zaterdag. Daarbij onthouden sommigen zich op die dag ook nog streng van allerlei andere activiteiten. Op zichzelf is dit natuurlijk geen probleem, ware het niet dat men het voelt als een heilig wet, iets waarin God absolute gehoorzaamheid van hen vraagt en dus leven deze mensen onder een soort wet en daar zit nu juist het probleem.

In dit artikel willen we kort nagaan of christenen die in de Bijbel geloven, vandaag de dag nog de wet van de sabbat moeten onderhouden of dat dit gebod niet meer van toepassing is.

Vast staat dat we kunnen lezen in de Bijbel, dat het sabbatgebod een onderdeel was van de tien geboden, die God had gegeven aan het volk Israël toen Hij hen uit het land Egypte had geleid (Ex 20:2). Zo lezen we in het boek Exodus bij de wetgeving op de Sinaï : “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heer, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde die” Ex 20:8-11.

Hoewel het principe van de sabbatwet was gebaseerd op de schepping, zien we dat deze wet er toch pas is gekomen in dagen van het volk van Israël en dat deze wet ook speciaal gegeven werd aan het volk van Israël zelf. Nehemia schrijft hier heel duidelijk over “Op de berg Sinai zijt Gij nedergedaald en hebt met hen gesproken uit de hemel, en hun rechtvaardige verordeningen, betrouwbare wetten, goede inzettingen en geboden gegeven. Ook hebt Gij hen uw heilige sabbat doen kennen en hun geboden, inzettingen en een wet gegeven door de dienst van uw knecht Mozes” Neh. 9:13-14.

Een nieuw verbond.
De tien geboden waren een onderdeel van het oude verbond dat God met Israël had gesloten, maar God had toen al door de mond van de profeet Jeremia geprofeteerd (Jer. 31:31-34) dat er een nieuw verbond tot stand zou gebracht worden. Dat nieuwe verbond zou totaal anders zijn dan het oude, lees daarover in Hebr. 8:8,9 : “niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Heer

Bij de komst van dit nieuwe verbond was het oude voor verouderd verklaard. De enige reden waarom het nog niet totaal is verdwenen is, omdat het oude verbond nog nut heeft voor Israël zolang ze de Heer Jezus nog niet als hun verlosser hebben aangenomen. Daarom ook dat de Hebreeën schrijver hierover zegt “als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning” Hebr 8:13. De apostel Paulus spreekt op verschillende plaatsen in zijn zendbrieven over dat nieuwe verbond en noemt het oude verbond met z’n vele geboden, een bediening des doods.

Tegen de Corinthiërs zegt Paulus o.a. dat de letters op stenen gegrift een bediening des doods zijn, die verdwijnen moesten (2 Kor 3:7). In de gemeente te Kolosse was een probleem dat er valse Joodse leraren (vgl Hand 15:5-11,19) werkzaam waren die de christenen toch oplegden om de sabbat te gaan houden. Paulus zegt hen “laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is” Kol 2:16-17. Het oude testament had bepaalde regels betreffende feestdagen en sabbatdagen. Deze dingen waren echter een onderdeel van het oude testament die slechts een schaduw waren van hetgeen komen moest, nl Christus. Want “thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter” Rom 7:6.

Lees ook Joh.1:17 “De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen” Een christen is “niet onder de wet” (Rom 6:14), “want Christus is het einde van de wet” (Rom 10:4).

Indien wij de wet of delen van de wet terug gaan invoeren, als zou dit een onderdeel zijn van het nieuwe verbond, dan zegt Paulus ons het volgende “gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. Gij liep goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept” Gal 5:4,7-8.

Wanneer iemand de wet van Mozes bindend gaat maken dan staat deze buiten de genade. Een christen onderwerpt zich aan de wet van Christus (1 Kor 9:21), aan het nieuwe verbond (Hebr 12:24) dat God met ons heeft gesloten.

Dat nieuwe verbond is gebaseerd op Gods genade, welke voldoende zichtbaar werd aan het kruis waar Jezus voor ons stierf. Gezien vanuit de wet zijn wij allemaal overtreders van de wet en zouden we allemaal geoordeeld moeten worden, maar Jezus heeft het oordeel voor ons opgevangen. Derhalve is een kind van God vrij van het oordeel en dus van de wet die ons veroordeeld (Rom.8:1)

De ware sabbat is overigens niet het houden van een dag, maar de diepe vrede in ons hart die ons deel wordt door Jezus offer aan het kruis.

Als u wilt kunt u hierover doorpraten, klik hier.

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Bijbelstudies, Joodse wetten, sabbat en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s