Dagelijks archief: april 26, 2013

Pinksteren maakt vrij van menselijke regels en tradities.

Angst voor de gaven van de Heilige Geest is niet van God, maar komt uit het rijk van satan, die ons wil beroven van deze zegeningen. De Bijbel leert ons dat er een doop in de Heilige Geest is, als een op zichzelf staande gebeurtenis, precies zoals bekering en wedergeboorte dat is.

We worden niet automatisch discipelen van Jezus Christus, we moeten een stap doen, o.a. onze zonden belijden aan God en ons ook bekeren van ons zondig leven. Daarna komt de Heer in ons leven en Hij vergeeft en geeft ons een totaal nieuw leven, de Bijbel noemt dit wedergeboorte. Als dit plaats vind ervaren we dit als een gebeurtenis in ons leven maar zo is het ook, als we gedoopt worden in de Heilige Geest.

Dit wordt het meest duidelijk als we Hand.8:12-17 daarover opslaan, waar de Filippus het evangelie predikte en de mensen opriep zich te laten dopen, maar er waren twee andere apostelen nodig (Petrus en Johannes) om de mensen te onderwijzen over de doop in de Heilige Geest. Zij hadden deze doop dus niet al ontvangen na hun bekering en waterdoop, maar er moest apart voor hen gebeden worden voor deze ervaring. Petrus en Johannes baden voor hen, dat ze de doop in de Geest zouden ontvangen.

Als je het boek Handelingen leest, kun je eigenlijk niet anders concluderen, dan dat de doop in de Heilige Geest voor iedereen is. Bijvoorbeeld in Handelingen 10 spreekt Petrus in het huis van Simon de leerlooier. Terwijl hij nog aan het woord is vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats en beginnen de aanwezigen in tongen te spreken en God te loven. Lees maar Hand.10:44-47: “Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren mede gekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen?”

Wat we wel uit deze gebeurtenis kunnen leren is dat de doop in de Heilige Geest tegen ‘vormen en tradities van mensen’ in gaat. Bijvoorbeeld, plotseling beginnen mensen in eenPinksteren01 vreemde taal te spreken en in Hand. 10 zelfs ‘tijdens de preek’ van Petrus, dus midden in de kerkdienst. De doop in de Heilige Geest gooit hier de liturgie omver en maak normaal passief luisterende gelovigen, plotseling tot in tongen sprekende aanbidders van de Heer.

Sommigen zullen ook toen, met verbazing hebben gezien en gehoord wat er allermaal voor vreemde dingen gingen gebeuren. Ons verstand zal het spreken in tongen ook nooit accepteren. Het is ook volkomen dwaas, om onverstaanbare klanken uit te spreken. Maar vergeet niet dat de Bijbel leert, dat God het dwaze juist uitverkoren heeft, om het wijze te beschamen. (1 Kor.1:21-27).

Vandaag leven veel christenen in een geestelijke gevangenis van tradities. Ze hangen een religie aan, in plaats van een levende Jezus, die ook vandaag nog met de kracht van Zijn Geest kan werken en mensen VOL wil maken. Sommige christenen laten zich vrijwillig in zo’n een gevangenis stoppen. Maar.. breek liever uit elke vorm van religie en stort jezelf in de heerlijke armen van God en wordt vervuld met de Heilige Geest. Je zult dan pas het echte leven kennen. Jezus is het leven en Hij geeft leven en Hij wekt jou op tot leven in overvloed. Hij heeft beloofd “stromen van levende wateren” en toen sprak Jezus over niets anders dan de doop in de Heilige Geest. Lees maar in Joh.7:37-38

“En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.“

Rituelen en tradities
Er zijn kerken en gemeenten waar tradities en rituelen zo sterk aanwezig zijn, dat er geen ruimte meer is voor het vernieuwd werk van Gods geest, dus voor die verfrissende werking van de Geest. God zoekt in Zijn gemeente, aanbidders in Geest en in Waarheid en die aanbidding is altijd spontaan, vanuit het hart en geïnspireerd door de Heilige Geest.

Maar waar een vaste liturgie is, wordt vrijheid in samenkomst moeilijk. Zowel menselijke als demonische controle staat aanbidding in Geest en in Waarheid in de weg. Men is angstig voor het spreken in tongen, de gave van profetie (lees 1 Kor.14) en probeert dit zoveel mogelijk onder controle te houden.

Feitelijk is het een religieuze geest die de kracht en de doop in de Heilige Geest in het leven van de gelovige wil vervangen met allerlei religieuze activiteiten. Dit is het zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën, waarvoor Jezus de discipelen waarschuwden. Een religieuze geest verhindert ons om Gods stem te horen omdat we veronderstellen al te weten wat God zegt en behaagd.

controleDe geest van religie is erop uit om te misleiden en te binden. Helaas blijkt dat vele gelovigen in de valkuil zijn gevallen om zich meer bezig te houden met vormen, rituelen en programma‘s dan met een levende relatie met Jezus Christus. Als menselijke inzichten en programma‘s de overhand hebben in onze kerken, dan is er weinig of geen ruimte voor de leiding en de werking van de Heilige Geest. Religie heeft te maken met het verstand en niets met de Geest Gods. Dan verbinden we ons bijvoorbeeld aan het instituut Kerk, maar niet aan Jezus. Mensen sluiten zich ook vaak bij kerken of gemeenten aan, om diverse redenen. Tijdens een enquête werden een aantal christenen, die trouwe kerkgangers waren, gevraagd waarom ze juist deze kerk hadden uitgekozen. De reacties waren zeer verschillend.

Sommige gingen er heen omdat:
◾de kinderen hadden het er zo naar hun zin. Natuurlijk is dat belangrijk maar dat mag toch ook niet de belangrijkste reden zijn.
◾er zijn zelfs trouwe bezoekers die zich erg verbonden voelen met een kerkgebouw want, “hun ouders en voorouders kwamen daar ook al en ze zijn er getrouwd en gestorven”.
◾Er zijn er ook die liever in een midden groot tot grote gemeente samen komen, omdat je dan niet zo opvalt, als in een kleinere groep en men wil niet opgemerkt worden.

Maar al deze redenen hebben niets te maken met waar het feitelijk om gaat. Dan gaat het veel meer om de vraag, “ervaart u God in die kerk of gemeente, is de Heilige Geest werkzaam in de bijeenkomsten”. Als die vraag niet meer aan de orde is, dan lopen we gevaar dat onze Godsdienst een religie wordt, die past bij onze opvoeding of onze manier van leven.

Laat u niet binden, maar kom in de vrijheid van de Heer. De Bijbel zegt: “Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid.” (2 Kor.3:17)
Lees verder

Geplaatst in Bijbelstudies, doop heilige Geest, heilige Geest | Tags: , | Een reactie plaatsen