Pinksteren en spreken in tongen. Kan dat nog?

bidden-tongentaalIn de Bijbel kunnen we lezen wat er gebeurde op de Pinksterdag 2000 jaar geleden. Er waren in Jeruzalem 120 mensen samengekomen, die baden en wachtten op de belofte van de Heilige Geest. Ze wisten niet precies wat er zou gaan komen. Ze wisten alleen dat de Heer Jezus hen gezegd had dat ze moesten wachten tot de Heilige Geest zou komen en dat ze kracht zouden ontvangen. Verder wisten ze niet wat ze te wachten stond. Plotseling gebeurde het, er werd een vlam gezien op hun hoofd, er waaide een geweldige wind in het huis waar ze waren en… ze begonnen in een andere vreemde hemelse taal te spreken, we noemen dat ‘spreken in tongen’. Lees het maar eens na in het boek van Handelingen hoofdstuk 2.

Wanneer we er Gods Woord nauwkeurig op nalezen, moeten we tot de conclusie komen dat het ‘spreken in tongen’ meer voorkwam in het Bijbelboek Handelingen en dat het steeds onlosmakelijk met de doop in de Heilige Geest verbonden is. Bijvoorbeeld: in Handelingen 10 spreekt Petrus in het huis van Simon de leerlooier. Terwijl hij nog aan het woord is vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats en beginnen de aanwezigen in tongen te spreken en God te loven. In Handelingen 19 komt Paulus te Efeze mannen tegen die, direct na handoplegging, vervuld werden met de Heilige Geest en ook in tongen begonnen te spreken. De kracht van de Geest is kennelijk niet minder geworden na Pinksteren en zoals het toen was, kan het nu ook zijn.

Het verschijnsel “spreken in tongen” roept echter verschillende reacties onder christenen op. Sommige vinden het onzin, anderen vinden het bedreigend, weer anderen denken het niet te kunnen en er zijn er ook die denken weer dat ze daarom een “slechter christen” zijn.

Maar er zijn er ook die veelvuldig in tongen spreken, soms luid, maar ook in stilte. Wat is dat nu eigenlijk, spreken in tongen. Wil ik dat ook? En als ik het dan wil, kan ik het dan ook? Hoe moet dat? Deze vragen wil ik aan de orde stellen.

Wat is spreken in tongen?
Spreken in tongen is spreken in een taal die je door de Heilige Geest ingegeven krijgt, dus de Geest gebruikt wel je eigen stemorgaan. In de Bijbel vinden we drie verschillende vormen van het spreken in tongen.

1. Verstaanbaar?
Hand. 2:3-6 “Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongenpinksteren verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken”.

Deze vorm van het spreken in tongen is het meest bekend. Ook in onze tijd horen we een enkele maal van gebeurtenissen als deze: dat mensen tijdens het hardop spreken in tongen een taal spreken die voor anderen verstaanbaar is. Bij de gebeurtenissen in Handelingen is trouwens tegelijkertijd nog een veel groter wonder gebeurd: namelijk dat iedereen (zie vers 6) “…de apostelen en de andere leerlingen…” in zijn eigen taal hoorde spreken. Het was dus niet zo dat één van de apostelen Grieks sprak en een andere Perzisch en weer een andere apostel Spaans, maar God deed een gehoorwonder, waardoor iedereen elkaar verstond.

2. Onverstaanbaar
De tweede vorm van spreken in tongen is beschreven in de brief aan de Corinthiërs.
1 Cor. 14:1-4 “Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. Iemand die in tongen spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in tongen spreekt is daar alleen zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente”.

Als je deze tekst leest, dan zou je bij oppervlakkige beschouwing kunnen denken dat Paulus vindt dat er niet te veel in tongen gesproken zou moeten worden. Maar zo is het dus niet. Spreken in tongen is één van de gaven van de Geest en dus belangrijk. De zinnen uit het bovenstaande stukje die ik dikgedrukt heb weergegeven, vormen de kern van deze vorm van spreken in tongen. De Heilige Geest doet je spreken tot God en je bent daar zelf bij gebaat! Daar moeten we niet te licht over denken. Het is terecht dat Paulus daarvan zegt: ‘streeft ernaar’.

Wat is dan het nut van deze wijze van spreken in tongen?
In Romeinen 8:26-27 staat “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit”.

God komt ons door middel van (een gave van) de Heilige Geest te hulp bij het bidden, met “onuitsprekelijke verzuchtingen”.

3. Profetie en tongentaal
De derde uitingsvorm wordt ook in 1 Corinthiërs 14 genoemd, namelijk in vers 5: “Ik zou willen dat u allen in tongen kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in tongen spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.

Er is dus tongentaal die, nadat hij is uitgesproken, aan de gemeente uitgelegd kan worden. Een dergelijke uitingsvorm is daarom vergelijkbaar met profetie, God spreekt door deze gave rechtstreeks tot Zijn kinderen.

U heeft het ook nodig.
Paulus schrijft, alweer in 1 Corinthiërs 14, namelijk in vers 18 dat hij erg blij is, hij dankt God er voor, dat hij meer dan wie ook in tongen spreekt. Paulus wil het dus erg graag. Hij vindt het kennelijk erg waardevol.
Moet ik dus spreken in tongen? Nee, er is geen moeten bij God, maar Hij wil het u wel geven, want de Bijbel zegt tot alle gelovigen ‘Streeft naar de gaven van de Geest’. Je kunt er alleen maar naar streven, als God het je ook wil geven. Daarbij komt, wie van ons, die God wil dienen, zou één van Zijn gaven willen afwijzen?

Toch hebben velen er moeite mee. Bij de gave van het spreken in tongen, zit namelijk een grote moeilijkheid. “Mijn verstand blijft onvruchtbaar”. Als ik in tongen spreek (en dat verzin ik niet, maar zo staat het in de Bijbel), dan kraam ik voor mijn verstand onzin uit. Ik versta het niet en ik weet niet wat ik zeg, m.a.w. om in tongen te spreken, moet je soms over een flinke drempel heen stappen. Om in tongen te spreken moet ik daarom mijn geloof in werking zetten. Want zonder geloof is het spreken in tongen een volkomen belachelijk gebeuren.

Laten we de Bijbel zelf laten spreken.

 • Tongentaal is een gebedstaal.
  bible_open1 Cor. 14:2 zegt: “Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf”.
  Het is dus een gebedstaal, want er staat hier dat wie in een tong spreekt tot God spreekt en spreken tot God is bidden. Daarbij verstaan we zelf niet wat we spreken, het is een geheimenis. Het is mogelijk om met deze taal te bidden, te lofzingen of God te aanbidden. De Bijbel noemt dit bidden of aanbidden “in de geest”, onze geest wordt dan geïnspireerd door de Heilige Geest. Joh. 4:23-24 zegt: “maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid”.
  1 Cor. 14:15 zegt: ”Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand”.
  Efeze 6:18 zegt: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen”.
 • Tongentaal is een teken voor de gelovigen.
  Marc. 16:17 zegt: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken”.
  Het is dus ook een teken wat het gelovig kind van God zal volgen en wanneer het uitgelegd wordt (God geeft er een boodschap door), dan is het ook een teken voor de ongelovigen (1 Cor. 14:22). Wat vaak verward wordt is de gave van het spreken in tongen, als teken van de vervulling met de Geest en hoe deze gave functioneert in de gemeente.
  Laat ons eerst vaststellen dat “spreken in tongen” niet de doop in de Geest is, maar slechts een teken daarvan. In de gemeente zal deze gave alleen z´n nut hebben wanneer het ook uitgelegd wordt. In dit kader zegt Paulus in 1 Cor. 12:30 “…spreken soms allen in tongen…”. Hiermee wordt niet bedoeld dat deze gave slechts voor enkele personen is, want dan zouden teksten als Marc. 16:17 “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen………. in nieuwe tongen zullen zij spreken” daarmee in tegenspraak zijn.
 • Wat is het nut van tongentaal ?
  Door het regelmatig onderhouden van deze stroom aan onbegrijpelijke woorden, bouwen we onszelf op bovennatuurlijke wijze op. Er gaat een kracht vanuit die ons in contact brengt met God. 1 Cor. 14:4 zegt: “Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf”. In Judas vers 20 staat ook iets dergelijks “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest”. Tongentaal geeft ons bovendien de mogelijkheid om volhardend en voortdurend te bidden, zoals ook gezegd wordt in Efeze 6:18.
 • Wil God dat we in tongen spreken?
  Het antwoord is ja! Paulus verlangde ook dat de gehele gemeente in tongen zou spreken. Lees 1 Cor. 14:5, “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen sprak,…” en in 1 Cor. 14:39 lezen we dat Paulus ons vraagt het spreken in tongen niet te belemmeren.

Hoe ontvang ik deze doop in de Geest?

Gods Woord spreekt van 7 belangrijke voorwaarden.

 1. Bekering en waterdoop gaat vooraf. In Hand. 2.38 staat: “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen”. Opmerking: In een enkel geval gebeurde het dat mensen gedoopt werden in de Geest voordat ze gedoopt waren in water. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het huis van Cornelius, zie Hand. 10:44-48. Laat ons echter niet vergeten dat in die dagen de opvatting leefde dat de heidenen niet gedoopt konden worden omdat ze buiten het verbond met Abraham stonden. De Heilige Geest corrigeerde deze opvatting door hen toch te dopen in de Geest. Ze stonden ook zeer verbaasd, er staat letterlijk in Hand. 10:45 “En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort”. Daarop werden ze direct gedoopt.
 2. We moeten om de Heilige Geest bidden! Het komt dus niet vanzelf. Lees Luc. 11:13 “hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?”
 3. We moeten God gehoorzaam willen zijn. Hand. 5:32 zegt: “En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn”. God gehoorzamen betekent hier een radikale bekering en de bereidheid om Jezus te volgen. Zonden staan God altijd in de weg, maak zonodig eerst de dingen in orde met God en mensen, voordat u bidt om deze heilige doop.
 4. Er is geloof nodig om deze zegen van God te ontvangen. Gal. 3:14 zegt: ”…opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof”. Wij moeten geloven dat als er met ons gebeden wordt, de Heer het ons geeft, ook al voelen we of merken we nog niets. Geloof komt eerst, ervaring komt daarna. Marc. 11:24 zegt: “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden”.
 5. Wees bereid om een dwaas te zijn in de ogen van mensen. Ons verstand zal het spreken in tongen nooit accepteren. Het is ook volkomen dwaas, om onverstaanbare klanken uit te spreken. Maar God heeft het dwaze juist uitverkoren om het wijze te beschamen, 1 Cor. 1:21b. “…heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven”. 1 Cor. 1:27 “Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen”. Het evangelie van het kruis en de verlossing in Jezus bloed is ook een dwaasheid (1 Cor. 1:18), maar het is de hoogste wijsheid voor hen die erin geloven”.
 6. Leer de Heer lof te offeren, d.w.z. tegen al je gevoelens in groot te maken en te eren. Psalm 50:23 zegt: “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien”. Door tijd te nemen om de Heer de eer te geven, banen we ook voor Gods Geest de weg. De Heilige Geest wordt actief zodra een wedergeboren kind van God, Jezus gaat prijzen. Veel christenen wachten gespannen op de Heilige Geest, maar de Geest is er zodra ik Jezus groot maakt. In 1 Cor. 12:3 staat “…niemand kan zeggen Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest…”. Iemand die bidt om de doop in de Geest, maar geen enkel verlangen kent om de Heer te prijzen, zal het ook niet ontvangen en moet zich ernstig afvragen hoe het met de wedergeboorte staat.
 7. Eén ervaring met de Heilige Geest is nog maar het begin. De vervulling met de Geest is een doorlopend proces in ons leven, wat ook weer kan ophouden. In Efeze 5:18 staat “…wordt vervuld met de Geest…”.  Maar letterlijk staat er in de grondtekst: “weest voortdurend vervuld van de Heilige Geest”. Paulus bad ook de Efeziërs toe, die al reeds vervuld waren met de Geest (Efeze 1:13, 14), dat zij nog meer vervuld mochten worden tot alle volheid Gods (Efeze 3:19). Aan de andere kant lezen we ook van Saul hoe de Geest van hem week (lees 1 Sam. 16:14) en hoe David bad in Psalm 51:13 “…neem uw Heilige Geest niet van mij…”. Dus ook dat is mogelijk als mensen Gods Geest ongehoorzaam zijn en dus bedroeven.

Wat heel belangrijk is! De Heilige Geest is als een rivier welke door ons wil stromen om ons geestelijk te verfrissen, als water om onze dorst te lessen en als olie om ons innerlijk te genezen. Dat is wat de Heilige Geest wil doen in ons. Maar er is meer, de Geest wil ook volledig bezit van ons nemen, ons leven is dan als een waterkruik gevuld met het levende water van de Heilige Geest.

Doorpraten, dat kan: KLIK HIER

Advertentie

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in doop heilige Geest en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Pinksteren en spreken in tongen. Kan dat nog?

 1. A. Klein zegt:

  Beste broeder Henk,

  Graag zou ik de volgende GRATIS Bijbelstudies over dit onderwerp onder de aandacht willen brengen:

  1. De natuurlijke mens en de Heilige Geest.
  Zie https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2011/04/05/boekbespreking-6-de-natuurlijke-mens-en-de-heilige-geest/
  2. De Gever en Zijn Gaven.
  Zie https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2011/08/19/boekbespreking-40-de-gever-en-zijn-gaven-alle-12-losse-delen-ineen/

 2. Pingback: Pinksteren en spreken in tongen. Kan dat nog? | "De eindtijdbode"- Bijbelstudies over de eindtijd

 3. Ja hoor heel mooie bijbelstudie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s