Dagelijks archief: december 2, 2016

Moeten christenen zich aan de sabbat houden?

In het vierde gebod van de tien geboden, spreekt God Israël over de Sabbat (Exodus 20:8-11). Het was voor Israël de opdracht van God, om op de Sabbatdag een rustdag te houden. Voor gelovige Joden is dit nog steeds erg belangrijk, onder christenen wordt er echter verschillend over gedacht.

Sommigen beweren dat koning Constantijn, die leefde in 321 na Christus, de Sabbat van de zaterdag in zondag “veranderde”. Het is waarschijnlijk dat deze Constantijn dit gedaan heeft om vooral de Joden te dwingen, niet meer op zaterdag hun Sabbat te vieren. De geschiedenis leert ook dat hij Joden heeft willen dwingen om christenen te worden. Maar in tegenstelling tot wat wordt beweerd, is het is niet waarschijnlijk dat de verandering van de zaterdag naar de zondag, ook nog iets betekende voor de christenen. Geschiedkundig is daar geen bewijs voor.

Bijvoorbeeld van de Nieuw Testamentische gemeente in het boek van handelingen, weten dat ze ‘elke dag’ samen kwamen om God te dienen en dus zeker niet alleen op de zaterdag. We lezen in Hand. 2:46-47 ‘En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe’.

Maar, als er toch een dag in de week geweest moet zijn, waarop Christenen bij voorkeur elkaar zouden ontmoetten, dan moet het wel de opstandingsdag van Jezus geweest zijn, dat is de eerste dag van de week (dus onze zondag) niet de Sabbat (onze zaterdag), zie o.a. Hand.20:7 ‘En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht’.

Dat was ook de dag waarop ze hun offergave moesten brengen, lees 1 Cor. 16:2 ‘Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden, wanneer ik gekomen ben’.

Welk verband is er met de schepping?
Voorstanders voor het houden van de sabbat beweren vaak, dat God de Sabbat in Genesis bij de schepping al instelde. Er staat immers in het eerste Bijbelboek, dat God rustte op de zevende dag (Genesis 2:3). Dit zou dan al het begin zijn van de Sabbat, want ook in Exodus 20, waar de tien geboden beschreven staan, wordt bij het vierde gebod over de rust van God op de zevende dag van de schepping gesproken.

Er bestaat echter toch geen echte Bijbelse opdracht tot het vieren van de Sabbat, in de periode tussen Adam en Mozes. Geen enkele Bijbeltekst wijst daarop. De viering van de Sabbat begon duidelijk pas toen Israël de tien geboden ontving en was een bijzonder teken tussen God en Israël. In Deuteronomium 5 geeft Mozes de tien geboden aan de volgende generatie van Israëlieten. Nadat Mozes in verzen 12-14 gebiedt dat de Sabbat in ere moet worden gehouden, geeft hij de reden dat de Sabbat aan Israël was gegeven: ‘Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden’ (Deut. 5:15).
Lees verder

Geplaatst in Joodse wetten, sabbat | Tags: | 1 reactie