Toenadering, Christelijke kerken en de Islam. Kan dat wel?

Opschudding in de Christelijk kerken in Nederland (2016). Het gaat om pro-Islamitische uitspraken o.a. van een PKN kerkleider. Feitelijk is deze pro-Islam koers al enkele jaren gaande, alleen het wordt in de laatste tijd meer zichtbaar. Bijvoorbeeld, in enkele prostestante kerken in ons land leest de predikant nu niet meer alleen uit de Bijbel, maar soms ook uit de Koran. Men zegt een brug te willen slaan, niet verdelen of afwijzen maar verbinden, zo heet het.

De wereld om ons heen verandert.
Het is stellig ook een reactie op de veranderingen in de maatschappij ten aanzien van de Islam. Naar verwachting zal in de komende jaren ook de druk vanuit de Islam, steeds meer gevoeld worden in onze samenleving. Er komen gewoon steeds meer Moslims in ons land wonen en we zullen daar hoe dan ook mee te maken krijgen. Onder het motto van acceptatie en tolerantie, zullen steeds meer kerken, scholen en bedrijven, rekening gaan houden met de Islam en desnoods christelijke normen en waarden daarvoor inwisselen.

Het wordt ook steeds moeilijker om openlijk bedenkingen te uiten ten aanzien van de Islam. Al gauw wordt men gezien als een racist en dan maakt het al helemaal niets meer uit of we alleen de godsdienst bedoelen en niet de Moslim zelf, dus de persoon. Voor veel mensen is er nagenoeg geen onderscheid, men we wil nu eenmaal tolerant zijn ten aanzien van beiden.

Luister maar: een Protestant Christelijk basis school in ons land (2016), vond het nodig om de kinderen kennis te laten maken met de Islam en besloot met alle kinderen een bezoek te brengen aan een plaatselijke Moskee. Daar kregen de kinderen een les van de Imam, hoe er gebeden wordt in het Islamitisch gebedshuis. Alle kinderen moesten daarvoor enige tijd neerknielen met hun hoofd en ellebogen op de grond. Kennelijk hadden de ouders van de kinderen er geen problemen mee, of ze wisten hier niet van. Het lijkt vrij onschuldig, maar dat is het niet. De les van de Imam was gefilmd en werd via internet in het buitenland aangekondigd, als een Islamitische overwinning op de christenen. Maar er is nog veel meer.

Allah of God.
Een bekende Rooms Katholieke Bisschop (2016) in ons land, gaf in een vraag gesprek voor de televisie aan, dat het beter zou zijn als de Christenen, God niet langer ‘God’ zouden noemen, maar gewoon Allah. Hij zegt, het zou goed zijn voor het onderlinge begrip tussen Moslims en Christenen. Hij meent ook dat het voor God niets uit zou maken. Je zou je gemakkelijk af kunnen vragen, of het voor Moslims dan ook niets uit zou maken om Allah voortaan God te noemen. Maar waarschijnlijk ligt dit behoorlijk gevoelig bij Moslims.

En ja, als we het strikt taalkundig benaderen dan zijn er ook geen echte verschillen. Want waar de Fransen Dieu zeggen en de Spanjaarden Dios, de Duitsers Gott, daar spreken de Arabieren gewoon van Allah. Arabische Bijbels spreken dus ook over Allah. Dat woord is dus niet exclusief voorbehouden aan de Koran. Allah is gewoon het Arabische woord voor God. Maar hiermee is nog niet alles gezegd, want er is meer over te zeggen.

Volgens de Islam heeft Allah (God) uitdrukkelijk geen zoon, wat ook staat geschreven op de grote Al-Aqsamoskee in Jeruzalem. In het gebouw bevindt zich een achthoekige arcade die op de binnen- en buitenzijde voorzien is van een doorlopende Arabische inscriptie, waarin klaar en helder wordt aangegeven dat Allah geen zoon heeft. Daarmee wordt duidelijk dat Allah nooit de God van de christenen kan zijn, want die heeft volgens de Bijbel juist wel een Zoon, namelijk Jezus Christus (1 Joh. 4:14-15).

Jezus, of Isa volgens de Koran, zou ook niet zijn gestorven aan een kruis en is dus evenmin opgestaan uit de doden en daarmee snijdt de Koran het hart uit de Bijbel. Immers, veel in de Bijbel draait om de unieke (eniggeboren) Zoon van God die gestorven is voor ons en ook werd opgewekt uit de doden. De Bijbel noemt Jezus ook, Gods enig geboren Zoon, er is dus ook geen ander.

“Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft” (Joh.3-16).

Het woord Isa in de Koran is overigens géén echte vertaling van de naam Jezus (of Jeshua). Isa is ook niet de zoon van Allah, want volgens de Koran is Allah is géén vader en hij kan dus ook nooit de God van de Bijbel zijn. Isa is alleen een ‘schepping’ van Allah, maar géén zoon.

Een antichristelijk teken.
Hierover zegt de Bijbel duidelijk: ”En zoals u gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook véél anti-christen en daaraan erkennen wij dat het de laatste ure is. Dat is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent” (1 Joh. 2:18-23). Een antichristelijk teken is dus de loochening, dat God de Vader van Jezus Christus en Jezus de Zoon van God is.

Volgens de Bijbel is maar één God, die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus. Lees o.a. 2 Kor. 5:19 “…en God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen….”

Dit is het hart van het evangelie en de belangrijkste zekerheid die we als christen hebben. Helaas horen we om ons heen steeds weer andere geluiden. Maar de Bijbel geeft geen ruimte voor een andere opvatting. Jezus is de enige toegang tot God, alleen Hij kan de mens redden van zijn zonde en buiten Hem is er dus geen God die verlossen kan.

Het antwoord op de vraag of ‘Allah dezelfde God is, als de God van de christenen’ is dus kort en duidelijk gezegd, nee. Het verschil zit dus niet zozeer in de naam God of Allah, maar in Jezus, althans als we vast willen houden aan het eeuwig Woord van God, de Bijbel.

Lees ook Hand.4:12 “..de zaligheid is in geen anderen Naam; want er is ook onder den hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden worden.”

Chrislam beweging.
Ondanks dat Jezus (‘Isa’) in de islam slechts als profeet wordt erkend, proberen zich progressief noemende christenen, al jaren op te schuiven richting van de Islam. Al in 2010 hebben een groot aantal toonaangevende christelijke leiders en organisaties in de wereld, een intentieverklaring opgesteld met als doel, de samenvoeging van het Christendom en de Islam tot een nieuwe ‘Chrislam’ religie en de verwachtingen voor de toekomst zijn gunstig.

Diverse Protestantse kerkgenootschappen hebben deze stroming inmiddels al omarmd. En willen op deze manier het streven naar een vereniging tussen het Christendom en de Islam bevorderen. Er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste stappen zijn al gezet.

De achterliggende gedachte is, dat alhoewel Christenen en Moslims het geloof allemaal vanuit een andere cultuur beleven, men er uiteindelijk aan wil vasthouden, dat we toch allemaal in dezelfde God geloven. Chrislam is een beweging, waarvan sommigen hopen dat deze het antwoord is op de voortdurende botsing tussen het Westen, waarvan men denkt dat die voornamelijk Christelijk is, en het Midden-Oosten dat overwegend Islamitisch is. Het is voor ons nog een relatief nieuwe beweging in het Westen.

Een Bijbelvertaling die moslimvriendelijk is.
Chrislam probeert zich o.a. te concentreren op overeenkomsten tussen de Bijbel en de Koran en zoekt een uitweg voor de verschillen. In sommige kerken wordt daarom al de Koran naast de Bijbel gelezen en beide teksten worden als Heilige Schrift beschouwd.

Normaal is het feitelijk onmogelijk om een brug te slaan tussen de Koran en de Bijbel, omdat men dan een onoverbrugbare kloof zou moeten zien te slechten. Een feit is het nu eenmaal, dat het belangrijkste verschil tussen de Koran en de Bijbel is, dat de Bijbel Jezus als de Zoon van God ziet. In de Koran is dat godslasterlijk en een ergere zonde dan moord.

Maar ook hier komt een oplossing voor. Inmiddels hebben we ook de z.g. ‘Islam vriendelijke’ Bijbels. Dit zijn o.a. Arabische Bijbels waarin het begrip God als ´Vader´ vermeden en vervangen door: Allerhoogste, Heer, Beschermer of gewoon God. In die Bijbel heeft men moeite gedaan om de vertaling zo aan te passen, dat de ‘Vader’ en ‘Zoon’ relatie van God en Jezus eruit is gehaald. Want met name deze uitleg van de goddelijke drie-eenheid, staan voor Moslims gelijk aan een belediging van Allah.

Ook in Bangladesh hebben we de zogenaamde Bangla-bijbels, daarin is de uitdrukking ´Zoon van God´ veranderd is in ´Messias van God´. Dit is weer meer in overeenstemming met, zoals de Koran Jezus noemt: Isa al-Masih, Jezus de Messias. Ook Jezus opdracht om alle volken te dopen ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’ (Mat.28:19) werd gewijzigd in ‘reinigen met water in de naam van Allah, zijn Messias en zijn heilige Geest.’

Mogelijk wordt deze ‘Chrislam’ religie de basis van de één-wereldreligie die de komende Antichrist volgens veel Bijbeluitleggers aan de mensheid zal opleggen. Het behoeft geen uitleg dat christenen, die vasthouden aan de Bijbelse leer, dus dat Jezus Christus God is en dat Hij in het vlees gekomen is en de Enige Weg tot de Vader is, steeds meer alleen komen te staan. Deze mensen worden straks gezien als liefdeloos en mensen die verdeeldheid zaaien. Mogelijk zullen we nog daarom worden vervolgd, God weet het.

Bijbelse profetie.
Overigens gaat dan de Bijbelse profetie in vervulling. In de eindtijd zal er een valse kerk zijn, d.w.z. een namaak religie. Het zal een oecumenische eenheidskerk zijn, waarin alle wereldgodsdiensten vertegenwoordigd zijn. Maar de Bijbel noemt haar de grote hoer en deze kerk zal de ware gelovigen die vasthouden aan de Bijbel, vervolgen. Dat hoeft ons niet te verbazen, want de Bijbelse profetieën spreken er al vele eeuwen van. Uiteindelijk zal Jezus winnen, zorg dat u bij de winnaars hoort.

Openbaring 17: 1 – 14 “En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.

En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing……. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.”

Jezus gaat spoedig komen, zorg dat u klaar bent om Hem te ontmoeten.

Reageren? Dat kan: KLIK HIER

Aanbevolen Bijbelstudies:
– Lees ook de studie van ‘de eindtijdbode’ over de valse kerk in de eindtijd:  KLIK HIER

– Tevens de studie van Derek Prince op ‘de eindtijdbode’ over de antichrist: KLIK HIER

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Islam, Israël en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s