Conflicten en ruzies in het christelijk huwelijk. Kan dat wel?

Wie overkomt het niet?
Als we eerlijk zijn moeten we bekennen dat het ons allemaal wel eens is overkomen. Nu is boos worden feitelijk menselijk en hoeft zelfs niet altijd schadelijk te zijn voor je relatie. Sterker nog, partners die bang zijn om elkaar eens stevig te zeggen wat men denkt, kroppen het meestal van binnen op. Op een dag komt de uitbarsting en dan zijn de gevolgen soms veel ernstiger.

En ja, natuurlijk worden ook christenen wel eens boos, we zijn allemaal mensen met emoties. De Bijbel vertelt zelfs dat ook Jezus eens boos werd, lees bijvoorbeeld Joh.11:40. De Bijbel zegt ook nergens tegen ons: ‘Wordt nooit meer boos’. Er staat wel in Efeze 4:26: ‘Wees boos, maar zondig dan niet’. Met andere woorden, boos worden is niet het probleem, maar het moet niet uit de hand lopen. Bijvoorbeeld doordat je elkaar gaat uitschelden of schreeuwen tegen elkaar. Of je gaat gewelddadig worden, gooien met spullen en dergelijke. Dat mag nooit gebeuren. Tegelijk staat er ook, dat we snel moeten vergeven en wel voordat de dag voorbij is. Dus je moet absoluut niet boos blijven, maar juist snel weer vergeven want boos blijven is wel van satan.

Wat is feitelijk vergeven?
Het oorspronkelijke Griekse woord voor ‘vergeven’ betekent letterlijk loslaten. Deze betekenis houdt in dat je vergeven kan, door God te bidden je de kracht te geven om hetgeen gebeurd is los te laten, hoe de ander er ook nog tegenover staat. Vergeven heeft dus niets te maken met gelijk of ongelijk hebben, vergeven is gewoon je boosheid loslaten.

Het is een groot misverstand dat vergeven niet nodig zou zijn als degene die ons pijn heeft aangedaan, daar niet eerst uitdrukkelijk om vraagt. Veel mensen begrijpen niet dat vergeven iets is wat beter is voor jezelf en in geval het om gehuwden gaat, is het ook beter voor je huwelijk.  Menig huwelijk is tot een hel geworden, alleen maar omdat men elkaar niet wilde vergeven. Men vond dat de ander eerst maar eens met spijt en berouw om vergeving moest vragen. Alleen, zijn de gevolgen heel vaak dramatisch en het is ook een verkeerde uitleg van wat de Bijbel bedoeld met vergeven. Wanneer je vergeeft laat je namelijk alleen je negatieve gevoelens rondom een vervelende gebeurtenis varen, je laat het los en je brengt het bij God en je laat ook het oordeel verder aan Hem over. Op die manier kan de pijn van binnen genezen en kun je de ander ook gewoon liefhebben.

In Efeze 4:26,27 staat letterlijk ‘Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats’. Huwelijkspartners die elkaar veel vergeven, krijgen daardoor vaak een sterkere band. Het klinkt vreemd, maar het is dus niet altijd negatief, maar kan zelfs positief werken.

Toch zijn er ook echtscheidingen door ruzies.
Men zegt, één op de drie huwelijken loopt op de klippen. Vroeger hield de sociale en maatschappelijke druk nog menig huwelijk in stand. Vrouwen  waren veelal ook financieel afhankelijk van de man, weggaan was daarom niet eenvoudig. Die druk is nu weg, dat is aan de ene kant wel goed, maar het is wel jammer dat daardoor een huwelijk steeds makkelijker wordt ontbonden. Er is zelfs even sprake geweest van flits scheidingen, gelukkig is dat er nog niet door, maar het wordt wel steeds makkelijker gemaakt om te scheiden.

Eén van de oorzaken van echtscheiding is, dat we de boosheid over de dingen die ons zijn aangedaan door de ander, blijven koesteren, totdat zij ontaardt in bitterheid. Het begint als een ergernis, we ergeren ons aan iets wat een ander doet of zegt, dan volgt er boosheid. Maar als die boosheid niet wordt opgelost, blijft er iets in ons hart achter. Wanneer we dit gaan voeden, bijvoorbeeld door de ander er steeds opnieuw verwijten over te maken, groeit het uit tot een afkeer van die ander en tenslotte wordt het een bitterheid wat ons hart en gedachten vult. Het is als een plant, het begint met het zaad van ergernis, daarna groeit de plant van boosheid en brengt tenslotte de vrucht van bitterheid voort.
Jezus leerde ons, altijd te vergeven. (Mat.6:12) “en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” . En natuurlijk is vergeven niet altijd makkelijk, het kan zelfs erg moeilijk zijn. Toch is dat de enige weg om erger te voorkomen.

Wat zegt de Bijbel over echtscheiding.
Helaas… ook bij christenen is scheiden geen uitzondering meer en ook in christelijke kringen wordt over echtscheiding steeds meer verschillend gedacht. Maar als we de Bijbel laten spreken dan is er voor echtscheiding maar heel weinig ruimte. Bijbels gesproken zijn er slechts twee mogelijkheden waarbij God echtscheiding toestaat.

  • Als er sprake is van overspel en… de overspeler wil zich niet van deze zonde bekeren.
  • Wanneer de ongelovige partner zelf niet verder wil leven met de gelovige wederhelft.
    (zie ook www.christelijk-huwelijk.nl )

We weten zeker dat Gods mening niet aan de tijd of omstandigheden gebonden is, God wordt niet opeens moderner van opvatting, omdat dat beter in onze tijd past. Dat is niet omdat  God geen begrip zou hebben voor moeilijke tijden in een huwelijk en dat ook de karakters van man en vrouw in het huwelijk, soms heel moeilijk verenigbaar zijn. Maar omdat Hij wil dat we met onze moeilijke karakters naar Hem komen, zodat Hij ons kan veranderen. Hij wil dus niet dat we om allerlei redenen van elkaar wegvluchten en elkaar of ons gezin in de steek laten. Want dit heeft altijd pijnlijke gevolgen voor degene die zich verlaten voelt en ook voor de kinderen die vaak de gevolgen van een scheiding nog lang voelen.

Daarom raadt de Bijbel ons ook aan om geen ongelijk juk aan te gaan met een ongelovige (1 Kor.7), want dan is het onmogelijk om samen naar Jezus te gaan met je karakter fouten. Het gevolg is dan dat je het als gelovige dubbel moeilijk kan hebben,

Nu is een christelijk huwelijk nog niet altijd een garantie voor een goed huwelijk. Maar er is na een conflict altijd wel weer herstel mogelijk. Als het goed is probeert men toch, naar het gebod van Jezus, de minste te zijn, de ander toch lief te hebben en te verdragen, ook al voelt het op het moment anders. Een christelijk huwelijk vraagt de bereidheid om eigen behoeften op de tweede plaats te zetten en die van de ander op de eerste plaats, dat is zelfverloochening.

Een andere reden voor echtscheiding.
Helaas zie we een toename van echtscheidingen, waar heel andere dingen een rol spelen, dan de hier boven genoemde redenen. Heel vaak heeft men bij het aanvragen van een echtscheiding, geen beweegredenen die beslist spreken van een onoplosbare situatie. Kennelijk is het toch mogelijk dat mensen, die toegewijd lijken aan God en aan elkaar, zwichten voor verleidingen, waar ook de mensen in de wereld die zonder God leven, aan toegeven. “We houden niet meer van elkaar”, was toch ondenkbaar toen je samen in de trouwdienst voor het aangezicht van de levende God, de trouwbeloften uit sprak. Toen hadden we elkaar trouw beloofd:  tot de dood ons scheidde en in voor en tegenspoed, in goede en slechte dagen, bij ziekte en gezondheid. Maar de woorden “Ik heb gelijk en ik kies nu voor mij zelf” staan daar lijnrecht tegenover.

Het houden van zo’n trouwbelofte komt ons zeker niet zomaar aanwaaien. Daar merken we niets van als we net verliefd zijn en alles nog door een roze bril bekijken. Dan willen we geen kwaad van de ander zien en alles wat negatief lijkt, poetsen we direct weg of zoals men wel zegt ‘bedekken we met de mantel der liefde’. Maar het wordt meestal heel anders als we langer met elkaar leven. Dan ‘kan het zijn’ dat het ons wel moeilijker valt om de belofte van trouw, die we elkaar deden op de huwelijksdag, te houden. Maar we hebben elkaar geen trouw beloofd alleen maar voor de makkelijke dagen van ons leven. Dan was dat niet eens nodig geweest, maar veel meer voor de moeilijke dagen, daarom heeft God ingesteld dat we elkaar trouw beloven voor Zijn aangezicht en te midden van de gemeente.

De wet van het gevoel.
Heel veel echtscheidingen (ook onder christenen) vinden plaats met als argument:  “het voelt gewoon goed om weg te gaan”, of  “we missen de klik om bij elkaar te blijven”, of “we hebben niets meer samen”. Men ziet dit dan als een redelijk argument of er nu een ander in het spel is of niet.
Nog erger wordt het als er wel een ander in het spel is. Sommigen proberen hun zonde goed te praten. Men zegt “ik kon er niets aan doen, het is mij overkomen, ik werd plotseling verliefd op een ander” en “ik kon het gevoel niet tegenhouden”. Maar het is een grote leugen dat men er niets aan kan doen, nee men maakt bewust de verkeerde keus. Daarom, er is voor een christen geen Bijbels excuus voor overspel. Sterker nog: Toegeven aan alles wat maar in ons vlees opkomt, leidt absoluut naar de eeuwige dood.

Het blijkt dat veel echtscheidingen gebaseerd zijn op gevoel. Om deze reden spreekt de Bijbel dat we verplicht zijn in het huwelijk, om elkaar lief te hebben. (Lees Efeze 5:28). Men kan zich gemakkelijk afvragen wat de Bijbel hiermee bedoeld, want een mens kan moeilijk verplicht iemand liefhebben. Maar daar gaat het helemaal niet om. Wat de Bijbel bedoeld is dat we ons niet door onze gevoelens alleen moeten laten leiden bij het liefhebben van de ander. Onze gevoelens kunnen ons gemakkelijk bedriegen en kunnen van dag tot dag verschillen. Nee, in het huwelijk hebben we ook nog een heilige plicht om de ander liefhebben, met ander woorden, als het gevoel ons een moment in de steek laat, hebben we nog geen argument om de ander dan maar te verlaten, want liefhebben is ook nog een keus.

Het is een enorme misleiding waar vele gehuwden mee geconfronteerd worden. Niets meer te ‘voelen’ voor de ander, kan zelfs in de ogen van sommige mensen, schuldgevoelens en schaamte weg redeneren. De belofte “tot de dood ons scheidt” verandert in “tot wanneer mijn liefde faalt”. De kracht van dat gevoel wordt zo sterk dat het blijkbaar zijn weg vindt ondanks de enorme schadelijke consequenties bijvoorbeeld voor de kinderen. De gevoelens worden op de hoogste plaats gezet. Dat gevoel, of het nu om het gemak, genot, of “het eigen ik” gaat, het komt in de Bijbel keer op keer terug onder de noemer van afgoderij.

De crisis.
Men zegt “Tussen de vier en acht jaar na de trouwdag krijg je de crisis,” Vooral als in tussen niet is geleerd om met elkaar te communiceren en voor de relatie te bidden. Door een gebrek aan communiceren en samen bidden, groeit men steeds verder uit elkaar in plaats, van dichter naar elkaar toe. Veel problemen ontstaan vooral tijdens de opvoedingstijd van de kinderen, bijvoorbeeld in de tienertijd. Ouders moeten naast elkaar gaan staan als ze dan in een conflict zijn met hun kinderen. Gebeurt dat niet, dan drijven deze dingen de ouders uit elkaar.

Je wordt er niet op voorbereid.
Er zijn Bijbelstudiegroepen waar het heel gezellig is en waar over van alles wordt gepraat, behalve over deze gevoelige zaken. Veel mensen schamen zich om gewoon toe te geven dat het niet goed gaat thuis. We zetten op de zondagmorgen een masker op in de gemeente.  Velen denken, ‘als ik problemen heb in mijn huwelijk of als het met de kinderen niet goed gaat, ben ik haast verplicht om dat stil te houden. Je hangt de vuile was nu eenmaal niet buiten op. Want als dat bekend wordt, is de conclusie bijna altijd dat ik niet geestelijk ben of dat er met mij iets mis is’.

Er ligt te weinig openheid onder christenen over de moeiten en zwakheden, waar de Bijbel heel duidelijk over is dat alle mensen die strijd te voeren hebben. Er zijn een aantal bekende gebieden waarop de meeste echtparen vastlopen. Daarin verschillen de meeste echtparen niet zoveel. Als je de moed hebt om er eens over te praten, zul je al heel snel merken dat anderen dit herkennen.

Bijvoorbeeld: hoe moet ik omgaan met, de opvoeding van de kinderen, financiën, seksualiteit. Alleen als beide partijen bereid zijn aan hun relatie te gaan werken, zullen die problemen overwonnen kunnen worden. Het hoeft in ieder geval niet op een scheiding uit te lopen, als we maar bereid zijn om naar elkaar te luisteren en voor en met elkaar te bidden. De Bijbel leert dat de doelstelling van het huwelijk is, dat je jezelf opoffert voor de ander. Het huwelijk moet iets weerspiegelen van de relatie van Jezus met Zijn gemeenten (Efeze 5), en Jezus offerde zichzelf op voor ons. Toen wij vijanden van God waren heeft God er ook alles aan gedaan om de relatie met ons te herstellen.

Mensen die lijden in het huwelijk.
Natuurlijk, het is makkelijk gezegd, maar soms moeilijk om uit te voeren. Vooral als je karakter zo enorm verschilt met dat van je partner. Dan kan een huwelijk een moeilijke weg worden, maar dit is Bijbels gezien nog geen reden om dan maar te gaan scheiden. We hebben meestal veel respect voor christenen, die in een land waar vervolging is, toch getuige blijven van Christus en het onterecht lijden verdragen. Maar er zijn ook mannen of vrouwen die onterecht lijden verdragen in een huwelijk, waarvan iedereen zegt dat je er makkelijk uit zou kunnen stappen. Maar men kiest er toch voor om gehuwd te blijven, omdat men daardoor ook iets van de liefde van God wil laten zien, die ook lijden verdroeg voor ons. God zal hen kracht geven om het te volbrengen.

Voor advies kunt u mij mailen, u krijgt altijd antwoord. Klik hier

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Huwelijk en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s