Zeven vragen over het huwelijk, die ons vaak gesteld worden.

Bijbels advies voor uw huwelijk.
Er is een schrikbarende nood op het vlak van huwelijk en seksualiteit. Iedereen die een beetje ervaring in het pastoraat heeft, weet van het ontstellend aantal problemen, die vooral jonge mensen hebben op dit vlak.

Maar ook mensen die al langer gehuwd zijn, komen vaak met vragen bij ons.  Bijvoorbeeld over wat de Bijbel precies zegt over echtscheiding en hertrouwen, kan dat zo maar, vindt God het wel goed.

Als we binnen de kerk of gemeente geen duidelijke Bijbelse antwoorden voor hen hebben, dan zullen sommigen de antwoorden op het internet of in de wereld om ons heen gaan zoeken. De gevolgen zijn vaak dat men verkeerde beslissingen neemt en daardoor Gods zegen mist op het huwelijk of relatie.  Helaas laten veel kerken en evangelische gemeenten na, om regelmatig onderwijs te geven uit de Bijbel over het huwelijk en seksualiteit, en hoe we om moeten gaan met problemen die op dat vlak op onze weg kunnen komen.

Het is opmerkelijk, dat voor heel veel dingen in het leven, mensen cursussen volgen,  maar als het gaat om het huwelijk, dan doet lang niet iedereen dat. Soms neemt men maar automatisch aan, dat iedereen in staat is om het huwelijk tot een succes te maken. Toch hebben we juist daarbij de lessen uit de Bijbel nodig en ook de adviezen van anderen die vervuld zijn met de heilige Geest en jarenlange ervaring hebben op het vlak van het huwelijk. En ja natuurlijk, ook christenen lopen soms tegen problemen op waar men moeilijk uit kan komen zonder hulp. Vandaar ook de vele echtscheidingen onder christenen in de huidige tijd.

Via onze website www.christelijk-huwelijk.nl, krijgen we elke dag behoorlijk wat reacties van mensen, die met problemen in hun relatie zitten. Door onze jarenlange ervaring in het huwelijkspastoraat, kunnen we veel mensen gelukkig een bruikbaar advies geven. Iedereen die dat wil kan daar gebruik van maken, we proberen altijd binnen twee dagen te antwoorden.

Er zijn zeven vragen die ons het meest gesteld worden.

1. Mag je als christen ongehuwd samenwonen?
Antwoord: Eén van de argumenten om te gaan samenwonen is, dat men eerst zekerheid wil hebben, alvorens men zich aan iemand wil binden. Dus men wil feitelijk eerst een soort proefhuwelijk. Heel vaak horen we de opmerking: “maar hoe moet dat dan, als we niets meer voor elkaar voelen, moeten we dan toch bij elkaar blijven en mogelijk elkaars leven tot een hel maken? Dan kun je het toch beter eerst eens gaan proberen d.m.v. een proef huwelijk”.

Maar… natuurlijk zou iedereen die een huwelijk aangaat, zich eerst terdege moeten afvragen of de persoon waarmee men voornemens is om te trouwen, wel de ware is. Dat doen we door niet te snel tot een huwelijk te besluiten en eerst een ruime tijd te nemen om elkaar goed te leren kennen. Daarbij is het vooral van belang om God te bidden om wijsheid en inzicht, we hebben een God die tot ons wil spreken. Pas als we de zekerheid van God in ons hart hebben gekregen, is de tijd gekomen om aan een huwelijk te gaan denken.

Kinderen van God, die God gehoorzamen, gaan in ieder geval niet alvast  samenwonen, als een soort proefhuwelijk. Dit is tegenwoordig normaal in de wereld, maar daar moeten christenen niet aan mee doen. Efez.4:20 zegt “Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen …” . Het huwelijk zal namelijk Bijbels gezien altijd eerst door de wet van het land bekrachtigt dienen te worden, want God erkent de wet en de overheid zolang als die niet tegen Gods geboden ingaat (Lees Rom.7:2 en Rom.13.1, 2).

Het huwelijk moet voor ons het eindpunt zijn van onze ontdekkingstocht naar de ware levenspartner en zeker niet het beginpunt. Daarna gaan we een heel ander proces is, namelijk het aan elkaar geslepen worden tot een hechte eenheid. Dat kan alleen maar succesvol zijn als we zekerheid al hebben dat hij of zij de ware is.

Hoe kan men, als kind van God de juiste partner vinden, in de massa mensen die om ons heen leven? Het antwoord van de Bijbel is duidelijk (Spreuken.3:5,6 ) ‘Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.’

Mensen kunnen zonder de hulp van de Heer heel gemakkelijk verkeerde keuzes maken. Teveel mensen hebben zelf geprobeerd om de juiste levenspartner te vinden en zijn teleurgesteld uitgekomen. Helaas ook onder christenen eindigen steeds meer huwelijken in een scheiding. Dat komt gedeeltelijk omdat, als het gaat om de liefde, mensen te vaak hun eigen weg gaan, zonder te luisteren naar goede raad. Men gaat bijvoorbeeld ‘stappen’ om de ware te vinden, dus dan desnoods maar het uitgaansleven in. Maar kinderen Gods die echt op God vertrouwen, behoeven niet te gaan ‘stappen’ om de ware te vinden. Je beledigt God ermee en geeft Hem niet de ruimte, tijd en vertrouwen die Hij van je vraagt. Daarnaast veroorzaakt het vaak frustraties en teleurstellingen. Wacht liever op God, vertrouw Hem voor de juiste partner. Mensen die het echt van Hem verwachten komen nooit bedrogen uit.

2. Seks voor het huwelijk, kan dat wel? Wat zegt de Bijbel?
Antwoord: In de Bijbel lezen we eerst in het Oude Testament, dat God had verboden dat een man en vrouw “buiten het huwelijk” seksuele gemeenschap met elkaar hadden. Werd dit toch gedaan, dan ‘moest’ het stel trouwen, lees Ex.22:16, om de schande weg te nemen. Vooral voor de vrouw was het een schande om niet maagd meer te zijn, de gevolgen konden dramatisch zijn voor zo’n vrouw.

Maar ook uit het Nieuwe Testament verstaan we (o.a. uit 1 Kor.7:9), dat seks absoluut hoort binnen de grenzen van het huwelijk. Letterlijk staat er “als je je niet kunt onthouden van seks, trouw dan want dat is beter dan je te branden” en met branden wordt zondigen bedoeld, in de zin van seks buiten het huwelijk.

Uit deze en anderen verzen blijkt, dat God een totale onthouding van seks voor het huwelijk wil. Tegelijk wordt hiermee ook duidelijk, dat ongehuwd samenwonen tegen Gods wil is. Dit is voor veel mensen erg moeilijk te snappen, maar aan de andere kant is het vanuit Gods standpunt juist heel goed te begrijpen. Het valt nu eenmaal niet te ontkennen dat verkeringen en verlovingen weer stuk kunnen gaan. Over het algemeen gebeurt dat gemakkelijker dan een huwelijk, de consequenties zijn in geval van een huwelijk nu eenmaal veel groter.

Voor het huwelijk (in de verkeringstijd), moet men er dus voor zorgen om zo met elkaar om te omgaan, dat als de relatie toch uitgaat, men op een reine manier weer een andere relatie aan kan gaan. En dat wordt moeilijker als we al seksuele omgang hebben gehad. Het gevolg is dat sommigen al met verschillenden het bed hebben gedeeld, voordat ze de ware tegen komen en dit is absoluut tegen de wil van God. Bewaar dat intieme dus voor één persoon en deel het niet met anderen, want daarmee verliest het zijn speciale glans.

3. Als je samen seks hebt gehad, ben je dan voor God gehuwd?
Antwoord: Sommige denken dat geslachtsgemeenschap hebben voor het huwelijk, door God op dezelfde manier gezien wordt als gehuwd zijn. Maar dit is geen Bijbelse visie. God beschouwt een stel alleen als getrouwd wanneer ze wettelijk getrouwd zijn. Het huwelijk zal altijd door de wet van het land bekrachtigd dienen te worden. God erkent de wet en de overheid zolang als die niet tegen Gods geboden ingaat. (Lees Rom.7:2 en Rom.13.1, 2)
“Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft…” “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld”.

Zie ook Mal.2:14 waar God spreekt over Israël als Zijn ‘wettige’ vrouw. “En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.”

Jezus zegt ook tot de Samaritaanse vrouw in Joh.4:16-18 “Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd”.

De enige terechte conclusie die we hieruit kunnen trekken is, dat ze 5 maal getrouwd geweest is en dat ze nu ongehuwd samen leefde met de 6de man en daarop zegt Jezus “deze is uw man niet”.

Tenslotte, wachten is soms moeilijk omdat we in een tijd leven waarop veel mensen dat niet meer geleerd hebben, men wil vaak te snel alles al hebben. Maar als het gaat om seksualiteit, dan kunnen we gerust zeggen dat wachten juist heel goed is. Het is namelijk een toets of je werkelijk van elkaar houdt, ook al krijg je niet direct je zin. Echte liefde bewijst zich het meest als je het wel eens moeilijk hebt, maar er toch voor gaat. Er is ook niets mooier dan rein in het huwelijk te treden, allebei nog maagd en de seksualiteit helemaal samen ontdekken. Daar geniet je samen nog het meest van en zo heeft God het beslist bedoeld.

4. Mag je scheiden als je bijvoorbeeld mishandeld wordt?
Antwoord: Voorop staat dat God de echtscheiding haat, in Mal.2:16 zegt God “..Want ik haat de echtscheiding zegt de Here…” (lees in dit verband ook Ex.20:14). Bij de huwelijkssluiting wordt al direct gezegd: “wat God heeft samengevoegd scheidde de mens niet” (Mat.19:6). Mocht er desondanks toch een scheiding hebben plaats gevonden, dan zal de weg van God in de eerste plaats op verzoening en herstel gericht zijn. Dit is een heel belangrijk uitgangspunt. (Lees 1 Kor.7:10,11) ‘Doch hun die getrouwd zijn beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten, is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen..’ Andersom geldt dit uiteraard ook, alleen kwam dat in Paulus dagen niet voor, vrouwen werden gewoon weggestuurd door de man of ze vluchten om één of andere reden bij hun man weg.

Wanneer het twee kinderen van God zijn, is het feitelijk (Bijbels gezien) ondenkbaar dat men uiteengaat door hoog oplopende meningsverschillen. Zodra zij iets tegen elkaar hebben dienen zij zelfs niet te wachten totdat de zon ondergaat over hun toorn (Ef.4:26). Hoe moeilijk het ook is, toch zal een kind van God moeten vergeven (Mat.18:21, 22). Laat ons niet vergeten dat vergeven niet hoeft te betekenen dat we het samen eens zijn of dat we de fouten van de ander goedkeuren. Het betekent echter wel dat we geen bitterheid of ergernis meer in ons hart willen houden, we rekenen m.a.w. de ander de fouten niet toe, we laten het los in Gods hand (Lucas 6:37).

Maar, we moeten ook eerlijk zijn. Soms kunnen de ruzies zo hoog oplopen dat een scheiding toch de enige oplossing is, bijvoorbeeld als er sprake is van regelmatige mishandelingen. Men kan nu eenmaal niet samen blijven leven met zo iemand. Maar, juist in zo´n geval gebied 1Kor.7:11,12 ons om ongehuwd te blijven en voor de ander te blijven bidden. Pas als herstel van het huwelijk echt niet meer mogelijk is, is men vrij om opnieuw te huwen.

5. Mag je scheiden als er sprake is van overspel?
Antwoord: Overspel is één van de ergste vormen van onrecht die er bestaat. In het huwelijk geef je vertrouwen aan de ander op een exclusieve manier. Je geeft a.h.w. ‘jezelf’ weg aan de ander, zoals je dat aan niemand anders doet. Als je getrouwd bent is je man of vrouw (op God na), de belangrijkste persoon in je leven geworden. Voor wie je alles wil doen en van wie je ook het meest liefde en geborgenheid verwacht. Als die persoon waar je zoveel vertrouwen aan hebt gegeven je bedriegt met een ander, is de pijn bijna niet te beschrijven. Iemand heeft eens gezegd dat het moeilijker is om je man of vrouw te verliezen op deze manier, dan aan de dood. Omdat het laatste je overkomt en niemand kan daar wat aan doen, terwijl het eerste je door iemand wordt aangedaan.

Jezus heeft gezegd in Mat.19:9 “..doch wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt pleegt echtbreuk..”. Uit deze tekst verstaan we dat hoererij de reden is waarop de Bijbel ons wel toestaat om te scheiden. Het gaat hier in het grondwoord echter niet om één daad van overspel, maar om het volharden in deze zonde. In dat geval is het niet mogelijk om bij de partner te blijven (1Kor.5:9-11).

Wanneer dus overspel blijft plaatsvinden, is het kwaad dat binnen het huwelijk plaatsvindt erger dan het kwaad van de echtscheiding. De onschuldige partij is dan vrij om te scheiden en eventueel later te hertrouwen, omdat het huwelijk dood is voor God en verzoening niet meer mogelijk is.

6. Mag een christen altijd hertrouwen na een echtscheiding?
Antwoord: Niet altijd lees 1 Kor.7:10,11. Opnieuw trouwen is echter geen echtbreuk (dus Bijbels gezien toegestaan), als het eerste huwelijk vanwege hoererij ontbonden is (Mat.19:9). In dit geval is verzoening en herstel vaak niet meer mogelijk. Dus alleen wanneer de schuldige partner (na waarschuwingen) volhardt in de weg van overspel. Je kunt nu eenmaal niet samen blijven leven met een hoereerder (lees 1 Kor.5:11). Het huwelijk is in dat geval als dood voor God en men is dan vrij om opnieuw te huwen.

Natuurlijk is dat ook het geval als één van beide partners tegen het gebod van God in, toch een nieuwe relatie aan gaat Mat.19:9 “..doch wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt pleegt echtbreuk..”. In dat geval is het eerste huwelijk helaas niet meer te redden en als dood voor God.

Wanneer één de partners ongelovig is (of als zodanig leeft) en niet op normale wijze met de gelovige partner verder wil leven ( 1 Cor. 7 vers 10 tot 16). In dat geval staat de Bijbel ons ook toe om te scheiden en om eventueel opnieuw te huwen. Herstel van het huwelijk is in dat geval zelfs niet meer raadzaam, want het gaat hier om een ongelovige partner.

Luister naar wat de Bijbel zegt in 2 Kor.6:14: ‘Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?’ Een dergelijke relatie zal vaak leiden toch teleurstellingen en verdriet en daarom dat God ons ervoor waarschuwt, want Hij houdt van ons en wil ons voor verdriet bewaren.

7. Moet je dan altijd bij elkaar blijven, ook als het gevoel weg is?
Antwoord: Heel veel echtscheiding (ook onder christenen) vinden plaats met de volgende argumenten: – “het voelt gewoon goed om weg te gaan” – “we missen de klik om bij elkaar te blijven” – “we hebben niets meer samen”. – “we zijn uit elkaar gegroeid” – “we passen niet meer bij elkaar” – “we zijn op elkaar uitgekeken” – “Ik kom niet meer aan mezelf toe, hij is te dominant” etc.. In de wereld ziet men dit tegenwoordig al gauw als een redelijk argument en dan maakt het even niet uit of er ook kinderen zijn, het moet allemaal maar kunnen. Maar dat zal natuurlijk nooit zo mogen zijn onder kinderen van God, die willen leven volgens de Bijbel. God wil dat we elkaar onvoorwaardelijk trouw blijven en dat houdt in, dat we onvoorwaardelijk voor elkaar instaan, ook als het gevoel verdwijnt, de sleur van iedere dag zich aandient en we te maken krijgen met eigenschappen van onze partner die minder leuk zijn. Dat alles en nog veel meer hoort erbij, als je met iemand trouwt.

Maar natuurlijk, het kan ook best wel eens erg moeilijk zijn. Er zijn mannen en vrouwen met een erg moeilijk karakter en sommige karakters zijn bijna onverenigbaar. Lees ook wat de Bijbel zegt over een kijfachtige huisvrouw. (Spr.21:9) (Uiteraard geldt dit eveneens voor bijvoorbeeld een heerszuchtige man).

Velen vragen zich dan af: moet ik nog bij deze partner blijven, is het niet beter om te scheiden? Door te scheiden denkt men het probleem op te lossen en staat de deur naar geluk weer open. Maar uit de vele gesprekken die we hebben gehad met echtparen die het moeilijk hadden, weten we dat bij elkaar blijven, als het enigszins kan, toch beter is. Het is dus altijd beter om te blijven bidden voor een relatie en zo nodig hulp te gaan zoeken, om zodoende een relatie nog een kans te geven.

Bijbels advies voor u.
Misschien heeft u ook vragen over uw relatie en u komt er alleen niet uit. Dan nodigen we u uit om het eens aan ons voor te leggen. Wij bieden u gratis advies aan vanuit de Bijbel en u kunt eventueel gewoon anoniem blijven. Uw vragen worden discreet behandeld, ze zijn veilig bij ons en u krijgt altijd antwoord KLIK HIER.

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Hertrouwen, Huwelijk, Seks voor het huwelijk, Seksualiteit en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s