De twaalf meest gestelde vragen over de wederkomst van Jezus.

Misschien wilt u meer weten over wat er in de eindtijd nog zal gaan gebeuren, vlak voor Jezus terugkomst. Klik hier:  www.bijbelstudies-eindtijd.nl

door Henk Herbold

De wederkomst van Jezus.
Veel christenen verwachten de wederkomst van Jezus Christus, maar natuurlijk weten we niet wanneer.  De Bijbel geeft nu eenmaal geen duidelijke tijdsberekening aangaande de wederkomst van Jezus. Sterker nog, Jezus heeft gezegd (Matt. 24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.” Toch verwachten miljoenen christenen in de wereld, dat Jezus op een dag zal terug komen. Maar tegelijk zijn er ook heel veel vragen. Tijdens de vele Bijbelstudies die we over dit onderwerp mochten geven, viel het ons op dat ons vaak dezelfde vragen gesteld werden. Hier onder kunt u de twaalf meest gestelde vragen en hun antwoorden vinden, over de wederkomst van Jezus.

DE TWAALF MEEST GESTELDE VRAGEN.

Vraag 1. Is er verschil tussen wat de Bijbel bedoeld met de wederkomst van Jezus en de z.g. wegname van de gemeente van deze aarde?
Antwoord: De wederkomst van de Heer vindt plaats aan het eind van de grote verdrukking (lees Matt.24:21,29 en 30). Het kenmerk van dit gebeuren is, “aller oog zal Hem zien en alle knie zal zich voor Hem buigen” (Openb.1:7 en Fil.2:9). De wegname (Matt.24:40,41) is een voor de wereld verborgen gebeurtenis, welke “voor” de grote verdrukking zal plaats vinden. (Lees Luc.21 :36 en Openb.3: 10,11)

Vraag 2. Behoort iedereen tot de gemeente die weggenomen wordt van de aarde?
Antwoord:
Iedereen die oprecht gelooft in Jezus en wedergeboren is kan in principe die wegname meemaken. Naamchristenen zullen echter achterblijven, d.w.z. zij die zeggen bekeerd te zijn en tegelijk ernstige zonden niet loslaten. De Bijbel zegt ook: “de reinen van hart zullen God zien” (Matt.5:8) en “zonder heiligmaking zal niemand de Here zien” (Hebr. 12:14) Bovendien noemt Jezus Zijn gemeente “Bruid” en dit betekent dat Hij van haar- verwacht dat zij ook Hem boven alles lief heeft (Luc.14:26 en 2 Kor.11:2)

Vraag 3. Hoe staat het met onze kinderen als Jezus weerkomt?
Antwoord: Laat ons onze kinderen zo vroeg mogelijk naar Godshuis brengen en zorgen dat zij geleerd worden dat ze moeten kiezen voor Jezus. Aan de andere kant mogen we weten dat Jezus onze kinderen intens liefheeft en dat Hij ze zeker niet oordeelt zolang ze nog niet instaat zijn om een weloverwogen beslissing te nemen. Daarbij komt ook dat de Bijbel zegt’ dat onze kinderen geheiligd zijn in de ouders tot ze de leeftijd hebben en dit geldt ook als één van de ouders de Heer niet dient. (Lees 1 Kor.7:14)

Vraag 4. Hoe staat het met de vele volkeren die de Heer niet kennen en sterven?
Antwoord: Hou altijd dit vast: God is rechtvaardig en goed en zal daarom nooit iemand veroordelen voor de dingen die hij of zij niet wist. (Lees Luc.12:48) Aan de andere kant is niemand te verontschuldigen als het gaat om de kennis aangaande het bestaan van God. De Bijbel zegt dat men uit de natuur had kunnen weten dat er een God is (Rom.1:20) en God zal dan ook dezulken naar hun werken oordelen. ‘

Vraag 5. Hoe vergaat het hen die voor Christus komst in de Heer ontslapen zijn?
Antwoord: Er is verschil tussen hen die voor Jezus dood aan het kruis ontslapen zijn en hen die daarna heen gingen. Zij die voor Jezus kruis dood ontslapen zijn en God gediend hebben, werden bewaard in het dodenrijk tot het kruis. Daarna heeft Jezus de weg geopend naar het hemels paradijs en hen als gevangenen van Zijn liefde, meegevoerd naar het paradijs (Luc.23:43 en Ef.4:8). Daar worden ze bewaard tot de Wegname van de gemeente. Dan zullen ze een nieuw lichaam ontvangen en ons nog voorgaan de Heer tegemoet in de lucht. (Lees 1Thes.4:15-17)

Vraag 6. Wat is het doel van “de grote verdrukking” (Matt.24:21).
Antwoord: Door lijden en verdrukking kunnen er twee dingen gebeuren, of men verwerpt God en geeft Hem van alles de schuld, of en dat is de andere reactie, men bekeert zich. God laat die verschrikkelijke verdrukking toe, opdat de wereld tot bekering zal komen. Dit gebeurt voor een deel ook. In de eerste plaats zullen de Joden zich bekeren in die verdrukkingstijd, daarnaast zullen miljoenen naam-christenen tot inkeer komen en een duidelijke keuze maken. (Lees Openb.7:1-4 en Openb.7:9 en 14). Helaas zullen ook velen God alsnog afwijzen (Openb.9:20).

Vraag 7. Als de gemeente niet door de grote verdrukking gaat, hoe staat het dan met de uitleg van 2 Thess.2:1-6. Daar staat: “..dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeerd… als of de dag des Heren reeds aanbrak”.
Antwoord: Er is onderscheid tussen de Wegname van de gemeente en de “dag des Heren”. Over de Wegname van de gemeente spreekt Paulus in 1 Thes.4:15-17. (Uit 1 Thes.4:13 verstaan we ook hoe onkundig deze mensen nog waren over deze dingen). De dag des Heren nu is volgens o.a. Maleachi 4:1 de dag van het grote oordeel van de Heer over de wereld. Deze Thessalonicenzen wisten uit de vorige brief van Paulus over de Wegname van de gemeente, maar in plaats zich daarin te verheugen begonnen ze zich hevig zorgen te maken. Er waren namelijk leraars die hen onderwezen “anders” dan Paulus hen geleerd had. Ze zeiden dat de oordeelsdag reeds was aangebroken over de wereld en het gevolg was dat vele van die mensen ophielden met werken, want ze dachten het heeft toch geen zin meer want God oordeelt de wereld (Lees 2 Thes.3:11). Paulus wijst hen echter terecht en zegt in eenvoudige woorden: “nee, die oordeelsdag is er nog niet, dat kan nog niet want “daarvoor” moet eerst nog veel gebeuren zoals de grote afval en de op- komst van de antichrist”. Echter in vers 6 en 7 zegt Paulus dat ze wisten wie de openbaring van de antichrist weerhoudt. Hier heeft Paulus het over de gemeente. Zolang de gemeente nog op aarde is kan de antichrist zich nog niet openbaren, God verhindert dat ten behoeve van Zijn gemeente.

Vraag 8. Welke weg gaat het volk van Israël in Gods plan?
Antwoord: Israël is het aardse verbondsvolk van God en zal dit ook altijd blijven. God zal Zijn beloften aan de aartsvaders niet verbreken. Ook nu is Israël Gods teken onder de volkeren. Jezus wijst in Mat.24:32,33 op de vijgenboom en zegt ons daarop te blijven letten en die vijgenboom wijst op Israël. Aan de hand van wat met die boom gebeurt zullen we weten hoe dicht we bij het einde leven. Aan de andere kant is er op dit moment een bedekking op het volk totdat de tijd van de heidenen voorbij is (Lees Rom.11:25,26). Die tijd is voorbij ‘bij de wegname van de gemeente. Direct daarop volgt de grote verdrukking van tweemaal drie en een half jaar en in de eerste helft komt Israël tot bekering, nadat ze zien door de antichrist bedrogen te zijn. De antichrist zal zich namelijk eerst voordoen als hun messias, maar uiteindelijk gaan tronen in hun tempel en dit is heiligschennis voor de Jood. (2 Thes.2:4 en Openb.11:1,2) daarna zal er ook scheiding komen onder het volk van Israël, een deel wordt a.h.w. weggerukt naar Gods troon (Openb.12:5) als eerstelingen van de oogst. De rest zal vluchten voor de antichrist naar een veilige plaats in de woestijn (Openb.12:6). Daar worden ze gevoed door de Heer en wachten ze op de wederkomst van de. Heer op de olijfberg, aan het eind van de grote verdrukking (Zach.14:4 en Openb. 14: 1).

Vraag 9. Wanneer vindt de bruiloft van het Lam plaats en wie hebben daar deel aan?
Antwoord: Direct na de Wegname van de gemeente, dus bij de aanvang van de 7 jarige grote verdrukking hier op aarde, vindt het bruiloftsfeest van het Lam plaats (Lees Matth.25:10 en 21). Op dat feest zal de huwelijkssluiting plaatsvinden tussen Christus en Zijn gemeente. Daar wordt de “bruid” van Christus de “vrouw” des Lams (Openb.19:7-9), m.a.w. Jezus verbindt zich als in een eeuwige huwelijksband met Zijn gemeente, voor altijd. (In vergelijking: in Israël is het normaal dat een huwelijksfeest 7 dagen duurde, het feest in de hemel duurt echter geen 7 dagen maar 7 (aardse) jaren). Wie hebben deel aan dit feest: alle wedergeboren kinderen Gods die bij de opname van de gemeente gereed waren en meegegaan zijn. Die achtergebleven zijn behoren tot de dwaze maagden en missen dit feest (Matt.25: 10b “..en de deur werd gesloten..”).

Vraag 10. Worden wedergeboren kinderen Gods nog veroordeeld door de Heer?
Antwoord: Kinderen Gods vallen niet meer onder het oordeel (Lees Rom.8: 1). Toch worden onze werken wel beoordeeld door de Heer (dus niet geoordeeld) hierover lezen we in 2 Kor.5:10. Nadat onze werken zijn geweest voor de Heer, zullen we ook loon ontvangen. Het gaat hier dus niet om de kwantiteit (hoeveelheid) van ons werk voor de Heer maar veel meer de kwaliteit. Waarom deden we het, was het uit liefde voor Jezus, of om eigen belang. Over dit loon lezen we o.a. in Dan.12:3 en in Luc.19:17,18. Het loon heeft ook betrekking op de taak die we straks nog zullen hebben in het 1000 jarig vrederijk (Openb.20:1,2).

Vraag 11. Wie gaan er het 1000 jarig vrederijk binnen?
Antwoord: In de eerste plaats de gemeente die met Christus heerschappij zal hebben in dat nieuwe rijk. Maar daarnaast ook al degene die nog leven hier op aarde en vanwege hun werken genade ontvangen om dat nieuwe rijk binnen te gaan. (Lees Matt.25:34,35). Tot deze mensen zegt de Heer: “Ik was in de gevangenis en gij hebt mij opgezocht, naakt en gij hebt Mij gekleed…”. Hier is echter nog geen sprake van echte behoudenis. Want er is niemand die behouden wordt door iemand op te zoeken in de gevangenis en/of te kleden degene die naakt zijn. Behoudenis is er alleen door het offer van Jezus aan het kruis. Deze mensen kunnen dus nog steeds verloren gaan maar krijgen de kans opnieuw om voor Jezus te kiezen. Over deze mensen spreekt ook Jes.65:20. Om die reden ook wordt de duivel nog eenmaal losgelaten, aan het eind van het 1000 jarig rijk en krijgt hij opnieuw de gelegenheid om mensen te verleiden. Het gaat hier dan niet meer om degene die eerder zijn weggenomen van de aarde en de bruiloft des Lams met Hem gevierd hebben. Zij kunnen onmogelijk nog verleid worden, maar wel degene die vanwege hun werken het 1000 jarig rijk in mochten gaan. Uiteindelijk moet blijken of zij echt- voor de Heer kozen of alleen vanwege de zegeningen van het 1000 jarig vrede rijk.

Vraag 12. Zullen we elkaar nog herkennen in dat nieuwe rijk van de Heer?
Antwoord: Zoals de drie discipelen van Jezus (Petrus, Johannes en Jacobus), Mozes en Elia naast Jezus herkende zonder hen ooit gezien te hebben (Mat.17:3), zo zullen wij elkaar herkennen. We zullen elkaar niet meer zien als man en vrouw (Marc. 12:25) maar we zullen wel weten wie we zijn. Overigens niemand zal daar meer verlangen naar de aardse verhoudingen (man/vrouw) zoals we dat nu kennen, want de Bijbel zegt dat de heerlijkheid die ons daar wachtmeer is als alles wat wij in dit leven gekend hebben. (Rom.8: 18/1 Kor.2:9).

Misschien wilt u meer weten over wat er in de eindtijd nog zal gaan gebeuren, vlak voor Jezus terugkomst. Klik hier:  www.bijbelstudies-eindtijd.nl

Vragen of opmerkingen zijn uiteraard welkom: KLIK HIER

Advertentie

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Antichrist, Eindtijd, wederkomst en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s