Komt er nog een opwekking in ons land? Hoe moeten we dat zien?

Komt er nog een opwekking aan?
Velen geloven dat de heilige Geest zijn kracht nog zal demonstreren op een nog grotere manier dan de wereld ooit gezien heeft, in de zogenaamde ‘late regen’ opwekking. Deze overtuiging is gebaseerd op de profetie in Joël 2:23b, gekoppeld aan de verzen 28 en 29.
Joël 2:23b: ‘Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand’. Joël 2:28-29: ‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.’

De ‘vroege regen’ vond plaats bij de geboorte van de eerste christengemeente, lees Hand.2:17 en wij hebben dan nu nog de ‘late regen’ te verwachten, welke mogelijk zal plaats vinden vlak voor Jezus wederkomst. Over die z.g. late regen opwekking, hebben in de afgelopen jaren al heel wat mensen in ons land geprofeteerd, met name over wat God nog zal gaan doen in ons land. Ook het internet is er vol van, de ene profetie is nog mooier dan de anderen. Bekende en minder bekende predikers (c.q. profeten) zagen het al helemaal voor zich. ‘Nederland wordt opnieuw een christelijke natie, roepen ze, als we maar genoeg bidden en geloven, dan gaan we het beleven, want de grote opwekking komt eraan.’ Natuurlijk, we moeten het erkennen, we zijn niet meer zoals de eerste christengemeente in het boek van Handelingen. We hebben de zonde toegelaten en lauwheid. Nederland moet opnieuw voor Jezus gewonnen worden en weer een christelijke natie worden en dit kan alleen door opwekking. Volgens sommigen belooft God absoluut in de Bijbel, dat er zelfs nog een wereldwijde opwekking zal komen, waarin de Geest op alle mensen (vlees) zou worden uitgestort (Joël 2: 28). Maar er zijn ook weer genoeg Bijbelleraren die daar niet zo zeker meer van zijn.

Uiteraard hoop ik zelf wel op de vervulling hiervan, een geestelijke herleving zou fantastisch zijn, zeker in deze tijd van secularisatie. Maar toch moet ik ook eerlijk bekennen dat ik er ook niet meer zo zeker van ben, dat die opwekking zal komen zoals sommige mensen beweren (profeteerden) dat die zal komen. Mijn probleem is dat er teveel mensen in ons land zijn, zichzelf wat erg gemakkelijk een profeet noemen en die dan vervolgens aankondigen dat God de opwekking via hen persoonlijk, of via hun gemeente of hun organisatie zal geven.

Het wordt nog lastiger te geloven, als het gaat om buitenlandse predikers die ons land bezoeken met de speciale boodschap dat die opwekking vooral in Nederland zal beginnen. Ons land zal de toegangspoort worden voor Europa. We kunnen het nooit uitsluiten, maar tegelijk moeten we ook voorzichtig zijn met dergelijke profetieën.

Wat is een opwekking feitelijk, wat moeten we dan verwachten?
De meeste christenen zien het als een tijd van vooral grote gebedswonderen, genezingen, bevrijdingen en allerlei wonderlijke geestesuitingen. Vergelijkbaar met wat we lezen in het boek van Handelingen. Men zegt, de bediening van apostel en profeet zal met name weer helemaal hersteld worden. Daarmee doelt men op het gezag wat apostelen en profeten hadden in de tijd van Handelingen.

Maar men ziet het ook als een tijd waarop alle christelijke kerken niet alleen op zondag, maar alle dagen van de week weer helemaal vol zitten, met mensen die hongerig zijn naar de Heer. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar het gaat nog verder, volgens velen zal ook maatschappelijk de invloed van de gemeente toenemen. Geestelijk leiders zullen om gebed en advies gevraagd worden door bijvoorbeeld regeringsleiders. Men zal zoveel invloed hebben, dat onder anderen abortus, euthanasie, prostitutie, criminaliteit of drugsgebruik nauwelijks meer zal voorkomen.

Prachtig… en natuurlijk geloof ik dat God machtig is om ons land zo te bewegen met Zijn kracht, dat in vele plaatsen en gemeenten Zijn majesteit en heerlijkheid gezien zal worden. Maar… is dit dan de opwekking die velen verwachten, dat vraag ik me af en… komt er zelfs nog zo iets als een wereldwijde opwekking of late regen opwekking? God weet het.

Ik ben het overigens eens met degene die zeggen dat God ons land in 1958 tijdens de bediening van de Amerikaanse evangelist T.L.Osborn, gezegend heeft met een heerlijke opwekking. De evangelist hield o.a. een campagne op het Malieveld in Den Haag waar tienduizenden mensen op af kwamen. De ‘revival’ die de duizenden aanwezigen daar hebben ervaren, is tot grote zegen geweest voor heel Nederland. Het is echter de vraag of wij dit opnieuw zouden moeten verwachten in ons land.

Wat verwachten we feitelijk?
De Joden in de tijd van Jezus verwachtten dat de Messias zou komen. Hij zou Israël bevrijden van de Romeinse bezetting, het koningschap van David zou hersteld worden. Welvaart en zegen zou neerdalen op Israël. Zij zouden voortaan de leiders van de wereld worden i.p.v. van een vervolgd en vernederd volk. De hele wereld zou zich verbazen over Israël en regelmatig naar Jeruzalem optrekken. De Messias zou wereldwijd heersen en er zou vrede zijn. Vrede, voorspoed, vrijheid, volheid. Dat was nog eens iets om van te dromen. Laat de Messias maar komen.

En… Jezus kwam. Hij was echter volledig anders dan hun beeld van de Messias. Ze zagen Hem wel, maar herkenden en erkenden Hem niet. Hij was arm en werd vernederd, het leek wel of Hij helemaal geen heerschappij had. “Dat kon toch nooit de Messias zijn. Hij stelt ons teleur, de echte Messias moet toch heel anders handelen en… Hij werd zelfs gekruisigd.”

Nu de vraag: Zou die opwekking waar velen naar uitzien, ons ook zo teleurstellen? Wat verwachten we van een opwekking? Denkend aan een opwekking moet ik soms denken aan hele andere dingen als waar veel christenen vandaag aan denken.

Ik denk dan bijvoorbeeld meer aan:

 • massaal zondebesef onder alle christenen en in alle kerken. Maar ook het belijden van zonde naar elkaar en een verandering in levensstijl (heiliging).
 • geestelijk leiders die elkaar en de gemeente gaan dienen, in plaats van te heersen. Manipulatie en eigen eer verdwijnt, liefde gaat winnen.
 • het verlangen naar gebed neemt sterk toe onder alle christenen. Men zoekt elkaar op, om intensiever en langduriger met elkaar te bidden.
 • een verlangen naar meer kennis van Gods Woord neemt toe, maar vooral het verlangen naar de doop en de gaven van de heilige Geest neemt toe. Gods Geest krijg weer de ruimte om te werken in ons midden ‘zoals Hij wil’ (1 Kor.12:11).
 • de kinderen Gods gaan meer een leven van overgave aan God leiden en ook een leven van eenvoud en veel weggeven; zorgen voor de armen, de weduwen, de zwakken; kortom je leven willen inzetten voor de ander.

Dat is opwekking, daar verlang ik naar. Maar… zullen er dan ook meer mensen genezen in onze samenkomsten. Ik weet het niet, maar in ieder geval zal niemand de eer kunnen opeisen van de wonderen die gebeuren. Zal armoede verdwijnen. Ik zelf denk het niet, want ook in de tijd van de eerste gemeente was er armoede, maar we zullen wel beter voor elkaar gaan zorgen (Hand.4:34). Zullen er doden opstaan, zoals vroeger is gebeurd, ik weet het niet. Maar… wat heeft dat allemaal voor zin, terwijl Jezus staat te komen. Belangrijker is dat we ons massaal bekeren en ons heiligen, want de Bijbel zegt “…zonder heiligmaking zal niemand de Heer zien” (Hebr.12:14).

God is toch machtig.
Soms word me verweten dat ik te klein zou denken van God. Hij is toch machtig ons land te bewegen en ja, natuurlijk… onze God kan alles. Hij kan de aarde bewegen, situaties en omstandigheden buigen naar Zijn wil, ik twijfel hier geen moment aan. Er zijn er ook die zeggen dat we nu al in de opwekking zitten. Dan denk ik, natuurlijk gaat het er dan om wat men van zo’n “opwekking” verwacht. Zeker, God werkt ook vandaag nog steeds met kracht in ons land. En ook in de wereld om ons heen werkt God, met name in de moslimwereld komen opmerkelijk veel mensen tot geloof, evenals in verscheidene landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het is alsof God die landen nog een laatste kans geeft om tot Hem te komen, voordat Jezus zal weerkomen om Zijn gemeente te halen.

En absoluut, ook in Europa en in Noord-Amerika werkt God, er komen mensen tot geloof in Hem, maar dan gaat het niet om grote aantallen. En eerlijk gezegd zie ik in de Bijbel ook geen duidelijke aanwijzingen dat ons nog een grote wereldopwekking staat te wachten. Ik houd er eerder rekening mee dat de tijden moeilijker worden, dat de afval van het geloof toe zal nemen en dat de ware gelovigen het moeilijker zullen gaan krijgen.

In 2 Thessalonicenzen 2:9-12 lezen we over de wederkomst van de Heer Jezus en de daaraan voorafgaande verschijning van de antichrist. Die zal allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen doen. Hen, die verloren gaan, zal hij verlokken met ongerechtigheid, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden. Daarom – en ik schrijf dit op met de nodige huiver – zal God hun een dwaling zenden, die bewerkt dat zij de leugen geloven. Opdat, zegt vers 12, allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Maar dit is ook waar.
Sommige zogenaamde hedendaagse opwekkingen worden als echt en Bijbels gepresenteerd, hoewel ze de Bijbelse toetsing niet kunnen doorstaan. Zo gebeurd het nog steeds regelmatig, dat een belangrijk deel van evangelisch/charismatische christenen te gemakkelijk in rep en roer raken, vanwege één of andere Fire-beweging. Het genoemde gedeelte uit 2 Thessalonicenzen 2 laat zien dat een valse opwekking een oordeel van God kan zijn. Wondervoorgangers en valse predikers zullen eenmaal de vraag stellen: “Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze geesten uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan?” Maar dan zal Hij hun antwoorden: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid” (Matt. 7:22 en 23). Ze hadden wellicht talloze volgelingen die in verbazing naar hen opkeken. Die voor hen streden en degenen die een waarschuwend geluid lieten horen, tegenwierpen: “Pas op, dat je de gezalfde des Heren niet aanraakt”.

Soms vraag je je af hoe het toch mogelijk is dat sommige mensen helemaal opgeslokt worden door één of andere leer of bediening die duidelijk niet in overeenstemming is met de Bijbelse leer. Ik vul dit heel bewust niet concreet in, maar ik wil u wel aansporen datgene waar u warm voor loopt en vol van bent, te toetsen aan het Woord van God. Staat de Heer Jezus wel centraal? Gaat het om de eer van mensen of om de eer van God? Gaat het om een leider, om zijn eer, om de zogenaamde tekenen en wonderen en om de geweldige profetieën die over zijn bediening zijn uitgesproken? Of gaat het om Jezus.

Opwekking in de grote verdrukking.
Wanneer ik de wereldsituatie en de situatie in de kerken in ogenschouw neem, houd ik er serieus rekening mee dat we weleens op de drempel zouden kunnen staan van de start van Gods oordelen die over de wereld zullen gaan, waarover onder meer Daniël en Openbaring spreken. De enige keer dat de Bijbel ons nog doet denken aan massale bekeringen is, als ik lees van de grote schare die uit de grote verdrukking zal komen. Lees het maar:

Openb.7: 9-17 “Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natien en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen… En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams”.

Misschien zal dit de grote opwekking zijn waar velen naar uitzien, maar die komt wel in de grote verdrukking, namelijk de anti-christelijk tijdsperiode, als de oordelen van God over de wereld gaan en velen daardoor tot inzicht komen. Hoe het precies gaat worden, weet ik ook niet. Ik ga daar niet over speculeren en ik wil u ook geen paniek aanpraten, maar ik zou niet graag in die periode op aarde leven.

Tegelijk mogen we zeker weten dat de Here de Zijnen zal bewaren in dagen van grote nood. Hij zal Zijn gemeente wegnemen van de aarde voor dat die grote verdrukking aanbreekt, lees Openb.3:10, 11.
“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”
Dat is mijn verwachting, naar Jezus wederkomst. Zorg dat niets u in de weg kan staan om straks met de Heer mee te gaan als Hij weerkomt om Zijn bruidsgemeente te halen.

Laten we ons vertrouwen daarom voor 100 procent stellen op Hem alleen en vooral de dingen zoeken die boven zijn, zoals Kolossenzen 3:1-3 zegt:
“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.”

Misschien wilt u hierover napraten? Dat kan KLIK HIER. U krijgt altijd antwoord.

Advertenties
Geplaatst in Bijbel, Bijbelstudies, Eindtijd, wederkomst | Tags: | Een reactie plaatsen

Bijzonder verslag van onze Roemenië-reis 2017.

Henk en Diny Herbold

Hier volgt een kort gedeelte uit het verslag.
U kunt gratis een volledig verslag van onze reis aanvragen: KLIK HIER.

Soms moeten we nog leren om dingen los te laten, als God het tegen ons zegt. Want hetgeen waar we mee bezig zijn kan ons zo dierbaar zijn geworden, dat we het feitelijk veel liever met beide handen vast willen houden. Maar we hebben in de afgelopen jaren geleerd, als de Heer zegt dat we iets moeten loslaten, dan heeft Hij altijd iets beters voor ons en God vergist zich nooit. Ruim 21 jaar geleden moesten we een bediening loslaten, wat ons erg dierbaar was. We begrepen er niets van, maar nu vele jaren later kunnen we alleen maar zeggen dat God inderdaad een beter plan had, wat we echter toen nog niet zagen.

Dit jaar mochten we inmiddels gedenken dat we, door Gods genade, nu 40 jaar in de bediening mogen staan. We danken de Heer, voor alle mensen die we hebben mogen bereiken met het evangelie. Ook voor kracht en gezondheid en in het bijzonder voor de sterke band die we samen in ons huwelijk mogen hebben. We houden van elkaar en we zijn ook echt één in de bediening, we vullen elkaar aan in het werk van God. Diny heeft altijd een sterk gebed, geloof in het onmogelijke en vaak bijzondere bemoedigende woorden voor mensen in nood. Ze ondersteunt, het werk wat we samen mogen doen, op haar specifieke manier. (Foto – Diny omhelst een arme vrouw in Roemenië)

We zijn dit jaar al 27 jaar betrokken bij het zendingswerk in Roemenië. De laatste 11 jaar reizen we als echtpaar naar Roemenië. We hopen nog enkele jaren op deze manier dienstbaar te mogen blijven, maar God weet alle dingen. Hij heeft het plan van ons leven in Zijn hand, Hij weet ook hoelang het nog zal duren.

Ons verlangen is om straks bij de Heer vruchten te mogen hebben, die we Jezus mogen tonen. Niet omdat we eer willen van wie dan ook, maar omdat we Jezus op die manier willen laten zien, hoeveel we van Hem houden. We ambiëren geen titels of hoge posities, als Jezus maar tevreden over ons is. Hij is het die we intens liefhebben.

De mensen in Roemenië waar we mee werken, zijn veelal door de evangelie activiteiten van de gemeente daar, tot bekering gekomen en hebben Jezus leren kennen. Velen van hen zijn gedoopt en verlangen er oprecht naar om Jezus te dienen. Alleen het betekent wel dat ze soms ook met hun noden naar het centrum komen. Daarbij komt dat ze met kinderen komen, die ze net zo goed als andere ouders, een beter leven gunnen. De leiding van het centrum doet z’n best om de kinderen hygiëne te leren, van schone kleding en schoenen te voorzien. Ze leren hoe ze met elkaar om moeten gaan en het aller belangrijkste is, dat ze het evangelie horen. Juist daar begint de grootste verandering, bij de allerkleinste, vandaar dat dit werk onder kleuters zo enorm belangrijk is. (Foto – nieuwe jasjes en schoenen hadden we bij ons)

Eén van de leidsters kennen we persoonlijk en zij heeft ons vaak met tranen in haar ogen verteld, wat ze allemaal doet om deze kinderen te helpen. Ze vertelde ons ook verschillende keren, dat ze dit werk niet kan doen zonder hulp van ons. Ze heeft o.a. voldoende schoolmateriaal, kleding en schoenen nodig. En het werk groeit, er komen steeds meer mensen naar de samenkomsten, en er komen ook steeds meer kinderen naar het sociaal centrum toe.

De wintertijd.
De winters zijn erg koud in Roemenië en het komt regelmatig voor dat de kinderen met hun ouders, lange tijd door de sneeuw moeten lopen om het centrum te bereiken. U moet zich even voorstellen, dat gebeurt vaak zonder goede schoenen of laarzen en zonder behoorlijke winterjas of trui. Gelukkig konden we dit jaar, o.a. weer enkele honderden nieuwe winterjasjes voor ze meenemen. Voor iedereen die daaraan meegewerkt heeft, hartelijk bedankt. Ook hadden we weer heel veel nieuwe schoenen bij ons, de stralende gezichtjes van de kinderen maken ons intens gelukkig.

(Foto – een gezamenlijke maaltijd)

Naast dit werk onder de kleuters, worden de grotere kinderen begeleid op het dagcentrum. Ze gaan wel naar een gewone reguliere school, maar zijn om 13 uur al weer vrij. Ze krijgen dan behoorlijk wat huiswerk mee, maar kunnen dat in hun eigen omgeving niet maken. Deze kinderen leven met hun ouders in krotwoningen, waar de leefomstandigheden erg ongezond zijn. Het nodigt ook zeker niet uit om huiswerk te gaan maken en ze hebben ook geen ouders die hun daarbij kunnen helpen of stimuleren. Om die reden is het dagcentrum een uitkomst voor ze. Daar krijgen ze begeleiding en wordt er op hen gelet.

Tevens krijgen alle kinderen daar dagelijks een warme maaltijd, die door onze stichting betaald wordt. Aan die maaltijden nemen vaak ook de moeders van de kinderen deel. Deze maaltijden worden betrokken van een catering bedrijf. Men heeft ons wel eens gevraagd waarom men in het centrum niet zelf de maaltijden bereiden, dat zou immers in de kosten kunnen schelen. Maar dan hebben we weer te maken met de bemoeienis van de overheid, die wel allerlei regels opstelt, maar zelf niet bijdraagt in de kosten. In het begin heeft men de maaltijden wel zelf bereid, er waren ouders genoeg die daar aan mee wilde werken, maar de overheid stelt dat het centrum geen restaurant vergunning heeft en dus niet de bevoegdheid heeft om dat te doen. Aan die restaurant vergunning zijn weer allerlei eisen gekoppeld, zoals de verbouwing van de keuken, als ook het aannemen van personeel met de benodigde opleiding. De kosten daarvan maken het niet rendabel om deze maaltijden in eigen beheer te bereiden. Er wordt ook stevig gecontroleerd door de overheid. Ook dit is een gevolg van het lidmaatschap van de EU.

Onze stichting betaalt hiervoor, op dit moment 505 euro per maand, voor 54 kinderen en hun eventuele begeleiders. We kunnen dit alleen blijven doen met de hulp van trouwe sponsors, die ons elke maand een bijdrage sturen. Zonder die hulp hadden we het werk allang moeten stoppen en dit zou een ramp betekenen voor de kinderen die we ondersteunen. Wilt u alstublieft overwegen of u ons hiermee zou kunnen helpen? Kleine bedragen van 5 of 10 euro zijn ook zeer welkom en helpen ons dit werk ook in de toekomst voort te zetten.

Onze stichting betaalt tevens de schoolkosten van de kinderen, zoals schoolboeken en sportkleding. Ook de stookkosten van het centrum worden door ons betaald. Daarvoor wordt hout ingekocht, omdat het centrum nog steeds op hout stookt. Tegenwoordig stijgen de kosten van hout elke maand, het afgelopen jaar was men zelfs 500 euro meer kwijt, dan andere jaren. Het varieert tussen de 1100 en 1600 euro per jaar. Zonder onze hulp zit het centrum in de winter, echt in de kou en zou men het centrum dus gewoon moeten sluiten. Het verlangen is om in de toekomst op gasverwarming te kunnen overgaan, omdat dit aanzienlijk goedkoper is. Maar op dit moment zijn daar nog geen mogelijkheden voor, omdat in de wijk waar het centrum ligt men nog geen gasleidingen heeft aangelegd. Maar dat gaat wel komen en dit betekent opnieuw een investering om het centrum aan het gassysteem aan te sluiten. Maar we bidden voor alles en God zal ook dan voorzien.

Tevens moesten we dit jaar bijspringen bij een behoorlijke kostenpost, namelijk het schilderen van het centrum. Het wordt echt zo goedkoop mogelijk gedaan, maar het kwam toch nog altijd neer op een bedrag van 3400 euro. Dit onderhoud was lang uitgesteld, maar na weer een controle van de overheid, werden we gedwongen om tot herstel over te gaan. Gelukkig konden we met behulp van vele sponsors, ook hierbij helpen. Tenslotte werd er dit jaar een beroep om ons gedaan, om te helpen bij de vervanging van de meubels. Deze zijn erg oud en nodig aan vervanging toe. Ook dit wordt zo goedkoop mogelijk gedaan, maar het gaat toch weer om een bedrag van 500 euro. Wat kunnen we anders doen dan bijspringen, we kunnen zelf ook zien dat het echt noodzakelijk is.

Noodfonds.
Vanuit het noodfonds van de stichting, dragen we ook nog op andere wijze bij in de kosten. Regelmatig worden we gevraagd om bij te springen waar het gaat om schrijnende nood. Bijvoorbeeld: mensen raken hun baan kwijt, de sociale omstandigheden zijn erg slecht. Er kom nauwelijks of geen hulp van de overheid en na verloop van tijd kan men de huur van de woning niet meer betalen en beland men met het hele gezin letterlijk op straat. Dergelijke verhalen horen we regelmatig. We hebben daarvoor speciaal ons noodfonds en daarmee doen we wat we kunnen om te helpen. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen een medische behandeling moeten ondergaan, maar ook dat gaat in dit land niet zonder de dokter wat extra geld toe te stoppen. We kunnen lang niet in alle gevallen daarin iets betekenen, maar we doen wat we kunnen, speciaal waar het gaat om ernstige medische problemen.

Misschien wilt u meer lezen over wat God tijdens onze reis gedaan heeft, dat is mogelijk. U kunt een gratis verslag aan vragen: KLIK HIER.

Geplaatst in Zending | Tags: | Een reactie plaatsen

Geestelijk leiders die vereerd worden, moeten oppassen voor hoogmoed.

Hoogmoed kan bij iedereen ongemerkt de kop opsteken, het zit als het ware in ons DNA. Zeg daarom nooit te snel van je zelf, helemaal niet hoogmoedig te zijn. Want meestal is het zo, dat degene die dat het hardste roepen juist hoogmoedig zijn. Laat het liever zo zijn dat anderen van ons zeggen dat we nederig zijn.

Dat geldt ook voor bedieningen en titels waar we menen recht op te hebben. Wees voorzichtig, het is beter als anderen van ons zeggen dat we een apostel, profeet, evangelist, herder of leraar zijn (Lees Efeze 4:11), dan dat we daar zelf mee te koop gaan lopen. Werkelijk geroepen dienaren van God hebben dat helemaal niet nodig, God zal hen Zelf bevestigen.

Als mensen ons gaan prijzen.
Vooral, als het ons als geestelijk leider goed gaat in onze bediening en mensen ons daarom beginnen te prijzen, moeten we waakzaam zijn. Als mensen regelmatig zeggen, dat we het zo goed doen en dat men door ons zo gezegend wordt, dan wordt het gevaarlijk. Natuurlijk is dat in eerste instantie fijn om te horen, maar toch moeten we beducht zijn voor de geest van hoogmoed en onze menselijke zwakheid. Paulus heeft geprofeteerd in 2 Tim.3:4, dat de mensen in de eindtijd ‘opgeblazen’ zullen zijn en dat geldt helaas niet alleen voor ongelovige mensen, maar ook voor christenen en zelfs voor geestelijk leiders.

Overigens was het in Jezus dagen al niet veel anders onder Zijn discipelen, ook zij hadden last van de geest van hoogmoed, lees maar in Lukas 22. Jezus had net het Pascha met hen gevierd en daarbij de verbinding gemaakt naar Zijn lijden en sterven aan het kruis. Je zou zeggen een uitermate gevoelig moment en zeker niet het moment om te gaan twisten over wie de baas zou zijn. Tenzij je feitelijk horende doof bent en dat was nu precies het probleem. Lees speciaal vers 24- 27:
‘Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient’.

Vooral als mensen regelmatig zeggen dat je beter bent of meer gezalfd met de heilige Geest dan andere mededienstknechten van de Heer, dan wordt het oppassen. Feitelijk zouden we er dan beter aan doen, om anderen naar voren te schuiven en zelf een stapje terug te doen. Echt geestelijke mensen doen dat, het gaat immers niet om de eer van ons, maar om de eer van Jezus. Nog gevaarlijker wordt het echter, als we al die eer normaal gaan vinden en bewust of onbewust, voeding gaan geven aan deze vorm van mensen verering. Langzaam komt de gedachte dan bij ons binnen, dat het feitelijk gewoon klopt wat men zegt. Je zegt wellicht onbewust tegen jezelf ‘ik ben feitelijk wel erg goed en ik doe het ook beter dan de ander’.

Pronken met je bediening.
Ook in deze tijd zijn er dienaren van God, die pronken met ‘hun’ bediening en ‘hun’ gemeente. Ze vertellen anderen dat zij de zalving hebben en dat hun gemeente de beste is, ja, zelfs ver boven andere gemeenten verheven. In overmoed proberen ze anderen over te halen om juist ‘hun’ gemeente te bezoeken, ‘omdat daar de Geest werkt’, alsof de Geest niet zou werken in andere gemeente(n). Het gevolg is een vorm van zelfingenomenheid die lijkt op hoogmoed.

Sommige predikers onderwijzen de mensen wel dat je altijd zou moeten blijven in hun kerk of gemeente, want er is gewoon geen betere te vinden. Op zoek gaan naar een ander geestelijk thuis is in hun visie, altijd tegen de wil van God, om welke reden dan ook. Als men nog verder wil gaan, wordt er soms door die zelfde mensen ook nog geleerd, dat jouw geestelijke bestemming gebonden is aan die ene specifieke gemeente en dat je dus onherroepelijk geplant bent in de lokale gemeente van hun.

Maar feitelijk is dit niets anders dan een vorm van manipulatie, men wil mensen gewoon binden en gebruikt daarvoor soms oneigenlijke argumenten. God heeft alleen het recht ons te leiden, waarheen en wanneer we moeten gaan, of wellicht als we op een plaats moeten blijven. Geen gemeenteleider mag zich dat recht zelf toe-eigenen.

Het ergste is dat de persoon, het vaak niet eens door heeft. Die zal anderen eerder het verwijt maken dat zij jaloers zijn. Vooral geestelijke hoogmoed spant de kroon en kan zelfs zo ver gaan, dat Gods Woord gebruikt wordt om eigen dwalingen goed te praten. Hoogmoedige mensen accepteren geen correctie; ze weten alles beter. Als je bijvoorbeeld met ze praat hebben ze het voortdurend over zichzelf en hun eigen bediening of gemeente, men heeft geen of nauwelijks interesse in anderen. Ze zijn zelfs zó vastgeroest in hun hoogmoed, dat wie niet sterk is, minderwaardigheid wordt aangepraat.

Maar wat zegt de Bijbel?
Maar Bijbels gezien, moeten geestelijke leiders op de eerste plaats vol van Gods Geest zijn en niet van zichzelf. Pas dan zijn ze in staat een gemeente te gaan leiden op Gods manier. Geestelijk leiderschap met een bescheiden en dienstbare geest, zal er ook vanzelf toe leiden dat mensen gaan volgen, niet omdat men moet volgen, maar omdat ze aangetrokken worden. Oprechte nederigheid in geestelijk leiderschap is altijd aantrekkelijk. Mensen willen graag iemand volgen die een voorbeeld voor hen is in dienen. Paulus zegt het zo mooi: “Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus” (1 Korinthiërs 11:1).

De Heer Jezus gaf ons het goede voorbeeld tijdens Zijn leven op aarde. Hij was het toonbeeld van nederigheid. Alles wat Hij deed, was erop gericht de Vader te verheerlijken en het welzijn van anderen te bevorderen. Het grootste voorbeeld van nederigheid dat Hij ons gaf, vinden wij in Joh.13. De Heer der heren knielde daar neer en wies de voeten van al Zijn discipelen. Ja, zelfs de voeten van Petrus, die Hem verloochenen zou en van Judas, die Hem verraden zou.

En ja, de Heer Jezus werd ook zelf bediend, denk maar aan Martha, de zuster van Maria (Lucas 10: 38-42), maar toch… Hij zocht dat nooit tijdens Zijn leven hier op aarde. Zijn hartsverlangen was toch altijd om te dienen en om zo een voorbeeld voor ons te kunnen zijn. Lees maar in Marcus 10:45 ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen’.

De Heer is zelfs zo ver gegaan, dat Hij Zijn goddelijks heerlijkheid, had afgelegd om in de gestalte van een dienstknecht op aarde te komen en ons te verzoenen met God, de Vader. Met alleen de wil van God, de Vader en het belang van de mensheid voor ogen, ging Hij door de diepste diepten van eenzaamheid en ellende. Daarom heeft de Vader Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam gegeven (Filip.2:9).

Jezus was en is ons voor een voorbeeld in dienend leiderschap, zowel voor leidinggevenden onderling als ook ten opzichte van de gemeenteleden. De apostel Petrus schreef hierover het volgende:

‘Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.’ (1 Petrus 5:2-3)

Hoogmoedig leiderschap Dienend leiderschap
Niet corrigeerbaar Geeft fouten gemakkelijk toe
Trekt taken naar zich toe Delegeert gemakkelijk naar anderen
Beroept zich op positie en roeping Altijd bereid om de minste te zijn
Bij verschillen: luistert niet Staat altijd open voor gesprek
Zoekt contact in eigen kring Staat open voor iedereen
Wil alleen zelf leiding geven Wil verantwoordelijkheden delen
Niet traceerbaar, schimmig Transparant en open

Het is beslist belangrijk om onszelf af en toe te onderzoeken, opdat elke wortel van hoogmoed bijtijds uitgerukt wordt. Want de Bijbel zegt in Jakobus 4:6 ‘God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’

Kritiek op geestelijk leiders.
De impact van foutief leiderschap is groot en daarom is het onze plicht, om als geestelijk leider binnen de gemeente open te staan voor opbouwende kritiek, mits het komt van iemand, die te kennen heeft gegeven mee te willen bouwen aan de bediening.

Een goed leider binnen de gemeente staat open voor zelfreflectie en erkend zo nodig ook zijn fouten. Niet alle kritiek is ook hetzelfde als rebellie tegen gezag. Het ligt er maar aan uit welke bron de opmerkingen komen. Als de bron bitter is en vol ergenis, dan zullen onze woorden ook bitter zijn en vol ergenis. Maar dat is duidelijk anders als we vol liefde zijn voor de leider en de gemeente. Een geestelijk leider moet instaat zijn dat van elkaar te onderscheiden.

We mogen zeker niet onze leiders ongenuanceerd aanvallen, dat lezen we in 1 Thes.5:12, 13 en 1 Tim. 5:19-20. Het zijn ook mensen die onze steun en bemoediging nodig hebben. We mogen ze wel in liefde beoordelen, zo nodig corrigeren en aanspreken. Want zoals wij corrigeerbaar moeten zijn, moeten de leiders binnen de gemeente dit ook zijn.

Napraten of opmerkingen maken: KLIK HIER. U krijgt altijd antwoord.

Geplaatst in geestelijk leiders, Hoogmoed | Tags: , | Een reactie plaatsen

Geestelijk leiders die manipuleren zijn gevaarlijk bezig.

Manipulatie – over dit onderwerp hebben we al eerder geschreven. We hebben toen behoorlijk veel reacties gekregen, vanuit ons hele land en ook uit België. En nog steeds schrijven mensen ons hierover, daarom nog een keer dit onderwerp.

In de huidige tijd zien we steeds weer leiders opstaan in evangelische kringen die zichzelf eerder zien als een directeur van een groot bedrijf, dan als een herder van de kudde van God. Ze commanderen en manipuleren voortdurend en leiden de gemeente alsof het een commercieel bedrijf betreft, terwijl het dat absoluut niet is. Een gemeente leider heeft juist een voorbeeld functie in de gemeente om te dienen en niet te heersen.

Heeft u manipulatie meegemaakt en wilt u er graag over praten, of wilt u gewoon anoniem en discreet uw verhaal kwijt, voel u vrij om ons te mailen, u krijgt altijd antwoord en misschien kunnen we u advies geven, klik op de link onderaan dit artikel.

Wat is manipulatie?
Het is het misbruiken van macht? Dat kan op allerlei vlak, zowel emotioneel, als lichamelijk, zelfs seksueel of geestelijk. Het is altijd het misbruiken van macht en autoriteit. Macht die gebruikt wordt door iemand, om iemand anders te controleren, te manipuleren en/of te misbruiken. Dit kan bewust, maar het kan ook onbewust, zowel van de kant van de dader(s) als van het slachtoffer. Hoe het ook zij, het resultaat bij elk slachtoffer is schade die behoorlijk diep kan ingrijpen.

Ten diepste is dit de reden dat in het verleden in de Rooms Katholieke kerk zoveel misbruik was van kinderen. De katholieke priester was in dit geval een autoriteit voor de kinderen, die de slachtoffers werden. De priesters werden als door God aangesteld gezien en van die machtspositie werd schromelijk misbruik gemaakt om eigen behoeften te bevredigen. Manipulatie gebeurt meestal door iemand met macht en autoriteit, die zijn of haar macht gebruikt op een verkeerde manier, namelijk om een ander te dwingen tot dingen die de persoon normaal niet zou doen.

Maar het kan ook op allerlei andere manieren.
Binnen het huwelijk, als b.v. de man de vrouw manipuleert of andersom. Je ontneemt de ander de vrijheid om zelf te denken of te beslissen en dwingt de ander te doen wat jij wilt. Soms met het argument dat de Bijbel zegt dat de vrouw de man onvoorwaardelijk moet gehoorzamen (Efeze 5:22). Maar dit is een totaal verkeerde uitleg van de Bijbel. Men vergeet vaak dat er in hetzelfde hoofdstuk staat dat we elkaar moeten dienen (Efeze 5:21) en dit kan nooit het geval zijn als we de ander onze macht opleggen.

Manipulatie komt al voor op de scholen of in bedrijven en helaas ook in de kerk of gemeente, ook daar heb je soms de macht van een groep. Groepsvorming rondom een persoon of personen, is een vorm van manipulatie. Die groep dicteert haar eigen regels en vooral jongeren zijn daar erg gevoelig voor. Je moet van hetzelfde merk kleding dragen, dezelfde mobiel aanschaffen, je moet op een bedrijfsfeest komen etc. Ook de mening van de groep ten aanzien van medeleerlingen of leraren, collega’s is heel belangrijk. Men durft zich dan niet een eigen mening te vormen en daar tegenin te gaan. Dit alles is een vorm van manipulatie en helaas wel algemeen geaccepteerd in de wereld.

In de gemeente van Jezus Christus mag manipulatie niet voorkomen.
Helaas blijkt het soms in de praktijk anders, bijvoorbeeld: ook in de gemeente vindt groepsvorming plaats. Men is overtuigd van de noodzaak van evangelisatie en het winnen van nieuwe mensen voor de Heer Jezus, maar tegelijk hebben nieuwkomers de grootste moeite om door de groep geaccepteerd te worden. Dat blijkt soms uit hele simpele dingen, bijvoorbeeld: trouwe bezoekers van de samenkomsten hebben een vaste stoel in de gemeente en dat gaat zo ver, dat ze niet bereid zijn die af te staan, om naast een ander te gaan zitten, die net binnen komt. Tijdens het drinken van een kopje koffie, na afloop van een dienst, zit men meestal met het eigen groepje bekenden. Men is niet bereid om dat te doorbreken en de nieuwkomer daarin uit te nodigen. Jezus toont ons een heel andere houding. Hij was bereid om een lange voettocht te maken om de Samaritaanse vrouw te ontmoeten, de Bijbel zegt ‘Hij moest’ door Samaria gaan (Joh.4:4). Dat was beslist een risico, want Joden gingen niet om met Samaritanen en al helemaal niet met een vrouw die al vijf mannen had gehad en samen leefde met de zesde. Om die reden ging de vrouw, tegen alle gewoonten in, op het heetst van de dag naar de waterput. Zodat ze niet alle andere vrouwen zou ontmoeten die haar verwijtend zouden aanstaren. Maar Jezus trok zich daar niets van aan. Jezus was ook bereid om de veiligheid in het huis van Zijn Vader achter te laten om naar deze aarde te komen en te sterven voor ons. Wat een voorbeeld voor ons, om niet alleen maar met onszelf bezig te zijn.

Manipulatie leidt tot elitair gedrag en isolatie.
Sommige geestelijk leiders die manipuleren, hebben de neiging om te zeggen tegen hun volgelingen: wij weten het beter dan wie dan ook. Wij hebben rechtstreeks het antwoord van God ontvangen. Anderen die dit niet zien, zijn nog niet zover als wij. Wij weten namelijk alles, waarom zou je ergens anders heen gaan, want alleen hier is het? De drijfveer hiervan is angst, angst bij de leider(s) dat men invloed of macht gaat verliezen bij volgelingen. Mensen die onder invloed van zo’n leider of organisatie zijn, hebben vaak angst om alleen te komen staan. Men wil er graag bijhoren en doordat men langzaam isoleert van andersdenkende, is men steeds meer bereid consessies te doen om er maar bij te mogen horen, consessies zelfs met de waarheid. Het resultaat van manipulatie is dat mensen bang worden om tegen te spreken of om zomaar ‘niet’ te doen wat er gezegd wordt. Zeker als de rest van de groep zich conform de leider(s) opstelt is het moeilijk om uw eigen gedachten/mening nog te herkennen. Manipulatie binnen de gemeente, soms met de Bijbel in de hand, maakt mensen gevangenen van een systeem of leider. De Bijbel wordt zo gehanteerd als of dat God altijd aan de kant van de manipulator staat en jij hebt geen weerwoord, omdat de Bijbel de allerhoogste norm is.

Nog een andere eigenschap is dat ze zichzelf soms “profetisch” noemen. Het is daarom moeilijk een gesprek met ze te voeren omdat ze zich in veel dingen beroepen dat GOD het alleen tegen hen gezegd heeft, zodat je niets meer terug kunt zeggen. Pas wanneer zij ontmaskerd worden, komt de valse geestelijkheid aan het licht. Heerszuchtige en intimiderende geesten kunnen alleen aan het licht komen door onderscheiding van de heilige Geest en volhardend gebed. Vandaar dat wij vandaag meer dan ooit, de doop in de heilige Geest hard nodig hebben. (Voor meer info KLIK HIER)

Kenmerken van een manipulatief systeem

 • De leiders zijn gefixeerd op hun eigen gezag, met een beroep op hun ‘roeping’. Andere meningen worden direct tot zwijgen gebracht. Dit heeft weer alles te maken met angst.
 • Geen ruimte voor gezonde kritiek en vooral geen ‘zelfstandig’ denken van de medewerkers – men beroept zich op de Geest die het zo geopenbaard heeft aan de leider(s) – dat is echter niet controleerbaar.
  Terwijl leiders die echt door God geroepen zijn, niet bang hoeven te zijn voor gezonde kritiek. Het zal hun alleen maar een betere leider maken, iemand die ruimte laat voor anderen om ook mee te denken en te bidden.
 • Er zijn onuitgesproken regels, zoals de ‘niet-over-praten-regel’. Er heerst een sfeer van geheimzinnigheid rond de leiding. Wanneer de ‘niet-over-praten’regel breekt, dan wordt dit beschouwd als het beschamen van vertrouwen.
 • Er is een select gezelschap van mensen die zich koesteren in de macht van de leider(s), anderen worden buitengesloten. Medewerkers die niet honderd procent loyaal zijn, zullen nooit tot dat select gezelschap behoren. En loyaliteit aan de gemeente en de leider, wordt gelijkgesteld met trouw aan God en Zijn Woord.
 • Er wordt een ongezonde druk uitgeoefend op mensen om te voldoen aan strakke regels die men zelf heeft opgesteld, zoals het geven van geld en het trouw bezoeken van bijeenkomsten. De vrijwilligheid is dus weg, men voelt het als iets wat moet.

Herkennen van manipulatie
Hoe herkent u het patroon van manipulatie? Een goede toets is om na te gaan wat er gebeurt als u verschilt van mening met de leiding en dit kenbaar maakt. Is dit mogelijk of ligt ‘het’ dan altijd aan u? Wordt er al te gauw iets gezegd zoals, “u bent nog niet zo ver en daarom ziet u het nog niet goed”. Op de één of andere manier bent u dus fout en men moet het wel zo zien, het moet immers weer kloppen. Alleen dan is de ander weer tevredengesteld en is er weer rust. Dat nu is manipulatie en het komt helaas ook in evangelische kringen voor. Onder manipulatie wordt verstaan “alles wat mensen dwingt tegen hun eigen gedachten en overtuigingen in te gaan”.

Ook een manipulatiemiddel binnen de gemeente is profetie.
Mensen die profeteren in de samenkomst, echter niet uit de heilige Geest, maar uit eigen frustraties. Men spreekt zaken uit als zijnde van God, terwijl dat maar zeer de vraag is. De Bijbel moedigt ons aan te profeteren (1 Kor. 14), maar tegelijk leert de Bijbel niet voor niets profetieën ook te toetsen. Dat kan natuurlijk alleen als men zelf een relatie met God heeft en dus ook zelf Gods stem verstaat. De boodschap van een profetie kan dan (geestelijk gesproken) nooit heel ver weg van ons staan, ik bedoel dus ‘als iets wat ons totaal vreemd is’. Het is eerder een bevestiging van wat God tevoren al tegen u gezegd heeft. Zo niet, leg de profetie voorlopig naast u neer en vraagt de Heer eerst om een bevestiging.

Wat moeten we doen als gemanipuleerd worden.

 1. Praat er over met andere geestvervulde christenen die u kunt vertrouwen. Mocht u er geen weten, vraag de Heer ze aan te wijzen, want ze zijn er wel. Als u wilt kunt u ons ook een bericht sturen, we gaan er discreet mee om en u kunt anoniem blijven.

 2. Vraag de Heer om geestesonderscheiding, zodat u weet wat er om u heen gaande is. Laat u vooral niet beinvloeden door de geest van manipulatie. Want uiteindelijk hebben we wel te maken met demonen, die mensen gebruiken om invloed op u uit te oefenen. (Efeze 6:12)

  In het Oude Testament van de Bijbel vinden we het verhaal van Izebel en later wordt er opnieuw over de Izebel gesproken in het boek Openbaring van het Nieuwe Testament. Uit deze Bijbelgedeelten verstaan we dat er veel meer aan de hand is met deze Izebel dan alleen dat ze een heidense vrouw was die met koning Achab getrouwd is geweest. Er is duidelijk een demonische geest die haar bestuurde en die geest is vandaag nog steeds actief. Die Izebel geest is een controlerende en manipulerende geest in de gemeente van de Heer (Lees Openbaring 2:21) en ze is helaas nog spring levend. (Lees ook: De geest van manipulatie en controle in de gemeente ).

 3. Soms is het nodig om de Heer te bidden om een ander geestelijk thuis. Wees echter in principe altijd trouw aan de gemeente, waar u weet door God geplaatst te zijn. Een gemeente is een geestelijk bouwwerk en heeft nu eenmaal stevige pilaren nodig, wees zo’n pilaar (Openb.3:12). Er zijn echter ook gegronde redenen om in ieder geval bezorgd te zijn over de kerk of gemeente die je bezoekt. Eén daarvan is als we te maken hebben met manipulatief gedrag. Dat betekent nog niet dat we de gemeente daarom altijd zouden moeten verlaten. Daarvoor zouden we in de eerste plaats met de Heer te raden moeten gaan. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang of we zelf nog instaat zijn om dingen te veranderen en of in ieder geval het gesprek nog mogelijk is. Besef ook dat er geen volmaakte gemeenten zijn en hetgeen waarvoor we bij de ene weglopen, komen we mogelijk in een andere vorm bij de ander weer tegen.

Wilt u verder praten over dit onderwerp, of wilt u gewoon anoniem uw verhaal kwijt, dat kan: KLIK HIER

Geplaatst in demonen, geestelijk leiders, gemeente, Hoogmoed, Manipulatie | Tags: , | Een reactie plaatsen

Totale verwarring: meerouderschap, transgenders en de Bijbel.

Het aantal meeroudergezinnen neemt toe, maar toch kan een kind wettelijk gezien – op dit moment (2017) – maar twee ouders hebben. Als het aan sommige partijen in het nieuwe kabinet ligt, komt daar binnenkort verandering in en kan een kind in de toekomst drie of zelfs vier ouders hebben. Dan hebben we het over een zogenaamd regenboog gezin.

D66 en VVD zijn voorstander van een wetswijziging om het meerouderschap mogelijk te maken, het CDA ziet bezwaren en de ChristenUnie… is op dit moment nog tegen. Deze partij vindt dat de ‘biologische werkelijkheid’ waarbij een kind één vader en één moeder heeft, niet mag worden genegeerd. De vraag is, in hoeverre de Christen Unie gaat meebuigen, zodat een nieuw kabinet met deze partij mogelijk is? Gezien vanuit het standpunt van de Bijbel is er echter geen compromis mogelijk, zelfs niet voor de vorming van een nieuw kabinet.

Enorme verwarring.
In de tijd van vandaag worden we geconfronteerd met enorme veranderingen op het vlak van relatie en seksualiteit, die ook gepaard gaat met verwarring onder christenen. Dat komt omdat het vaak veranderingen zijn die aan de ene kant overduidelijk in strijd zijn met Gods Woord, maar aan de andere kant doet het ook pijn, als we in onze omgeving er mee geconfronteerd worden. We willen mensen niet kwetsen, niet veroordelen en vooral liefdevol benaderen. Maar soms ontkomen we er niet aan en moeten we voor de waarheid kiezen.

Helaas blijft het heel vaak stil vanuit verschillende kerken en evangelisch gemeenten in ons land, als het gaat om deze gevoelige onderwerpen. Men brandt zich er liever niet aan en men wil ook niet veroordelen. Veel predikers weten er keer op keer, handig omheen te manoeuvreren. Men zegt vaak, ‘Jezus was immers ook genadig voor mensen die in de zonde leefde, zoals de overspelige vrouw en de Samaritaanse vrouw (Joh.4 en 8)’. Maar laat ons er steeds bij bedenken dat Jezus wel de zondaar liefheeft, maar de zonden haat en afkeurt. Daarvoor leed en stierf Hij aan het kruis en die prijs was zo hoog, dat Hij onmogelijk nu een compromis kan sluiten met de zonden.

Gelovige mensen die zelf onderzoek doen in de Bijbel, komen meestal wel achter de waarheid. Maar een groot aantal gelovigen richten zich voornamelijk op wat ze van hun geestelijk leiders horen. Als die leiders niet duidelijk zijn, blijft de verwarring. Mede om die reden krijgen we regelmatig e-mails van mensen die ons om uitleg vragen. U zult wellicht begrijpen dat dit artikel ook een gevolg is van de vragen die we krijgen. Misschien heeft u ook Bijbels advies nodig, mail ons gerust, u krijgt altijd antwoord, zie link onderaan.

Veranderingen die erg ver gaan.
Natuurlijk, het is beslist ook weer niet gemakkelijk om er in deze tijd eerlijk vooruit te komen, dat we zonder compromis geloven in wat God zegt in de Bijbel. Niet iedereen zal dat aanvaarden. Daarom, langzaam maar zeker zal in deze tijd steeds meer duidelijk worden, wie werkelijk gekozen heeft om Jezus te volgen, ten koste van elke prijs en wie uiteindelijk toch zal zwichten voor de druk van de wereld.

De veranderingen waar we het hier over hebben, gaan tegenwoordig erg ver en het wordt hoe langer hoe ingewikkelder, men raakt soms totaal in verwarring. Men heeft het niet alleen maar over hetero’s, homo’s of lesbo’s, maar het traditionele gezin is voor een steeds grotere groep, ook al lang niet voldoende meer. Ook bij onze regering heeft men het tegenwoordig al over transgenders en het zogenaamde ‘meerouderschap’, ‘draagmoederschap’. Met meerouderschap wordt bedoeld, gezinnen waar de kinderen te maken krijgen met meer biologische ouders, dan twee… ! Onze overheid zit daar kennelijk mee.

Bijvoorbeeld als er sprake is van een vrouw die het kind als draagmoeder heeft gebaard en twee (getrouwde) homomannen die het kind vervolgens hebben geadopteerd. Wie zijn nu allemaal de ouders van het kind? Daarbij is er ook nog een groeiende discussie in onze samenleving gaande over de zogenaamde zaaddonor. Men vraagt zich af, waar liggen de rechten van de zaaddonor en hoe zit het met de rechten en plichten van het gezin waar het kind in terecht komt. Bij zaaddonors gaat het al lang niet meer alleen om het helpen van kinderloze echtparen, maar in toenemende mate meer om bijvoorbeeld lesbische relaties die kinderen willen.

Maar de verwarring kan nog verder.
Ook het aantal mensen dat van geslacht wil veranderen, de zogenaamde transgenders, neemt momenteel (2017) enorme vormen aan. De twee zogenaamde genderpoli’s in ons land, voeren het aantal behandelingen van transgenders flink op, om de lange wachtlijsten weg te kunnen werken. De geslachtsverandering is al lange tijd, tot op zekere hoogte mogelijk, maar toch kan nog lang niet alles. Zo blijft het nog onmogelijk dat een man die omgebouwd is tot vrouw, ook zwanger zou worden en kinderen baren. Het is dus nog steeds noodzakelijk om een draagmoeder erbij te betrekken, die het kind baart. Reden genoeg om weer meer kostbaar onderzoek te doen, want men vindt dat alles wat we tegenwoordig willen, moet ook mogelijk zijn.

Geen grijs gebied voor de Bijbel.
Het probleem van transgenderisme en homoseksualiteit is in ieder geval geen grijs gebied voor de Bijbel. God noemt het een gruwel, om je te kleden als het tegenovergestelde geslacht (transgenderisme) of seks te hebben met het zelfde geslacht (homoseksualiteit).

 • Lees Deutr.22:5 “De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de Heer, uw God, een gruwel”.
 • en ook Rom.1;26, 27 “Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf “.

We leven helaas in een tijd waarin velen denken dat ze geen God meer nodig hebben. De moderne mens denkt nu wijzer te zijn dan de God van de Bijbel, maar God zegt dat ze feitelijk dwaas zijn geworden, terwijl ze denken wijs te zijn (lees daarvoor Rom.1:22).

God heeft alle mensen lief.
Laten we vooral blijven herhalen, dat God alle mensen lief heeft, ongeacht je seksuele voorkeur, God discrimineert niet, Jezus stierf voor ons allemaal aan het kruis. En zeker ook christenen, zullen homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders nooit mogen haten, veroordelen of discrimineren, ook in de kerk of evangelie gemeente niet, God heeft ze lief. Juist in de christelijke gemeente, zouden mensen met homoseksuele gevoelens zich gewoon welkom moeten voelen. Jezus at ook met zondaren, accepteerde hen als mens, maar… wees hun zondige daden wel beslist af. In Johannes 8:11 zei Hij tegen de overspelige vrouw: ‘Ga heen en zondig niet meer.’ Hij wees haar niet af, maar keurde ook haar zonde niet goed.

Maar… ondanks deze onvoorwaardelijke liefde van God, zegt God in de Bijbel dat homofilie tegennatuurlijk is en dus erkent God ook niet het homo-huwelijk of een lesbische relatie. Sterker nog, de Bijbel leert dat seks tussen gelijke seksen zondig is. God heeft de mens geschapen (Gen.1:27), niet man en man of vrouw en vrouw, maar man en vrouw. Die twee, man en vrouw, zullen tot één vlees zijn (Gen.2:24), en waar wordt dat beter zichtbaar dan in de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw.

God is dus zelf de bedenker van seksualiteit en Hij heeft daarom het lichaam van de man en een vrouw ‘duidelijk’ zo geschapen dat het absoluut bij elkaar past, daarover is geen twijfel mogelijk. En ja, dat kan in alle eerlijkheid, beslist niet gezegd worden van twee gelijke seksen.

Ondanks wat God zegt, worden relaties van gelijke seksen, toch steeds meer geaccepteerd als normaal. Het homo of lesbisch zijn wordt zelfs als een aanlokkelijke mogelijkheid voorgesteld, men zegt letterlijk tegen jonge mensen “kies wat je wilt en probeer het eens uit” en dat wordt nog eens extra benadrukt door de oververtegenwoordiging van homo’s in de entertainment, bijvoorbeeld op de televisie.

Christenen zouden beter moeten weten.
Christenen die de Bijbel kennen, zouden echter beter moeten weten, maar helaas, ook onder christenen, zien we opvattingen en principes langzaam veranderen. Men zegt dan, de Bijbel wijst het wel af, maar relaties in liefde en trouw tussen twee mannen of twee vrouwen zal God heus wel goedkeuren. En dus, de Bijbel zou het alleen over de uitwassen hebben, maar niet over mensen die zeggen van elkaar te houden, ook al zijn ze homo of lesbisch. Maar men gaat dan voorbij aan de zeer duidelijk uitspraken van de Bijbel hierover, waarbij helemaal geen sprake is van uitzonderingen en daarom kunnen wij ook nu niet zo’n uitzondering maken.

In alle zaken van het leven moeten we, als wedergeborenen gelovigen, naar de Bijbel kijken als ons enige richtsnoer en niet naar wat de wereld ons voorhoudt. Als we naar de Bijbel kijken, lezen we duidelijk dat God ons als een man of een vrouw heeft gemaakt. Er is geen bewijs dat God iets anders heeft gedaan of had gewild.

Laten we eens kijken wat de Bijbel over dit onderwerp moet zeggen:

 • Genesis 1:27, “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. “
 • Mattheüs 19:4, “En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft?”

De Bijbel vertelt ons dat toen God ons gecreëerd heeft, creëerde hij ons genetisch als een man of een vrouw. De mens kan op geen enkele wijze die genetische code veranderen waarmee je geboren bent en dat God in Zijn oneindige wijsheid je gaf. Hormonale therapie en een chirurgische ingreep kunnen de buitenkant veranderen en maar het zal nooit je genetica veranderen of… hoe God je aan de binnenkant heeft gemaakt.

Transseksualisme is verwarring.
Mensen die denken dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren, geloven dus dat God bij de conceptie, een fout heeft gemaakt en dit is onmogelijk. Transgender en Transseksualisme is daarom absoluut een leugen van satan.

In Jeremia 1:5 zegt God tot de profeet: “…voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd”.

Mijn geslacht, als man of vrouw, maakt deel uit van mijn identiteit, dus hoe God mij gedacht heeft te maken. Als dit Gods plan voor mijn leven is, kan het niet zomaar door mensen veranderd worden. Misschien wel uiterlijk, maar niet innerlijk. Want net zoals een vis niet omgezet kan worden in een vogel, kan een man niet in een vrouw worden veranderd, of omgekeerd, omdat ons geslacht een fundamenteel aspect is van hoe we door God geschapen zijn.

Maar satan is beslist de oorzaak van gender verwarring. Door de zonde worstelen mensen met allerlei mentale, emotionele, fysieke en seksuele gebrokenheid. De wereld is vol misbruik, geweld, angst, onwetendheid, ziekte, armoede en verslaving. En dit alles wordt aangevuurd door de duivel, die Jezus ‘leugenaar en vader van de leugens’ noemde (Johannes 8:44).

Paulus predikte genezing.
Toen de apostel Paulus naar de Griekse stad Corinthiër ging, predikte hij tegen mensen van allerlei zondige achtergronden, en velen van hen kwamen tot geloof in Jezus en werden ‘schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd door de naam van Jezus’.

Lees 1 Kor.6:9, 10, 11 “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God”.

Paulus heeft geen tolerantie of acceptatie gepredikt van bijvoorbeeld ‘mannen die met mannen slapen’. In plaats daarvan predikte hij hen Jezus, die de oplossing is van de totale verwarring waar ze in terecht waren gekomen. Er is dus een oplossing voor jou, God laat je zeker niet aan je lot over, we willen je graag de weg wijzen.

Misschien heb je hulp nodig, of wil je anoniem je verhaal kwijt. Dat kan, je krijgt altijd antwoord: KLIK HIER.

Geplaatst in Actueel, Bevrijding, Homofilie, Seksualiteit, transgenders | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nucleaire oorlog, moeilijk voor te stellen. Wat zegt de Bijbel?

Een derde wereldoorlog is voor veel mensen in Europa moeilijk voor te stellen, omdat zo’n oorlog waarschijnlijk een nucleaire oorlog zal zijn, met catastrofale gevolgen. In de tegenstelling tot de eerste en tweede wereldoorlog, zal zo’n nucleaire oorlog door niemand meer echt gewonnen kunnen worden. Maar mogelijk zou het wel, de totale vernietiging betekenen van een groot deel van het menselijk leven hier op aarde.

Heeft de Bijbel het over een atoom oorlog?
Het is zeer waarschijnlijk dat een aantal Bijbelverzen betrekking hebben op een atoomoorlog. In de dagen dat de Bijbel geschreven werd, zal men niet goed begrepen hebben wat de betekenis was van sommige profetische woorden, maar vandaag worden veel dingen ons wel duidelijk en dat geldt zeker als de geweldige kracht van een atoomexplosie beschreven wordt.

 • In de Bijbel kunnen we bijvoorbeeld lezen in Openbaring 8: 7 “En de eerste engel blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde”.
  Als een derde van de aarde verbrand, dan klinkt dat in ieder geval als een nucleaire oorlog.
 • In Openbaring 8:8 en 9 lezen we het volgende: “En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging”.
  Een grote brandende berg doet ons ook heel sterk denken aan een atoom explosie. De gevolgen zijn in ieder geval verschrikkelijk. Alles in de zee sterft en ook schepen vergaan.
 • Een andere aanwijzing wordt gevonden in vers 10 en 11 van hetzelfde hoofdstuk. Daar kunnen we lezen over een grote ster die uit de hemel viel en die mogelijk ook zou kunnen wijzen op een atoom explosie. De gevolgen zullen zijn dat de waterbronnen op aarde radioactief besmet raken, met verschrikkelijke gevolgen voor miljoenen mensen. “En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden”.
 • Het zou ook heel goed kunnen zijn dat Jezus profeteerde over een nucleaire oorlog, toen Hij zei in Lucas 21:26 dat de mensen in de eindtijd zullen bezwijmen van vrees en angst, lees maar: “…terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen”.

Spanning tussen Noord Korea en de VS.
Veel Amerikanen beseffen dat de dreigende taal en de oplopende spanning tussen Amerika en Noord Korea (2017), toch zou kunnen escaleren en dat dan een derde Wereldoorlog het gevolg zou kunnen zijn.

In Europa maken we ons echter nog niet zo druk, maar dat is anders in de VS. In ieder geval is op dit moment (2017) in de Verenigde Staten een ware stormloop ontstaan op zogenaamde ‘survival stores’. Daar worden vooral Jodiumtabletten veel verkocht, die de schadelijke effecten van radioactieve straling zouden kunnen tegengaan en ook de gasmaskers zijn erg populair. Steeds meer mensen die het kunnen betalen, schaffen zich ook een bunker aan. Of het echter daadwerkelijk tot een (wereld)oorlog komt valt natuurlijk onmogelijk te voorspellen, maar je kunt het nooit helemaal zeker weten, de angst zit er in ieder geval goed in.

Een mogelijke derde wereldoorlog, waarbij gebruik gemaakt gaat worden van atoomwapens, zal absoluut gevolgen hebben voor het voortbestaan van het menselijk leven hier op aarde. Daarom, de risico’s bij zo’n wereldwijd conflict zijn enorm.

Opname gelovigen.
Als dat plaats vindt komt ook de opname van de wedergeboren gelovigen snel nabij, dan kan het niet lang meer duren. Lees Lukas 21:28 “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is”.

Jezus voorspelde ook dat er op het moment van de opname van de gelovigen, een scheiding zal plaats vinden. Namelijk tussen hen die weggenomen zullen worden van de aarde, voor dat de oordelen over de wereld zullen losbreken en degene die hier op aarde toch zullen achterblijven. Jezus zegt in Mat.24:38 “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal”.

Lees ook de belofte van de Heer in  1 Thes.4:17 “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn”.

Er komt eerst nog een nieuwe wereldleider.
Als het gaat om een zogenaamde nucleaire dreiging in de wereld, is er geen land wat zo’n acuut gevaar vormt voor de wereld vrede als Noord Korea. Want, dat de dictator van Noord Korea, Kim Jong-un, eventueel bereid is om de eerste nucleaire raket af te vuren, wordt steeds duidelijker. Hij zou gemakkelijk de provocaties kunnen aangrijpen voor een nucleaire aanval op een Amerikaanse marine, wat een verwoestend antwoord zal uitlokken. Tevens zal de wereld deze nucleaire ramp naar verwachting niet meer overleven. Het gevaar dat er dan op een zeker moment grote aantallen kernwapens zullen worden gebruikt betekent dat het overleven van de mensheid zelf in het geding zal komen.

Zover zal het echter nog niet direct komen, omdat de Bijbel leert dat er eerst nog een wereldleider zal opstaan, met groot gezag, die de vijandige partijen voor een korte periode juist weer bij elkaar zal brengen.

Lees Daniel 9:27 “Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang” en met een week lang wordt in profetische zin bedoeld, een periode van 7 jaar.

 • In die periode zal die wereldleider die de antichrist genoemd wordt, zijn wereldrijk vestigen. In dat rijk is geen plaats meer voor Joden en voor christenen die niet met de gemeente zijn opgenomen. En daarom zal het ook opnieuw leiden tot een verschrikkelijke vervolging van het Joodse volk en ook christenen. Jezus profeteerde over deze periode in Matt.24: 15- 21 en zegt dat de dan levende Joden zullen moeten vluchten.
  “…. dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen”.
 • In 1 Thess. 5:3 lezen we ook over de zogenaamde vrede die de antichrist eerst zal brengen in die periode: “Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte (vrouw); en zij zullen het geenszins ontvlieden”. Er komt dan alleen spoedig een einde aan dat vreselijke antichristelijk rijk, door de wederkomst van Jezus, dan zal Jezus Zijn heerschappij definitief maken hier op aarde.
 • In Zacharia 14:3, 4 staat precies beschreven waar Jezus op aarde zal terugkomen, om de macht van de antichrist te vernietigen en het Joodse volk te bevrijden. “Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem”.

De komst van de grote verdrukking.
Het antichristelijk rijk komen we voor het eerst tegen in Mattheüs 24, daar lezen we in de rede van Jezus over de laatste dingen, over een grote verdrukkingstijd. Lees Mat.24:21 en 22 “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.”

In dat kader spreekt de Bijbel over de vorming van een nieuw antichristelijk wereldrijk met de omvang van het oude Romeinse Rijk. Dit rijk wordt aanvankelijk bestuurd door coalitie van tien leiders en is mogelijk de opvolger van de huidige Europese Unie. Uiteindelijk zal de antichrist (een charismatische wereldleider) opkomen en de macht naar zich toe trekken (Openb.17:12,13).

Ook het Islamitisch extremisme is een groot gevaar.
Bovenop het steeds groter wordende risico op een nucleaire oorlog, is er ook nog eens de groeiende strijd tegen het Islamitische extremisme, wat ook steeds meer voet aan wal krijgt in Europa. Want de toenemende stroom van nu al meer dan één miljoen mensen, die via de middellandse zee naar Europa komen, zijn overwegend Moslim.

Ook daarom is de Islam beslist de snelst groeiende godsdienst in ons land. Er zijn steeds meer mensen in onze samenleving die zich daar terecht zorgen over maken en zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen als de Islam steeds grotere invloed krijgt in onze samenleving en in de politiek”. En wat betekent het voor de toenieuwemoskeekomst van onze kinderen en kleinkinderen, als ons land steeds meer Islamiseert en Nederland bijvoorbeeld, steeds meer volgebouwd gaat worden met Islamitische gebedshuizen en Mega-Moskeeën. Een schriel contrast is wel, dat elders in de Islamitische wereld, christelijke kerken soms worden vernietigd en christenen worden opgehangen.

Het zou zelfs niet onmogelijk zijn, dat de antichrist uit de Islamitische wereld voortkomt. Het wachten is dan op de komst van een nieuwe Islamitische leider die zich als de antichrist van de eindtijd gaat ontpoppen. Bij komend voordeel is dat zo’n leider aanvaardbaar is voor de Arabisch Islamitische wereld… maar straks ook voor Europa, want miljoenen Moslims gaan nu in Europa wonen. Dit betekent dat Europa in de komen jaren, zeker meer onder de invloed van de Islam zal komen.

En… wat zullen de gevolgen zijn, als onze scholen steeds meer Islamitisch gaan worden en ook onze ziekenhuizen, verpleeghuizen, winkelstraten etc… En wat dan als christenen in sommige steden steeds meer in het nauw komen, omdat ze in sommige wijken langzaam maar zeker tot de minderheid gaan behoren.

Geestelijk slapen is gevaarlijk in deze tijd.
Mensen willen liever niet nadenken over deze dingen en dat geldt ook vaak voor christenen. We laten ons liever in slaap sussen door politici die ons verzekeren dat ook Noord Korea feitelijk zo’n oorlog niet zal willen en dat het met de Islam wel mee zal vallen. Sommige mensen stellen zichzelf gerust door te zeggen dat een christen nu eenmaal altijd klaar moet zijn voor de komst van de Heer, maar dat we ons er aan de andere kant ook niet te druk over moeten maken. Uiteindelijk heeft Jezus ook nog gezegd dat niemand de exacte dag of uur weet, dus speculeren daarover heeft ook weer geen zin.

En natuurlijk zitten alle onheilsprofeten er ook naast, die beweren met ingewikkelde berekeningen de dag van Jezus komst te kunnen berekenen. Maar aan de andere kant heeft de Heer ons niet helemaal in het ongewisse gelaten. Hoewel het precieze moment (dag en uur) van Zijn terugkomst alleen bij Zijn Vader bekend is, legt Jezus op veel andere momenten uit dat de tekenen der tijden wel degelijk gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld, toen zijn discipelen aan Hem vroegen over aan welke tekenen ze zouden kunnen weten dat Zijn terugkomst dichterbij komt, gaf Jezus een lange lijst van specifieke tekenen (Lees Mat.24).

De tijd van de antichrist is dichterbij dan ooit.
We hebben ondanks alles wat de wereld nog te wachten staat, een geweldige boodschap voor u. Als u nu de Heer Jezus als uw Heiland aanvaard, behoort u bij de kinderen Gods die straks weggenomen zullen worden van de aarde en dan zult u mogelijk de tijd van de antichrist helemaal niet meemaken. Maar als u de Heer Jezus niet aanvaard of dit niet tijdig doet, gaat u een vreselijke periode tegemoet en er is mogelijk voor u straks geen kans meer om alsnog tot inkeer te komen. Kies daarom heden om de Heer Jezus in uw leven binnen te laten. Want het is dichterbij als dat menigeen denkt.

Napraten of u zit met vragen, mail ons gerust, u krijgt altijd antwoord. KLIK HIER.

Geplaatst in Actueel, Antichrist, Eindtijd, Islam, wederkomst | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Bijbelse adviezen voor hen die verlangen naar een partner.

We ontvangen dagelijks e-mails o.a. via onze website: www.christelijk-huwelijk.nl . Daaruit komt duidelijk naar voren, dat veel jongeren verlangen naar meer Bijbelse antwoorden over onderwerpen als verkering, seksualiteit en huwelijk. Er wordt kennelijk nog veel te weinig Bijbels onderricht gegeven hierover, in verschillende kerken en gemeenten. Keer op keer wordt ons gevraagd: “ja maar waar staat dat dan in de Bijbel” en “waarom mag dat niet volgens de Bijbel” en “ja maar iedereen doet dat toch” etc.. Het probleem hiermee is, dat in de wereld om ons heen, men er al wel op heel jonge leeftijd mee geconfronteerd wordt. Maar dan wel op een manier die lijnrecht tegen de Bijbel in gaat en dat zorgt voor verwarring. Vandaar dat het de hoogste tijd is dat er duidelijk en Bijbels onderricht komt, in de gemeente van vandaag over deze belangrijke en gevoelige onderwerpen.

Het huwelijk is door God bedacht.
Uit de Bijbel weten dat het huwelijk feitelijk Gods idee was. Het is dus niet iets wat de mensen zelf bedacht hebben. In Genesis 2:18 kunnen we lezen dat God zegt: “Het is niet goed, dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past“. Vanaf dat moment kwam Eva in het leven van Adam, God creëerde haar zelf en gaf haar aan Adam, de eerste mens en zij paste precies bij hem.

Toch had God met het huwelijk een veel hoger doel, dan alleen maar elkaar gezelschap te geven, dus om alleen de eenzaamheid op te lossen. Het huwelijk is Gods antwoord op het diepste verlangen van de mens: namelijk om een verbintenis voor het leven aan te gaan, om een hulp of een maatje te hebben die blijft. God heeft het huwelijk bedoeld als een hechte relatie, waarbij een man en een vrouw worden samengevoegd tot een niet te verbreken eenheid. Die eenheid is fantastisch bedacht door God, twee mensen die volledig in elkaar op gaan. De bedoeling is, dat op die manier het huwelijk hun beide diepste behoeften kan bevredigen.

God was feitelijk zelf de eerste die het huwelijk sloot van het eerste mensenpaar. Er was geen trouwambtenaar, God was de trouwambtenaar, er waren geen getuigen dan God alleen. Misschien hebben de dieren in de hof van Eden toegekeken, wat God nu aan het doen was. God creëerde echter zelf een perfecte partner voor Adam. En Eva was lichamelijk en geestelijk helemaal geschikt voor Adam en uiteraard andersom ook.

God wist dus precies welke persoon het beste bij Adam paste, daarom klikte het ook meteen tussen Adam en Eva. Ook vandaag wil God zich bemoeien met onze partner keuze, als we Hem daar maar bij willen betrekken, want God is geïnteresseerd in ons en heeft ons lief. En Hij wil daarom ook betrokken zijn, bij één van de belangrijke beslissingen van ons leven, namelijk de keuze met wie wij ons leven zullen gaan delen.

Hoe vind ik de ware.
Hoe kan je, als kind van God nu de juiste partner vinden in de massa mensen die om ons heen leven? Het antwoord van de Bijbel is duidelijk (Spreuken.3:5,6 ) ‘Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.’ We zijn er zeker van, mensen kunnen zonder de hulp van de Heer, heel gemakkelijk verkeerde keuzes maken. Teveel mensen hebben het zelf geprobeerd om de juiste levenspartner te vinden en zijn teleurgesteld uitgekomen. Helaas ook onder christenen eindigen steeds meer huwelijken in een scheiding. Dat komt gedeeltelijk omdat, als het gaat om de liefde, mensen te vaak hun eigen weg gaan, zonder te luisteren naar goede raad. Men gaat bijvoorbeeld ‘stappen’ om de ware te vinden, dan desnoods maar het uitgaansleven in. Maar kinderen Gods die echt op God vertrouwen, behoeven niet te gaan ‘stappen’ om de ware te vinden. Je beledigt God ermee en geeft Hem niet de ruimte, tijd en vertrouwen die Hij van je vraagt. Daarnaast veroorzaakt het vaak frustraties en teleurstellingen. Het is beter te wachten op Gods tijd.

Christelijk datingsites.
Veel christenen zijn huiverig om zich in te schrijven op datingsites. Ze wachten liever op de leiding van de Heer, als het gaat om hun levenspartner en daar is zeker wat voor te zeggen. Mensen die de moed hebben om het met God te wagen en dus te wachten op Zijn tijd, zullen zeker niet bedrogen uitkomen.

Maar dat neemt niet weg dat het mogelijk is, dat er ook christenen zijn die toch met succes een levenspartner vinden via zo’n datingsite. Misschien hoeft het één het andere toch nog niet uit te sluiten. Vooral als je allang wacht op een partner, denk er eens over na en bidt er voor. Christelijke datingsites kunnen ook door God gebruikt worden, om christelijke singles bij elkaar te brengen. Ga dus gerust eens kijken op zo’n christelijke datingsite, maar blijf daarbij in gebed en verwacht ook dan leiding van de Heer. God kan je mogelijk ook op die manier zegenen.

Waar moet je ondanks verliefdheid op letten?
Van belang is natuurlijk dat we vooral in de verkeringstijd als we verliefd zijn, willen luisteren naar de aanwijzingen van de Heer, zodat we echt degene vinden die God voor ons bestemd heeft. God wil zeker in die periode tot ons spreken. Daarbij moeten we niet vergeten om zelf te letten op bepaalde gewoonten en eigenschappen van de ander, die er op kunnen wijzen dat een relatie vroeg of laat problemen kan geven. Hier volgen een aantal richtlijnen.

1. – Geen ongelovige – Het kan feitelijk geen ongelovige zijn. Want 2 Kor. 6:14-16 zegt “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?”

Een relatie van een gelovige met een ongelovige partner, is meestal een weg met veel hindernissen. Christenen met een ongelovige partner hebben daarom vaak een moeilijke weg te gaan, variërend van onbegrip tot verhitte discussies met een groeiende onderlinge verdeeldheid over allerlei zaken die de relatie of het gezin betreffen. De Bijbelse manier van leven wijkt nu eenmaal enorm af, van wat gewoon is in de wereld om ons heen. Dat leidt bijna zeker tot behoorlijk veel onbegrip.

Is zo’n relatie altijd kansloos? Kun je dus nog gewoon een goed huwelijk hebben, als je over de meest wezenlijke zaken steeds verder uit elkaar lijkt te groeien? Dat is moeilijk te zeggen, het ligt er maar aan wat men verwacht. In ieder geval zal er geen sprake kunnen zijn van een echte geestelijke eenheid. Bijvoorbeeld, het is van groot belang dat partners met elkaar kunnen bidden, voor elkaar bidden en mogelijk samen ook later met de kinderen. Er is niets wat zo enorm samenbindt als het gebed. Het beste is om te leren hardop voor elkaar te bidden en dit geldt uiteraard ook als het eens moeilijk gaat in de relatie. Jac.5 zegt ‘Bidt voor elkaar opdat gij genezing ontvangt…’.

Wanneer een man en vrouw trouwen vormen ze ook een geestelijke eenheid, die door de jaren heen alleen maar sterker zal worden. Dat mis je uiteraard als je partner ongelovig is. Ook het samen Bijbel lezen en dingen met elkaar delen vanuit Gods Woord, is niet mogelijk. Een gelovig iemand zal in zo’n relatie altijd een gemis voelen.

2. – Betrouwbaarheid – De Bijbel zegt in Kol 3:9 “Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd..” Als je ontdekt als degene waar je mee omgaat tegen je liegt b.v. over zijn verleden, of dat hij altijd bezig is om dingen te verbergen voor jou, telefoontjes, e-mails, brieven, dus niet open is. Stop zo snel mogelijk met zo’n vriendschap. Een relatie moet juist worden gebouwd op een fundament van vertrouwen. Als hij niet open en eerlijk kan zijn, kun je beter nu direct met hem breken, voordat hij je een nog grotere teleurstelling bezorgd.

3. – Schulden – Wees voorzichtig met iemand die het geld te gemakkelijk uitgeeft en daar vooral mee doorgaat als men het niet meer heeft. Daardoor ontstaan vaak schulden die zelfs de liefde in een relatie kan laten bekoelen. De Bijbel zegt in Rom.13:8 “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben” Deze aansporing van Paulus, is een krachtige herinnering aan Gods afkeer van alle vormen van schuld die niet tijdig worden afgelost.

4. – Geen verslaafde – Helaas ook christenen worstelen soms met verslavingen – b.v. aan alcohol, porno en drugs. Zolang als men niet volkomen bevrijd is van deze binding door Jezus, is het niet verstandig om te trouwen. Het is in ieder geval niet verstandig om de knoop door te hakken voordat je ziet dat je vriend of vriendin echt vrij is.

Let op: Zoek je levenspartner bij voorkeur niet in de kroeg, of in een wereldse bar of in een disco. Het is beter God te bidden om iemand op een gezegende plaats tegen te komen, b.v. in de kerk of gemeente.

5. – Seksueel losse opvattingen – Wees voorzichtig met iemand die steeds aandringt op seksueel contact, voor het huwelijk. Dit leidt tot veel verdriet en teleurstellingen. Heel veel mensen hebben het idee dat seks en liefde een en hetzelfde zijn. Men vindt gewoon dat als je verliefd bent, dan moet seks gewoon maar kunnen. Maar helaas kan verliefdheid gemakkelijk weer over gaan en seks voor het huwelijk, leidt dan heel vaak tot spijt en schaamte.

Waarom is dat zo, wel de Bijbel zegt, dat als twee mensen getrouwd zijn, ze één vlees worden (Efeze 5:31) en seks is de diepe beleving van die eenheid. Als twee mensen echter hun relatie verbreken nadat ze seks gehad hebben, dan is dat alsof die eenheid ruw kapot gescheurd wordt. Dat kostbare wat ze eerst alleen samen hadden en met niemand anders, is ineens waardeloos geworden. Plotseling is het unieke weg en wordt het verlaagd tot iets wat er maar gewoon bij hoort en wat je kennelijk later ook weer met anderen kan hebben. Voor velen is het of een droom stuk valt, dat is de reden dat jonge mensen soms zo lang worstelen en zo afhankelijk worden van degene aan wie ze hun lichaam het eerst hebben gegeven. Je wil je droom niet opgeven. Maar dit is geen echte liefde, het is eerder een leugen dat seks en liefde hetzelfde is.

Seks is een geschenk van God, een prachtige bevestiging van de liefde band die is gaan groeien tussen twee mensen, mits het blijft binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Maar daarover moet we het in een relatie samen wel eens kunnen zijn.

6. – Geen driftkop – Wees voorzichtig met iemand die zijn of haar woede niet kan beheersen, fysiek, maar ook verbaal. Als je met zo iemand trouwt, moet je je leven lang, als in mijnenveld steeds tussen moeilijkheden navigeren, om te voorkomen dat er een uitbarsting komt. Dat is geen leven en zeker niet wat God wil. Lees wat de Bijbel zegt in Spr. 22:24 “Ga niet om met een driftkop en laat u niet in met een heethoofd” en ook in Spr. 29:22 “Een opvliegend man verwekt twist en de driftkop begaat vele misdaden”.

Ook iemand die niet kan vergeven en maar steeds weer ‘oude dingen op haalt’, kan door bitterheid de sfeer in een relatie behoorlijk verpesten. Als degene waar je mee omgaat, b.v. regelmatig ziedend van woede is en daarna een wrok koestert, dan ben je gewaarschuwd. Mogelijk zal daardoor je leven in zo’n huwelijk er niet gemakkelijker op worden, maar een reeks van eindeloze drama’s kunnen het gevolg zijn. Sta er tenminste op, dat men met zich laat bidden en hulp gaat zoeken. Wacht met zo’n relatie en bidt er eerst ernstig voor.

7. – Heerszuchtig iemand – Wees voorzichtig met mannen die je niet als gelijkwaardig behandelen, maar voortdurend hun superioriteit willen bewijzen. Achter die façade zit vaak diepe onzekerheid en dat kan tot veel problemen leiden in een relatie.
In 1 Petr.3:7 staat het volgende: “U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg”. Petrus gebiedt de mannen dus om hun vrouwen te behandelen ‘met respect’.

Andersom is ook waar. Wees voorzichtig met vrouwen die willen heersen en die dus altijd gelijk willen hebben. Deze vrouwen denken dat de wereld rond hen draait. Hun woorden zijn vaak hard en scherp als het gaat om de fouten van anderen, maar ze worden boos als ze zelf kritiek krijgen van anderen. De Bijbel zegt in Spreuken 21:9 zegt: “Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning”.

Het huwelijk is een samenwerking en de enige manier waarop het echt werkt is, wanneer zowel de man als de vrouw elkaar willen dienen. Lees in Efeziërs 5: 21 “…en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus”. Net zo goed als mannen niet moeten denken dat ze in een huwelijk als een dictator kunnen regeren, moeten vrouwen niet proberen om hun man net zo lang te manipuleren en onder druk te zetten, dat ze hun zin te krijgen. Je moet niet wachten totdat je getrouwd bent, om dan tot de ontdekken te komen dat je vrouw alles voor het zeggen wil hebben. Beter is het om van te voren goed op te letten en er zo nodig over te praten.

Maar… wat nu, als je al midden in zit?
Als je al zo’n relatie hebt en je bent nog niet gehuwd en er is nog geen sprake van een gezin? Hoe moet je dan handelen? Hier komen onze adviezen.

1. Ga in de eerste plaats in gebed en vraag God tot je hart te spreken. Lees de hier genoemde Bijbelgedeelten er nog eens op na. Vraag je biddend af of dit de weg is die je wil en kan gaan. We moeten voor onszelf ook eerlijk willen zijn. Er zijn nu eenmaal ook mannen en vrouwen met een erg moeilijk karakter en sommige karakters zijn bijna onverenigbaar. Daarom, voor een kind van God geldt dat hij of zij geen ondoordacht huwelijk moet aangaan, maar de dingen eerst ernstig met God moet bespreken.

2. Realiseer je dat het niet genoeg is om iemand graag te mogen, er is meer voor nodig om iemand een leven lang trouw te kunnen blijven. We hebben daar de hulp van de Heer bij nodig en zonder Hem kunnen we er beter direct mee stoppen. Dus als er bijvoorbeeld, binnen je relatie geen ruimte is voor gebed en Bijbel lezen, dan zou je je ernstig moeten afvragen of je wel op de goede weg bent. Mozes zei op één van de meest moeilijke momenten van zijn leven tot God: “Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken.” Ex.33:15

3. Misschien loop je nu al tegen karaktereigenschappen van de ander op, die soms ruzies en meningsverschillen opleveren, waar je het achteraf erg moeilijk mee hebt. Maar… vooral wanneer er geen ruimte is om er openlijk over te praten, moet je voorzichtig zijn. Realiseer je dat als dit niet verandert, dan zult je een moeilijk weg gaan, als je deze relatie door zet.

4. Wees altijd open en eerlijk tegen de ander en zeg hem of haar zo nodig, dat je mogelijk niet verder kan met de ander, hoe graag je hem of haar ook mag. Je vriend of vriendin heeft gewoon recht op jou eerlijkheid. Hou iemand dus niet maanden lang aan het lijntje, dat is niet wat God wil en oneerlijk.

5. Geloof en vertrouw God voor een levenspartner die bij je past. Hij is degene die je het beste kent, Hij houdt van je en verlangt de diepste wensen van jou hart te vervullen. Lees Psalm 37:4 ‘verlustig je in de Heer, dan zal Hij je geven de wensen van je hart’. Wees niet bang dat God te laat zal komen of zich vergissen zal, dat kan nooit.

Misschien kunnen wij je helpen met nog meer advies. We gaan discreet om met alle e-mails die we ontvangen en je krijgt altijd antwoord: KLIK HIER

Kijk ook even op onze website: www.christelijk-huwelijk.nl .

Geplaatst in Huwelijk, Liefde, Seks voor het huwelijk, Seksualiteit, Verliefd | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen