De Heilige Geest

Samenvatting van de symbolen (of eigenschappen) van de Heilige Geest.

Symbool 1: Wind van de Heilige Geest – Betekenis: vernieuwd, verdrijft het stof van traditie.
Hooglied 4:16 ‘Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen!’
Joh. 20:22 ‘En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest.’
Hand. 2:1 ‘En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren’.
 

Symbool 2: De Heilige Geest is als een rivier – Betekenis: brengt leven, verfrist.
Joh. 7:38,39 ‘Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.’
Openb.22:1 en 17 ‘En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.’
 

Symbool 3: De Heilige Geest is als vuur – Betekenis: vuur brandt zonden weg, maar ook verwarmd.
Mat.3:11 ‘Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.’
Hand.2:3,4 ‘en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.’
 

Symbool 4: De Heilige Geest is als kracht – Betekenis: kracht om te getuigen en sterk te zijn.
Hand.1:8 ‘Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.’
Efeze 3:16 16 ‘Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens.’
 
 
 

Symbool 5: De Heilige Geest is als olie – Betekenis: gezalfd is toegerust, bevoegd om mede te delen.
Hebr.1:9 Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.
Jes. 61:1 ‘De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; 3. om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.
 

 

Symbool 6: De Heilige Geest is als hemelse wijn – Betekenis: vreugde door de kracht van de Heilige Geest.
Efeze 5:18 ‘En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest.’
Mat.9:17 ‘Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken (=vernieuwde levens) en beide blijven samen behouden.’
 

Symbool 7: De Heilige Geest is als een duif – Betekenis: de Heilige Geest brengt vrede en rust.
Lukas 3:21,22 ‘Het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.’
 

 

Symbool 8: De Heilige Geest is als een zegel – Betekenis: de doop in de Heilige Geest is de bevestiging dat we van Jezus zijn. We zijn verzegeld.
Efeze1: 13,14 ‘In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.’
 

Symbool 9: De Heilige Geest is als licht – Betekenis: de Heilige Geest openbaart zonden en toont de weg die we moeten gaan.
Openb.4:5 ‘En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.’
Efeze 1:17,18 ‘opdat,… u geve de Geest van wijsheid en van openbaring (=licht) om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,’

2 reacties op De Heilige Geest

 1. Brenda Haveman zegt:

  U heeft een mooie site!

  De ”Heilige Geest” volgens de bijbel is GOD. GOD is Liefde.

  Brenda

 2. mary cremers v.seumeren zegt:

  De mooie vertaling van het Veni Ctrator door Schulte Nordholt zegt o.a. over het symbool De Duif zo mooi: : Kom o vrede in de strijd
  Lafenis voor het hart dat lijdt
  Rust die alle onrust stilt

  Dank voor Uw mooie uitleg over de symbolieken van de H.Geest

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s