Video van de tabernakel

 

Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Hebr.9:11, 12

Tabernakel betekent letterlijk: ‘tent tot bewoning’.

Mozes ontving (ca. 1250 jaar voor de geboorte van Christus) de Goddelijke opdracht tot de bouw van de Israëlitische tabernakel, opdat God in dit bouwwerk, dat het Koninkrijk van God op aarde symboliseerde, te midden van Zijn volk Israël kon wonen, omdat de persoonlijke inwoning (d.i. de inwoning van of vervulling met Gods Heilige Geest) in de mens toen, in de dagen van ‘het Oude Verbond’, nog niet mogelijk was.
In Exodus 25:8-9 staat: “Dan moeten zij voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen. Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel (d.i. tent of woning) en een ontwerp van al zijn voorwerpen…” (HSV)

Nu woont God niet meer in een tent van stof, zoals de tabernakel, of in een gebouw van steen, zoals een tempel of kerkgebouw, maar in de zich tot God bekeerde en overgegeven mens, eerst in zijn/haar lichaam, en als hij/zij geestelijk gegroeid is, ook in zijn/haar ziel en geest.
In 1 Korinthe 6:19 staat: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is (of: woont) en Die u van God (ontvangen) hebt, en dat u niet (meer) van uzelf bent?” (HSV)

Toch heeft deze tabernakel (dit heiligdom), dat God door Mozes liet maken, ons nog meer te zeggen. Voor ons die leven in ‘het Nieuwe Verbond’, is het een door God gegeven patroon (of: model) van de geestelijke ontwikkelingen van een oprecht christen hier op aarde. Hierdoor krijgen wij een juist inzicht van Gods wil en weg, die wij hebben te gehoorzamen en te bewandelen om te kunnen groeien in Zijn genade. Daarom is het goed om de geestelijke lessen, die deze tabernakel ons geeft, ter harte te nemen om een juist inzicht te krijgen in de wil van onze almachtige God. Wij vormen nu dus een geestelijk gebouw, waarin Gods Geest – in al Zijn volheid – wonen wil, en waardoorheen Hij werken wil, zodat ons leven waarlijk wordt: naar Zijn wil en welbehagen!

Voor een kort overzicht van de geestelijke betekenis van de Tabernakel, klik hier