Eindtijd-overzicht

Een korte samenvatting van de wereldschokkende gebeurtenissen die volgens de Bijbel gaan komen en waarvan sommige reeds begonnen zijn!!


Fase 1
Problemen in de wereld nemen toe.
Luc. 21:25,26 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.
‘Denk aan problemen op het gebied van het milieu en allerlei natuurrampen, maar ook allerlei (toenemende) problemen van economische, politieke en geestelijke aard.’

Fase 2
Oorlogen nemen toe. 
Mat.24:6 – 8 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeen.

Fase 3
Velen zullen misleidt worden, door occulte leiders.
Mat 24:4,5 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Mat24:24,25 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd.

Fase 4
Het evangelie zal tot het einde toe met kracht gepredikt worden, daartoe zal God alle middelen aanwenden, zelf engelen.
Mat.24:14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Openb.14: 6,7 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer.

Fase 5
De Bruiloft van het Lam.
Vlak voor de Grote Verdrukking komt Jezus ONzichtbaar weer voor Zijn Bruid, om haar – in de geest – te huwen. Het huwelijk van Christus en de Bruid (of Bruidsgemeente) wordt namelijk genoemd “de grote verborgenheid” (zie Ef.5:32). Mat.24:40-42. Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden.

Fase 6
Aanvang van de 1ste 3½ jaar onder het bewind van de anti-christ, de wereldleider die vrede in de wereld lijkt te brengen.
Dit zal de 1ste periode van 3½ jaar zijn, waarin de antichrist al wel regeert, maar de meeste mensen hem nog zullen zien als de (weliswaar valse) vredevorst of messias en als de wereldleider die veel problemen in de wereld lijkt op te kunnen lossen. Hierop zal de 2de periode van 3½ jaar volgen (zie Fase 7) waarin de antichrist zijn ware gezicht laat zien. Denk aan de Bijbelse waarschuwing: “Wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen…” (zie 1 Thess. 5:3).
Fase 7 Aanvang van de Grote Verdrukking van 3½ jaar.
Mat.24:21,22 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.Alle mensen (behalve de christenen) in deze Grote Verdrukking zullen het teken van het beest (666) aannemen, zij worden in bezit genomen worden door de antichrist. (Openb. 13:16-18)
Fase 7 De 2 getuigen Gods in Israël (zie Openb. 11:3-12).
In Israël komen – voor 1260 dagen, d.i. de periode van de resterende 3½ jarige Grote Verdrukking – 2 speciale getuigen, door God persoonlijk gezonden (vermoedelijk Mozes en Elia), waardoor vele Joden/Israëlieten tot het ware geloof in Jezus Christus, De Messias, zullen komen.
Fase 8 De overgebleven christenen tijdens 3½ jarige Grote Verdrukking.
Vele naam-christenen zullen in de grote verdrukkingstijd tot bekering komen. Dat zijn de christenen die straks NIET bij de WEGNAME van de Bruid zijn, zij zullen – als zij het teken van het beest (blijven) weigeren – vervolgd worden, tijdens het schrikbewind van de antichrist gedurende de 3½ jarige Grote Verdrukking. (zie Openbaring 13:7).
Fase 9 Christus komt – zichtbaar voor alle mensen – terug naar de aarde.

  • Deze wederkomst luid het einde in van de Grote Verdrukking.
  • Gestorven christenen van alle eeuwen (en de Oudtestamentische gelovigen) worden opgewekt uit de dood.
  • De Bruid – die tot op dit moment nog levend bewaard werd – zal samen met Christus regeren in het 1000 jarig rijk. (zie Openb. 20:6) (Fase 10)
Fase 10 Het 1000-jarig Rijk van God breekt aan.
Tijdens dit 1000-jarig Vrederijk van God worden ALLE christenen tot dezelfde geestelijke status gebracht: zowel zij die ‘als door vuur’ het Koninkrijk van God zullen binnengaan, alsook de zgn. heiligen van alle eeuwen, tot en met de volmaakte Bruid en alles wat er – in geestelijke zin – tussen zit.
Fase 11 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Na dit 1000-jarig Rijk vangt de Godsregering aan op de nieuwe aarde(n), de (nieuwe) planeten die door God bewoonbaar zijn gemaakt.Openb.21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s