Wat betekent Pinksteren?

Feitelijk kan ik best begrijpen waarom er zoveel mensen zijn, die weinig snappen van de Bijbel. Er zijn zo van die Bijbel-woorden waar je zonder hulp ook niet uitkomt. Wat dacht u nu van een Bijbeltekst als deze: En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het staat in het Johannes evangelie, hoofdstuk 7 vers 37 – 39.

Ik ben er van overtuigd dat vele van Jezus toehoorders in die tijd, er ook niets van begrepen hebben. Sommige zullen vertwijfelt uitgeroepen hebben:”waar heeft deze rabbi het toch over”. Ik begrijp dat wel, want hoe vreemd of het klinkt: men kan het pas echt begrijpen als men het beleefd heeft. Dan weet men pas wat Jezus bedoelde met die “stromen van levend water”. Maar laat mij u toch proberen iets uit te leggen over wat de Heiland bedoelde. Jezus had het over dorst hebben, maar natuurlijk geen gewone dorst, het gaat om geestelijke dorst of men kan ook zeggen “een diep verlangen naar iets”. Wij allemaal hebben diepe verlangens naar geluk, liefde, vrede en voorspoed. Om die reden doen mensen alles om maar gelukkig te worden. Men denkt bijvoorbeeld dat geluk in geld zit en zolang als men dat niet in voldoende mate heeft zal men er naar blijven verlangen. Maar ook geld kan ons niet echt vrede en geluk geven, men kan rijk zijn en toch diep ongelukkig. Er is maar één persoon die echt onze diepste verlangens kan vervullen en dat is Jezus. Dat bedoelde Hij te zeggen, toen Hij zei: “wie dorst heeft mag komen en drinken”. Hij biedt ons zijn levend water aan en dat betekent: Zijn overvloedig leven wat zelfs de dood heeft overwonnen. Dat leven zal dan als een rivier door ons leven gaan stromen. Een mens die het ervaren heeft, begrijpt pas echt wat Jezus hier bedoeld heeft. Weet u er zijn zoveel mensen die niet meer weten wat pinksteren betekent. De pinksterdagen die gaan komen worden veelal beschouwd als vrije dagen en we hopen dat het een beetje goed weer is, dan kunnen we tenminste de natuur in. Maar dat was niet Gods bedoeling met pinksteren.

Pinksteren betekent feitelijk dat Jezus levend water wil geven aan elk mens wat dorst heeft en in Hem geloofd. Pinksteren is daarom veel meer als een christelijk feest, het is iets wat we vandaag nog kunnen ervaren, het is dus voor nu. Met pinksteren gaat er een rivier van God stromen en wordt iedereen uitgenodigd om er van te drinken. Pas als we in de geest drinken van die rivier, worden we echt gelukkig en gaan we begrijpen wat Jezus bedoeld heeft “stromen van levende wateren zullen uit z’n binnenste vloeien”. Het is heel eenvoudig, het betekent in gebed naar Jezus gaan en Hem vragen “Heer vul ons hart met uw overvloeit leven”. Hij zal zeker naar ons horen.

De doop in de heilige Geest een aparte ervaring?
De Bijbel leert ons dat er een doop in de heilige Geest is, als een op zichzelf staande gebeurtenis in het leven van een kind van God, precies zoals bekering en wedergeboorte dat is. Dit wordt het meest duidelijk als we in de Bijbel Hand.8:12-17 daarover opslaan. Daar  predikte Filippus het evangelie en riep de mensen op zich te laten dopen, maar daarna waren er twee andere apostelen nodig (Petrus en Johannes) om de mensen te onderwijzen over de doop in de heilige Geest. Zij hadden deze doop dus niet al ontvangen in de waterdoop, maar er moest apart voor hen gebeden worden voor deze ervaring. De doop in de heilige Geest is werkelijk een doop, in de grondtekst wordt ook het woordje Baptizo gebruikt, hetgeen betekent onder of indopen. In Joh.1:33 staat van Jezus “..deze is het die met de Heilige Geest doopt..”. Dit kan nooit hetzelfde zijn als de waterdoop, want Johannes maakt hier in vers 33 en 34 juist een duidelijk onderscheid tussen de doop in water en de doop in de Geest. Om te verstaan wat de doop in de Geest inhoudt, dienen we eerst te begrijpen dat de heilige Geest een goddelijk persoon is. Als persoon wil de Heilige Geest bezit van ons nemen en ons inspireren en leiden. Wat ik bedoel te zeggen is: de Heilige Geest is dus niet iets onpersoonlijks, een gevoel of alleen een kracht. De Heer Jezus noemt hem “de Trooster” , Joh.14:15-17 en Joh.16:7, in het Grieks is dit de vertaling van het woordje “Paraklétos” hetgeen ook kan betekenen, advokaat, verdediger, bemiddelaar, helper, steun. Al die taken (eigenschappen) heeft de persoon van de heilige Geest. Als we dat verstaan, dan kunnen we gemakkelijk begrijpen dat de doop in de heilige Geest veel meer is als een blij gevoel, of een diepe vrede. Wanneer weten we nu dat we gedoopt zijn in de heilige Geest? Op de pinksterdag ( 2000 jaar geleden) kon men zien dat de 120 discipelen van Jezus aangedaan waren met de heilige Geest, doordat er tekenen waren als vuur wat op hen brandde en ze konden het horen doordat ze in een nieuwe hemelse taal (tongen) spraken en God loofden. Ook wij mogen vervuld worden met de heilige Geest op een zichtbare en hoorbare manier. Telkens als mensen vervuld werden met Gods Geest, zien we dit ook gebeuren, mensen begonnen in tongen te spreken en/of te profeteren (=een boodschap van God doorgeven onder de zalving van de heilige Geest). Mijn vrouw en ik hebben vele landen van de wereld bezocht, zowel in Zuid-Amerika als in Oost-Europa. We hebben op vele plaatsen de boodschap van de doop in de heilige Geest gebracht en met honderden mensen gebeden. Uit ervaring weten we, dat de boodschap nog werkt vandaag. Overal zagen we en hoorden we hoe mensen vervuld werden met Gods Geest en in een hemelse nieuwe taal, God groot maakte. Ook zelf hebben we deze heerlijke doop in de Geest ontvangen en mogen we in tongen God groot maken. Daarom weten we het zeker, het is ook voor u!!

Pinksteren betekent, God wil u kracht geven.
Er zijn omstandigheden in ons leven die de aanleiding kunnen zijn, dat we gedeprimeerd raken. Nog erger is het als mensen enige tijd depressief worden en vaak een last worden voor hun omgeving. Neerslachtig zal ieder mens wel eens zijn in z’n leven en vaak heeft het te maken met problemen in een relatie of omstandigheden op het werk.
God wist dat ook christenen het moeilijk kunnen krijgen in deze wereld. Een christen is ook zeker geen supermens en daarom kan het hem of haar ook gewoon overkomen.
In de Bijbel vinden we mensen die met God leefde en toch neerslachtige momenten kende. Ik denk aan de profeet Elia die op een dag zelfs niet verder meer wilde leven en aan Johannes de doper, die in de gevangenis zat en twijfelde aan Jezus. Deze beide mensen waren in omstandigheden die aanleiding gaven tot depressies.
Wat wij nodig hebben is kracht om de omstandigheden waar we in terecht komen, aan te kunnen en te overwinnen. Daarom zond God op de Pinksterdag, 2000 jaar geleden de heilige Geest. Jezus heeft gezegd, terwijl Hij sprak over de heilige Geest: “Maar gij zult kracht ontvangen…” (Hand.1:8).

De problemen in ons leven kunnen we niet altijd ontwijken. Heel vaak moeten we er dwars doorheen. Vele jaren terug maakte ik eens een brand mee in een gebouw. Ik stond in het gebouw en kon alleen door de deur ontsnappen. Maar de houten deuropening stond in brand en ik moest er dwars doorheen.
Ik weet niet door welke omstandigheden u nog heen zal moeten, God is de enige die onze toekomst kent. God weet ook dat we in onze eigen kracht er nooit doorheen kunnen. Jezus is ons groot voorbeeld, want ook Hij had kracht nodig om door het leven hier op aarde heen te kunnen. Bijvoorbeeld toen Hij vaak voor z’n kruisdood bad in de olijftuin en het Hem even teveel werd. In de Bijbel staat dat Hij dodelijk beangst was. Denk u zich eens in Jezus de machtige God, was dodelijk beangst. Maar Hij bad en er kwam een reactie van de hemel, God zond een engel om Hem kracht te geven. (Luc. 22:44)
God wil u kracht geven. Pinksteren is veel meer als christelijk feestdagen, waar we de komst van de heilige Geest gedenken. Pinksteren betekent God wil u kracht geven, Hij wil door zijn Geest u vervullen met Zijn liefde en kracht. Dan beleeft u Pinksteren pas echt. Bidt er vandaag nog om, er zal zeker ook voor u een reactie van de hemel komen.

Hoort tongentaal bij de gaven van de Heilige Geest?
Niet alleen uit ervaring weten met de Geest vervulde mensen dat het spreken in tongen belangrijk is. Ook wanneer we er Gods Woord nauwkeurig op nalezen, moeten we tot de conclusie komen dat het spreken in tongen onlosmakelijk met de doop in de Heilige Geest verbonden is. Zoals het geloof zonder de werken dood is, zo zal ook degene die tot een werkelijke doorbraak in het gebed komt vanuit de zekerheid dat Gods beloften aangaande de Geest aan hem waargemaakt werden, ook iets moeten gaan dóen. En de Bijbel laat duidelijk zien wat dit zijn zal: hij zal in nieuwe tongen, in door de Geest geïnspireerde talen de Heer mogen aanbidden en grootmaken.

In de Bijbel kunnen we lezen wat er gebeurde op de Pinksterdag 2000 jaar geleden. Er waren in Jeruzalem 120 mensen samen die baden en wachtte op de belofte van de heilige Geest. Ze wisten niet precies wat er zou gaan komen. Ze wisten alleen dat de Heer Jezus hen gezegd had dat ze moesten wachten tot de heilige Geest zou komen en dat ze kracht zouden ontvangen. Verder wisten ze niet wat ze te wachten stond. Plotseling gebeurde het, er werd een vlam gezien op hun hoofd, er waaide een geweldige wind in het huis waar ze waren en…ze begonnen in een andere vreemde hemelse taal te spreken. Lees het maar eens na in het boek van Handelingen hoofdstuk 2.

Een grote schare werd aangetrokken door wat ze zagen en hoorden en daarna trad de apostel Petrus naar buiten en hield z’n eerste prediking.
Zijn toespraak wordt beschreven in de Bijbel en komt in het kort hierop neer: God heeft Zijn heilige Geest uitgestort en dit betekent dat er een nieuwe tijd is aangebroken, God geeft z’n Geest nu aan een ieder die er naar verlangt. Hij eindigde met de woorden dat de belofte van de heilige Geest voor iedereen is :”…u komt de belofte toe..”(Hand.2:39). Velen hebben daarna inderdaad deze heerlijke zegen ontvangen en één van de tekenen zijn steeds dat men begint te spreken in een vreemde, niet geleerde taal. Met deze taal heeft de gelovige de mogelijkheid om God voordurend en in alle omstandigheden te prijzen en dit geeft een bijzondere kracht in ons leven.

Op een dag hoorde ik deze boodschap en ik verlangde er naar het te ontvangen. Maar ik wist niet hoe, wat moest ik doen. Tot iemand het me vertelde en daarna ontving ik en mocht ik ook in een hemelse taal God verheerlijken. Nadien leek het wel of de wereld veranderd was, maar in feite was ik veranderd.

  • Wat is de eerste stap. Een mens moet zich altijd eerst bekeren van z’n zondig leven. Heb berouw van uw zonden en belijd uw zonden aan de Heer Jezus.
  • De tweede stap is; bidt om de gave van de heilige Geest en geloof dat de Heer Jezus ’t ook aan u wil geven.
  • De derde stap is door in het geloof te handelen. Neem tijd om Jezus te zoeken in het gebed en door het Woord van God te overdenken. Begin Hem daarna te eren en te danken en verwacht een doorbraak in uw leven.

Luister even naar wat de Heer Jezus ons zelf beloofd heeft in Lucas 11: 10-13: Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Misschien wilt u meer weten of heeft u speciale vragen, mail mij gerust ik wil proberen u te helpen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s