Hoe word ik een kind van God?

Wat zegt de Bijbel?

Er is niemand die vanwege geboorte of afkomst automatisch een kind van God is. Daar voor moeten wij eerst Jezus aannemen in ons leven. In Joh.1: 12 staat “..doch allen die hem hebben aangenomen hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven..”. Jezus aannemen betekent Hem accepteren als de verlosser, die voor onze zonden aan het kruis gestorven is. Dit kan nooit het geval zijn als we niet eerst inzien dat onze zonden ons van God scheiden. Het waren onze zonden die het onmogelijk maakte voor God om ons te bereiken er was een niet overbrugbare kloof, tussen ons en de Heer. Daarom kwam Jezus naar deze aarde, om de kloof tussen God en mensen te overbruggen. Joh.3:16 zegt “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” en in 2 Kor.5:21 staat dat God Jezus, die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde heeft gemaakt. Zonde was de reden waarom Jezus naar de aarde kwam. Hij stierf aan het kruis met één doel: de prijs te betalen voor de zonden. Jezus aannemen als degeen die voor onze zonden stierf heeft slechts zin als we ook onze zonden belijden (=erkennen) en berouw hebben over onze zonden. Zonder de belijdenis van onze zonden kan er onmogelijk sprake zijn van vergeving. 1 Joh.1:9 zegt: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”. Als we Jezus aannemen als degene die in onze plaats stierf, dan rekent God ons de zonden niet toe en mogen we Zijn kind worden. Wat ons scheid van de Hem is dan weggenomen, Jezus is dan onze plaatsvervanger want feitelijk hadden wij veroordeeld moeten worden, maar Hij stierf in mijn plaats.

Natuurlijk kan dit alleen als we ook bereid zijn de zonden te rug toe te keren. Anders zou het sterven van Jezus voor onze zonden nutteloos zijn. Dit proces van Jezus aannemen en breken met de zonden betekent “bekering”.

Wat is een echte bekering?

Het woord bekering betekent “zich omkeren”. Een bekering is een totale verandering van koers, eerst liep met steeds verder van God af, nu naar God toe. Een echte bekering is ook uiterlijk zichtbaar door een nieuwe levenswandel.

Lees Efeze 4:17-32.
“Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet. Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft”.

Natuurlijk zal niemand in eigen kracht de zonde kunnen laten en in een nieuwe levenwandel verder kunnen gaan, vandaar dat we een innerlijke verandering nodig hebben en dat is de wedergeboorte. Wedergeboorte betekent dat er een nieuwe mens in ons geboren wordt door de kracht van God.

Wat is Wedergeboorte?

Bekering is datgeen wat wij moeten doen. De Heer zegt, “bekeert u” (Hand.2:38). Als God zegt dat we dat moeten doen dan kunnen we dat ook. Wedergeboorte is dat wat God wil doen. Wedergeboorte wil zeggen: nieuw geboren worden. In ons wordt een geestelijk nieuwe mens geboren, die als een baby zal groeien naarmate we ons voeden met Gods Woord. Het eerste teken dat iemand echt wederom geboren is, is wel dat hij of zij verlangt naar Gods woord, gebed en de gemeenschap met andere kinderen Gods. In 1 Petr.2:2 en 3 staat “en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid”. Hoe meer die nieuwe mens in ons groeit, hoe meer de wedergeboorte zichtbaar gaat worden voor anderen. Wedergeboorte is het grootste wonder wat God tot stand heeft gebracht. De wedergebroen mens, gaat als vanzelf ook steeds meer de vrucht van de Geest uitdragen (Gal.5:22). Blijft die vrucht uit, dan is er maar één conclusie, men heeft zich nooit diep bekeerd en dus blijft de wedergeboorte uit. Niet onze trouwe kerkgang bepaald of we wederomgeboren zijn, maar de vrucht. Matt.7:17 “Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen”.

Een diepe bekering is een radikale keus voor de Heer, het zonder kompromie breken met de zonden. Dan volgt het nieuwe leven. God doet in ons een nieuwe mens geboren worden en gebied ons de oude mens zelfs te begraven in de doop. In Rom.6: 4 zegt “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen”.

Er is dus maar één Bijbelse doop en dat is de doop door onderdompeling, omdat dit echt recht doet aan de betekenis, namelijk een begrafenis.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s