Maandelijks archief: maart 2013

Christelijke feestdagen, moeten we dat nog vieren?

De christelijk feestdagen spreken veel mensen in ons land steeds minder aan. Met het teruglopen van het kerk bezoek, de z.g. ontkerkelijking, is ook de betekenis van deze feesten op de achtergrond geraakt.

Nog erger wordt het als het gaat om een dag als Goede Vrijdag en b.v. de lijdenstijd, we hebben daar niet zoveel mee. Er zijn ook steeds minder christenen die rekening houden met zo’n dag als Goede Vrijdag, het is beslist een minderheid die nog altijd vasthoudt aan deze goede gewoonte. Vandaag zien we ook dat de winkels gewoon open blijven op zo’n dag en bedrijven gaan gewoon door.

Het was de bedoeling om met Goede Vrijdag het lijden en sterven van Jezus aan het kruis extra te gedenken en natuurlijk kan men in principe elke dag van het jaar Jezus lijden gedenken. Nergens kunnen we in de Bijbel ook lezen dat we verplicht zijn het op een bepaalde datum te doen, maar toch is het wel goed om zo’n moment in het jaar te hebben.

Er zit beslist iets goeds in, om elk jaar een vaste tijd te nemen, waarop we extra stil staan bij het lijden en sterven van Jezus. Alleen op die manier kunnen we namelijk voorkomen dat we er te gemakkelijk over gaan denken en het langzaam steeds meer vergeten wordt, wat een enorme prijs Jezus betaalde voor onze redding. We hebben het nu eenmaal allemaal druk en kunnen niet overal aan denken.

Daarbij komt dat we ook nog een soort voorkeur hebben. We houden ons liever bezig met bijvoorbeeld de Paas geschiedenis, waar Jezus opstanding herdacht wordt of b.v. kerstfeest, waarbij het meestal gezellig is. Het lijden van Jezus hoort er ook wel bij, maar tegelijkertijd past het er minder in. Toch is het goed om enkele dagen voor Pasen, dus in de lijdenstijd, de geschiedenis van Jezus lijdensweg weer eens te herdenken, feitelijk is dat de enige manier om ‘echt’ Pasen te vieren.

Gedenken is overigens heel Bijbels. Bijvoorbeeld: God gaf in Exodus 12 de opdracht aan Israël om hun verlossing uit de slavernij in Egypte, jaarlijks te blijven gedenken. Daarnaast lezen we ook (Jozua 3) dat Israël later gedenkstenen moest plaatsen in de Jordaan, op de plaats waar ze het beloofde land waren binnen getrokken. Waarom was dat nodig? Wel God wilde niet dat ze het zouden vergeten. God wil niet dat wij zullen vergeten dat Jezus geleden heeft en gestorven die, om ons te redden van het oordeel.

Gelukkig zijn er wereldwijd nog steeds miljoenen christenen die op deze dagen gedenken dat Jezus naar de wereld kwam om ons te verlossen van onze zonden. Daar, aan dat kruis, droeg Hij onze zonden. Onze zonden brachten scheiding tussen God en mensen. Maar doordat Jezus onze zonden droeg kunnen we nu weer met God in contact komen, de kloof is overbrugt. Dit feit is zo uniek, zo bijzonder, dat het de moeite waard is om het te vieren.

Nu is het niet zo dat we tijdens de christelijk feestdagen helemaal niets doen, we vieren het feitelijk wel, maar we geven er gewoon een andere invulling aan. Zo denken we met Pasen al gauw aan het komende voorjaar en de meeste mensen hopen dan ook op een heerlijk voorjaars zonnetje, om er eens lekker op uit te gaan. Eigenlijk is het voor God niet een probleem als we op Paasfeest genieten van de voorjaarszon, Hij heeft ons lief en gunt ons dat beslist wel. Er is zelfs nergens te vinden in de Bijbel dat we precies op die dag Paasfeest moeten vieren en dan enkele dagen daarvoor goede vrijdag. Als we maar tijd nemen om er regelmatig aan te denken en de lijdens geschiedenis nog eens te lezen.

De gebeurtenissen rondom Jezus lijden kunnen we in de Evangeliën lezen (Matteüs 27:1-61; Marcus 15:1-47; Lucas 22:66-23:56; Johannes 18:28-19:42).

Kort gezegd komt het hier op neer: Jezus had inmiddels ongeveer drie jaar gepredikt onder de mensen. Door de woorden, wonderen en vervulde profetieën was duidelijk dat Hij de verwachtte Messias was. Het volk was daar in eerste instantie ontzettend blij over (Matteüs 21:15). De Farizeeën (de religieuze elite in die tijd) waren echter helemaal niet blij met Jezus, omdat Hij niet voldeed aan hun verwachtingspatroon, daarnaast waren ze ook bang om hun vooraanstaande positie kwijt te raken. Dat Hij zich zelfs gelijkstelde aan God viel bij hen ook totaal niet goed (Johannes 8:58). De Farizeeën namen uiteindelijk het initiatief om Jezus te laten kruisigen.

Lees Lucas 23:23: “Maar zij drongen aan en eisten onder luid geschreeuw, dat Hij gekruisigd zou worden, en hun geschreeuw werd al sterker.”

Omdat ze in Jezus dagen leefden onder Romeinse bezetting, moesten ze de Romeinen zover zien te krijgen dat die Jezus zouden doden. Dat lukt uiteindelijk en Pilatus laat Jezus eerst geselen en daarna kruisigen.

Jezus was feitelijk onschuldig en dat wisten de Farizeeën, maar Hij werd door hen toch overgeleverd aan de Romeinen. De Romeinen lieten zich weer onder druk zetten en zagen uiteindelijk geen andere oplossing dan Jezus inderdaad kruisigen.kruisdood

Maar feitelijk liet God toe dat Zijn Zoon Jezus die verschrikkelijke kruisdood zou ondergaan, om het oordeel wat wij feitelijk moesten ondergaan, in onze plaats op te vangen. Pas toen Jezus de volle prijs voor onze bevrijding betaald had, riep Hij uit “het is volbracht”, dat zijn wel de machtigste woorden uit de Bijbel.

Lees Johannes 19:30: “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.”

Daar op dat ogenblik werd vervuld wat vele eeuwen daarvoor al voorspelt was. De profeet Jesaja sprak al over de geseling en dood van Jezus, honderden jaren voordat het daadwerkelijk gebeurde:

Lees Jesaja 53:5-7 “Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.”

Jezus lijden en sterven vraagt ons om een keus te maken. Op welke manier u Jezus lijden, sterven en opstanding gedenkt, is niet het belangrijkste. Als u maar de goede keuze maakt. Pilatus vraagt de Joden te kiezen tussen Jezus en Barabbas en ze kozen Barabbas in plaats van Jezus. Vandaag zien we ook dat mensen iets anders kiezen in de plaats van Jezus.

Lees Mat.27:21,22 “De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Wie van die twee wilt gij, dat ik u loslaat? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden!”

Pilatus wordt door zijn geestelijke blindheid een gevangene van zijn eigen woorden. Als Jezus daar voor hem staat en hij moet beslissen over leven en dood is Hij vol onrust, hij gaat naar binnen en hij gaat weer op zijn stoel en zo gaat hij maar heen en weer. Het is de worsteling hoe hij van Jezus los moet komen. Hij kan niet meer terug. Maar zo onschuldig is Pilatus daar niet in, want hij wist dat Jezus onschuldig was. Ondertussen liet hij Jezus geselen en bespotten terwijl hij wist dat wist.

Pilatus stelt feitelijk Jezus en Barabbas gelijk. Voor hem waren het allebei probleem mensen. Deze lijn zien we opnieuw in de wereld voltrekken. Het gaat b.v. in de politiek niet meer om ethische vraagstukken, het gaat om problemen. Er wordt niet meer getoetst met het Woord der Waarheid, de norm is vooral wat we er zelf van vinden. En dat is ook al in veel kerken en gezinnen zo. Het gaat dan niet om wat God er van vindt, maar wat we er zelf van denken en daar moet dan grote ruimte aan worden gegeven. Dit is momenteel de grootste list van Satan om Christenen geleidelijk aan los te weken uit hun vastigheid in Christus. Dan maken we onze eigen godsdienst, het gaat niet meer om Jezus, het gaat om ons.

Openbaringen 3;11-12 waarschuwt ons en zegt: Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods.

Het is toch nuttig om de lijdensweg van Jezus naar het kruis eens te overdenken en straks met Pasen even tijd te nemen om naar een kerk te gaan en Jezus overwinning over de dood mee te vieren. Waarom zouden we het ons laten afnemen, hou het liever vast, opdat ons de kroon niet ook ontnomen zal worden.
Lees verder

Geplaatst in Bijbel, Bijbelstudies, Evangelie, Goede vrijdag, Jezus kruisdood | Tags: , | Een reactie plaatsen

Adviezen voor een gelukkig huwelijk.

Helaas laten veel kerken en evangelisch gemeenten na om voldoende en regelmatig onderwijs te geven uit de Bijbel over het huwelijk en hoe we om moeten gaan met problemen die op onze weg komen.

Voor heel veel dingen in het leven volgen mensen een opleiding en dat vinden we heel gewoon. Maar als het gaat om het huwelijk, dan nemen we maar automatisch aan dat iedereen instaat is om het tot een succes te maken. Toch hebben ook daarbij de wijze lessen van anderen bij nodig, want we lopen soms tegen problemen op waar we moeilijk uit kunnen komen zonder hulp. Vandaar de vele echtscheidingen in de huidige tijd.

Om die reden krijgen we tegenwoordig elke dag emails van mensen die advies nodig hebben op dit vlak. Misschien bent u ook zo iemand, mail ons gerust u krijgt altijd antwoord: KLIK HIER.

Korte adviezen voor een gelukkig huwelijk.

Punt 1 – Eerlijkheid en betrouwbaar.
Wees altijd een open boek voor de ander. Huwelijks partners die tegen elkaar liegen spelen met vuur. Efeze 4:25 zegt “Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander”. Laat de ander van u op aan kunnen, dat wil zeggen, wat u zegt dat doet u ook.

Punt 2 – Leer samen te bidden. Het is van groot belang dat huwelijkspartners met elkaar bidden en ook voor elkaar bidden. Er is niets wat zo enorm samenbindt als het gebed. Het beste is als beide leren om hardop voor elkaar te bidden en dit geldt uiteraard ook als het eens moeilijk gaat in de relatie. Jac.5:16 zegt “Bidt voor elkaar opdat gij genezing ontvangt…”.

Punt 3 – Heb aandacht voor elkaar. Communiceer veel en voor wie dat een probleem, probeer te praten. Heel veel problemen in relaties ontstaan doordat mensen niet of onvoldoende met elkaar praten. Neem tijd om naar elkaar te luisteren en wees geinteresseerd in elkaar.In 1 Kor.12:26 staat dat we als leden van het lichaam van Christus met elkaar meemoeten lijden en elkaar ook moet laten delen in de vreugde.

Punt 4 – Tederheid.
Tederheid en romantiek mag nooit ontbreken in een liefdesrelatie. In Efeze 5:29 staat dat de man z´n vrouw moet koesteren. Menige relatie is langzaam van alle glamour ontdaan, doordat er niets zachts meer overbleef, men gaat ruw met elkaar om en de liefde verdwijnt.

Punt 5 – Waardering. Ieder mens heeft van tijd tot tijd een aanmoediging nodig. In een huwelijksrelatie zijn we er ook om elkaar dat te geven. Laat de ander merken dat je hetgeen hij of zij doet waardeert, dus dat het maar niet gewoon is dat de was gedaan wordt en het eten gekookt. In 1 Petr.3:7 staat dat mannen hun vrouwen “eer” moeten bewijzen, dat betekent zoveel als een schouder klopje.

Punt 6 – Vrolijkheid. In Spreuken 17:22 staat,”een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren”. Mensen die altijd maar klagen en nooit eens een grapje maken, zijn een kwelling voor hun omgeving. Bidt van de Heer een vrolijk hart en leer om de ander op te beuren, dat zal de sfeer in uw relatie goed doen.

Punt 7 – Sexualiteit. Wees bereid elkaar ook te dienen op het vlak van de sexualiteit. In een normale huwelijksrelatie hoort dit erbij en zijn we er niet in de eerste plaats om onszelf te dienen, maar altijd de ander. In Filip.2:3,4 staat “..en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen”.

Liefde en verliefd zijn.
Van elkaar houden is niet alleen verliefd zijn maar je ook liefdevol gedragen naar die ander, dus het moet zichtbaar zijn in de manier waarop we met elkaar omgaan. Geen woorden maar daden dus. Dat komt omdat gevoelens zijn beïnvloedbaar en dus veranderlijk. Liefde moet dus niet alleen gebaseerd zijn op gevoelens, maar ook op toewijding aan elkaar. Toewijding aan elkaar gaat ook veel dieper dan verliefdheid.

Het huwelijk is feitelijk ook een opdracht waaraan je iedere dag moet werken. Liefde is ook een kwestie van onze wil en niet alleen van voelen. Jezus koos er bewust voor om van ons houden op een zichtbare manier. Vandaar dat Hij voor ons wilde sterven aan het kruis. Agape-liefde (Gods liefde), is de wederzijdse houding van dienstbaarheid en dit is nodig binnen huwelijk, zodat het een succes wordt. Dagelijks sterven aan je eigen verlangens en kiezen voor het belang van de ander. Bij trouwen ontvang je de ander, maar geef je jezelf weg.

Lees verder

Geplaatst in echtscheiding, Huwelijk, Liefde, Overspel, Seksualiteit, Verliefd | Tags: , , | Een reactie plaatsen