Taal van geloof

Belangrijke studie die iedereen zou moeten lezen.

Dikwijls wordt er gezegd: “Praten is goedkoop”. Velen brengen hun tijd door met zinloos gepraat. Toen ik een kind was, zei mijn moeder dikwijls tegen me: “Je praat wanneer je moet luisteren”. Een groot percentage van al het spreken wordt gedaan door mensen, die beter zouden moeten luisteren. Geestelijke mensen merken altijd meer op dan ze zeggen, hun woorden zijn weinig, maar ze zijn waardevoller.
Maar luister dit is nog belangrijker: wonderbare overwinningen zijn weer teniet gedaan door “leeg gepraat” — door woorden, die onnodig werden gesproken. Jezus noemt het “ijdele woorden”, waarvan, zegt Hij, “dat de mensen rekenschap zullen moeten afleggen op den dag des oordeels” (Matth. 12:36). Salomo zei: “Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven” (Spr. 13:3). En Jacobus, die zei dat de tong een “onberekenbaar kwaad” is en hij gaf een advies dat waard is ter harte genomen te worden, toen hij zei: “Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te SPREKEN” (Jac. 1:19) .

Ik geloof, velen falen te ontvangen waarvoor zij bidden, omdat zij niet begrijpen hoe belangrijk hun BELIJDENIS is. Bewust of onbewust belijden wij altijd wat wij geloven, door hetgeen we zeggen. Wat is geloof? Geloof spreekt altijd over de zaken waarvoor wij bidden alsof deze al verkregen zijn, zelfs voordat ze gezien, gehoord of gevoeld worden. U ziet, wanneer u klaagt over een probleem, dan belijdt u dit bewust of onbewust en dit komt omdat u meer de nederlaag dan herstel verwacht. Wij belijden namelijk met onze lippen, wat wij geloven met ons hart. “Want uit den overvloed des harten spreekt de mond” (Matth. 12:34) .
Twijfel veroorzaakt twijfel.

De mensen hebben vaak de gewoonte hun ZWAKHEDEN en STRUIKELINGEN te belijden en hun BELIJDENIS verergert hun zwakheid. Zij BELIJDEN hun “gebrek aan geloof” en daardoor ontstaat nog meer twijfel. Zij bidden om geloof en hebben vaak niet door dat zij daardoor alleen maar hun twijfel belijden. Dit doet hun twijfel toenemen, omdat God hun gebed niet kan beantwoorden, aangezien Hij gezegd heeft:
“Zo is dan het geloof uit het HOREN (niet uit het bidden), en het horen door het WOORD VAN CHRISTUS”.
Veel mensen leven van MEDELIJDEN EN SYMPATHIE, begrijp mij niet verkeert, ik zeg dit uit liefde, om te helpen en niet om te oordelen. Medelijden kan echter uw problemen NOOIT oplossen. Medegevoel hoe fijn dat ook is, kan u toch NOOIT gezond maken. Medelijden is alleen maar “MET iemand lijden”. Jezus kwam niet alleen om uw “Mede-lijder” te zijn, Hij werd ook uw “PLAATSVERVANGER”. Onze plaats als gelovige is niet alleen om medelijden te hebben met mensen in nood en zeker niet om hen te beklagen. Maar om in de eerste plaats gezag uit te oefenen over alles wat hen aanvalt, op grond van de plaatsvervanging van Jezus Christus en hen zo te helpen.

God zei tot Jozua: “Wees sterk en moedig. Sidder niet en wordt niet verschrikt, want de Here, uw God, IS MET U” (Joz. 1:9). “Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven” (Joz. 1:5).
Hoort hoe Jezus tot u spreekt:”Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en NIETS zal U ENIG kwaad doen” (Luc. 10:19) .
Leert te belijden wat God gezegd heeft in Zijn Woord. Herhaal Zijn Woorden en daar kan geen enkele duivelse macht tegenop. Door Zijn Woorden te belijden, bent u altijd overwinnaar. God kent geen nederlaag. Zijn Woord evenmin.
“GEEN DING zal bij God onmogelijk zijn” (Luc. 1 37). Verbindt dat nu met: “En NIETS zal U onmogelijk zijn” (Matth. 17:20). U begint nu te zien, dat door het gebruik van twee onfeilbare wapens, nl. Gods Woord en Jezus Naam, de kracht van God ook uw kracht wordt. Geen wapen, dat Satan tegen deze wapens smeedt, zal iets uitrichten (Jes. 54:17).

Belijdt: “In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad” (Rom. 8:37). Voegt er dan aan toe: “IK VERMAG ALLE DINGEN in Hem, Die mij kracht geeft” (Filipp. 4:13).

U kunt geen nederlaag ervaren als u Gods Woorden gebruikt. Zij zijn eeuwig, ze zijn almachtig, ze zijn bovennatuurlijk.

Wij belijden, dat God ons uit het rijk der nederlaag heeft gehaald en ons gebracht heeft daar, waar overwinning, vrede, vreugde, kracht en GEZONDHEID de boventoon voeren. Wanneer we deze vrijmoedige belijdenis doen en naar het Woord van God handelen, ZAL ONS GELOOF STERK WORDEN.
Dit zal u veranderen, het zal uw leven veranderen. NU ziet u waar uw sterkte ligt. “GOD IS UW STERKTE” (Ps. 27:1). Het is als een droom, die waar wordt. Het is ons plotseling duidelijk geworden, dat vele dingen waarvoor wij God hadden gebeden en gesmeekt, Hij ons reeds gegeven heeft; ze hebben alleen gewacht op ons HANDELEN. Plotseling is onze verlossing WERKELIJKHEID geworden in plaats van een leer of een dogma — iets dat we analyseerden en onderwezen. Ons geloof wordt gemeten naar onze belijdenis. Mensen, die een negatieve belijdenis uitspreken, dat zijn hun zwakheden en mislukkingen, hun pijnen en symptomen en alles wat zij NIET vermogen, vervallen ook onvoorwaardelijk tot het peil van hun belijdenis.

Onze belijdenis regeert ons.
Wanneer wij de Heerschappij van Christus belijden en onze harten volledig met onze belijdenis instemmen, dan geven wij ons leven over in Zijn handen. Dat is het eind van onze bezorgdheid, het eind van onze vrees en het begin van GELOOF.

Wanneer wij geloven, dat Christus VOOR ONS uit het graf verrees en dat Hij door Zijn opstanding de tegenstander heeft overwonnen en teniet gedaan VOOR ONS, en wanneer dit de belijdenis van onze lippen wordt en wij het met ons hart geloven, dan worden wij een KRACHT MET EN VOOR GOD.
Indien wij Christus als onze Zaligmaker hebben aangenomen en Hem als onze HEER beleden, dan zijn we NIEUWE SCHEPPINGEN. Wij zijn “erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus” (Rom. 8:17). Zelfs ziekten en kwalen kunnen niet langer over ons heersen. Wij hebben ontdekt, dat wij in gemeenschap met de Godheid verkeren. Dit alles is ons misschien niet direct duidelijk, maar wanneer wij het Woord bestuderen en ERNAAR HANDELEN, erin leven en het in ons laten leven, dan wordt het een levende werkelijkheid. Die werkelijkheid wordt ONTWIKKELD DOOR ONZE BELIJDENIS.
Helaas, weinig Christenen hebben het belang van het belijden en de plaats welke dit in hun leven inneemt, ingezien. Wanneer het woord “belijden” wordt gebruikt, denken zij automatisch aan het belijden van zonden, zwakheden en mislukkingen. Maar dat is slechts de negatieve kant van het onderwerp. De negatieve belijdenis van onze zonden diende alleen om de weg te ontsluiten tot de positieve belijdenis van het gehele Woord Gods.
Het Griekse woord dat met het woord “belijdenis” vertaald wordt, betekent eigenlijk “hetzelfde zeggen”; dat wil zeggen “spreken wat God zegt”; of “in ons betuigen met God overeenstemmen”. Zeggen wat God in Zijn Woord zegt over onze zonden, onze problemen, onze duidelijke tekortkomingen, onze gezondheid, onze behoudenis, onze overwinningen, of over iets anders in ons leven. Met andere woorden: belijden is betuigen of erkennen wat God zegt.

Bijvoorbeeld: Ziekte dringt naar binnen om uw gezondheid te ondermijnen. Symptomen van een gemene kwaal beginnen zich te openbaren. Natuurlijk worden we ouder en gaat ons lichaam achteruit, maar tegelijk moeten we niet daar aan willen toegeven. In de eerste plaats moeten we strijdlustig reageren en onderkennen dat satan verlangt onze gezondheid te vernietigen en zodoende ons leven onvruchtbaar te maken voor de dienst van Christus.
Maar gelukkig, God heeft een voorziening voor onze gezondheid gemaakt. Hij heeft beloofd: “Gij zult de Here, uw God, dienen, en…. (Hij) zal de ziekten uit uw midden verwijderen” (Ex. 23:25), omdat Hij beloofd heeft: “Ik, de Here, ben uw Heelmeester” (Ex. 15:26). Gods Woord zegt: “Die al UW krankheden geneest” (Psalm 103:3). Dit alles wetende heeft u een basis voor uw geloof. Spreekt dan Gods Woorden te allen tijde en onder alle omstandigheden. Oefen uzelf op Gods wijze te leven en op Zijn manier te spreken. Zijn gedachten, zoals beschreven in Zijn Woord, worden dan in uw leven ontwikkeld, zodat Satan geen voordeel op u kan behalen, omdat Gods Woord geheel verweven is met uw leven en uw natuur (2 Petr. 1:4).

Belijden is iets, dat wij geloven, bevestigen. Het is iets, dat wij weten, betuigen. Het is een getuigen van waarheid, die we omhelzen. Gods Woord is het enige onderwerp van onze belijdenis — van ons getuigenis.

Luister, wanneer we deze Bijbelse feiten alleen maar prachtig vinden, maar we tegelijkertijd nalaten ze vrijmoedig te belijden en ernaar te handelen, dan zal dit ons in tijd van nood van ons geloof beroven. Wanneer ik weet wie Jezus is en wat Hij voor mij deed; wat mij nu werkelijk toebehoort en waarin ik mij in mijn dagelijks leven mag verheugen, dan maakt dit mij tot een overwinnaar. Wij zijn zeker geen arme zondaren, die vergeving ontvingen en verder, zwakke, struikelende, zondigende gemeenteleden. Wij zijn geschapen in Christus Jezus, met het leven van God, de natuur van God en de bekwaamheid van God in ons. “Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden”, zegt de Bijbel. Belijdt dit. Gelooft dit. Er wordt mee bedoeld wat er staat. We zijn nieuw, ALLES is nieuw. Het oude is voorbijgegaan. De oude kentekenen van zonde, mislukkingen, zwakheden en vrees zijn alle verdwenen. Nu hebben wij Gods natuur, Zijn leven, Zijn sterkte, Zijn gezondheid, Zijn heerlijkheid, Zijn kracht.

Dit hebben wij NU, niet alleen straks, het is precies waarnaar Gods Vaderhart verlangt.
“Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Rom. 8:31). Dit is de meest revolutionaire zaak, welke ooit geleerd is. Zulke teksten moeten uw BELIJDENIS zijn wanneer u tegenover de wereld staat.

“Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is” (1 Joh. 4:4).
U spreekt onbevreesd: “God is nu in mij; de Heer der schepping is met mij”. Dat is pas een belijdenis!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s