Maandelijks archief: mei 2011

We houden niet meer van elkaar, het gevoel is weg.

Helaas ook onder christenen neemt het aantal echtscheidingen toe, dit ondanks dat iedereen die de Bijbel leest kan weten dat God de echtscheiding haat. De Bijbel geeft grond voor echtscheiding als er sprake is van overspel, zonder berouw van de schuldige partij en zonder oprecht verlangen om het vertrouwen weer te herstellen. (zie http://www.christelijk-huwelijk.nl) Wanneer er dus sprake is van ernstige en blijvende nalatigheid binnen een huwelijk. Lees verder

Geplaatst in Hertrouwen, Huwelijk, Seksualiteit | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Moeten we de sabbat houden?

Er zijn steeds meer evangelische christenen in ons land die de sabbat gaan onderhouden d.w.z,. terwijl de meeste christenen op zondag een rustdag houden en naar een kerk of gemeente gaan, doen zij dat op zaterdag. Daarbij onthouden sommigen zich op die dag ook nog streng van allerlei andere activiteiten. Op zichzelf is dit natuurlijk geen probleem, ware het niet dat men het voelt als een heilig wet, iets waarin God absolute gehoorzaamheid van hen vraagt en dus leven deze mensen onder een soort wet en daar zit nu juist het probleem.

In dit artikel willen we kort nagaan of christenen die in de Bijbel geloven, vandaag de dag nog de wet van de sabbat moeten onderhouden of dat dit gebod niet meer van toepassing is.

Vast staat dat we kunnen lezen in de Bijbel, dat het sabbatgebod een onderdeel was van de tien geboden, die God had gegeven aan het volk Israël toen Hij hen uit het land Egypte had geleid (Ex 20:2). Zo lezen we in het boek Exodus bij de wetgeving op de Sinaï : “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heer, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde die” Ex 20:8-11. Lees verder

Geplaatst in Actueel, Bijbelstudies, Joodse wetten, sabbat | Tags: , | Een reactie plaatsen

Abortus, wat zegt de Bijbel?

In de jaren dat abortus werd toegestaan, zijn er wereldwijd miljoenen baby’s in de moederschoot op gruwelijke wijze omgebracht. Abortus wordt al een aantal jaren ook in Nederland als een soort voorbehoedsmiddel gezien.
Er zijn echter talrijke teksten in de Bijbel die duidelijk maken hoe God denkt over abortus. Lees bijvoorbeeld in Psalm 139:13-17, waar God ons vertelt dat Hij ons al kende voordat we in de baarmoeder gevormd werden.

“Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.” Lees verder

Geplaatst in Abortus, kinderen, Seksualiteit | Tags: , | Een reactie plaatsen