Zonde tegen de Heilige Geest

Bijbelstudie over wat veel mensen bezig houdt.

Een aantal malen vroegen mensen mij iets over dit onderwerp. Soms had men er vele jaren grote problemen mee, omdat men meende deze zonde mogelijk begaan te hebben. Daarom een duidelijke uitleg vanuit Gods Woord is dan dringend noodzakelijk, omdat de duivel alles gebruikt om ons geestelijk uit ons evenwicht te brengen. Satan staat klaar om ons schuld aan te praten, maar de Heer zegt in Jer. 29:11 “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het Woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven”.
Hier een advies: laten we ons oor sluiten voor de praatjes van de vijand en het Woord van God van harte omarmen.

Hier volgt een korte uitleg. Teksten die spreken over deze zonde:
• Jezus zegt dat de zonden tegen de Zoon vergeven kan worden, maar de zonde tegen de Heilige Geest niet ( Mat.12:31, 32)
• Johannes zegt ons “…er is een zonden tot de dood” waar we zelfs niet meer voor behoeven te bidden omdat er geen vergeving meer is (1 Joh.5:16).
• Paulus zegt ons in Hebr.10:26-29 dat als we opzettelijk zondigen, nadat we tot erkenning van de waarheid zijn gekomen, er geen offer voor onze zonden meer over blijft.

Er zijn drie mogelijkheden die leiden tot de zonde tegen de Heilige Geest.
1. Volharden in het ontkennen van de waarheid van Gods Woord en de goddelijk afkomst van Jezus terwijl we beter weten. Lees wat Jezus zei tot de Farizeeën en schriftgeleerden in Mat.12, die willens en wetens bleven otnkennen dat Jezus Gods Zoon was.
2. Valse leraren die antichristelijke leringen willens en wetens onderwezen in de gemeente (1 Joh.2:18, 19).
3. Na bekeerd te zijn geweest en vervuld met Gods Geest, terugkeren naar de wereld en de waarheid van Gods Woord willens en wetens ontkennen.

Vraag: kan een kind van God wat Jezus van harte lief heeft, toch nog zondigen tegen de Heilige Geest, zodat het verloren gaat?
Antwoord: als een kind van God echt Jezus liefheeft, kan het onmogelijk zondigen tegen de Heilige Geest.

Waarom niet? Omdat we uit Mat. 12:31, 32 verstaan dat het zondigen tegen de Heilige Geest niets anders is dan het willens en wetens blijven ontkennen dat Jezus de Zoon van God, dat Zijn offer de zonden wegneemt en dat Gods Woord de waarheid is, het onderwijzen van deze valse leringen, het willend en wetens beliegen van geroepen dienstknechten van God (en daarin te volharden). Voor zulke mensen is geen redding meer, omdat eenvoudig het offer van Jezus de enige weg tot behoudenis is en God Zijn dienstknechten gegeven heeft om ons op te voeden in de dingen die tot onze behoudenis dienen.

Vraag? Over welke mensen spreekt Paulus in Hebr.10: 26-29 dan?
Antwoord: hij heeft het hier over mensen die de Heer hebben leren kennen, de kracht van God in hun leven hebben ervaren en toch zich afkeren van de Heer en willens en wetens ontkennen dat het offer van Jezus onze redding is (Hebr.10: 29).
Lees ook Hebr.2: 3 het waren mensen die geen acht sloegen op het gepredikte Woord, of Hebr.4: 2 de prediking van Gods Woord was nutteloos voor hen.

Let wel: het gaat hier niet om één daad van ongehoorzaamheid, maar het verharden van je hart, je weet Gods Woord is de waarheid en je verhard je hart en keert je er van af. Voor zulke mensen is geen redding meer. Waarom niet: “omdat er gewoon geen redding mogelijk is zonder het kruis”.

Opmerkingen:
• het verharden van je hart is een proces wat steeds meer toeneemt en vanwaar vroeg af laat geen weg meer terug is. (Voorbeeld Farao Ex. 11:10)
• Maar zolang als we oprecht berouw hebben over onze zonden, zijn we niet op een weg van verharding, want het is de Heilige Geest juist die ons hart week maakt zodat we onze zonden belijden en ons bekeren (Joh.16:8).

Vraag: Over welke mensen heeft Johannes het als hij zegt dat er een zonde is die tot de dood is waar we zelfs niet meer voor hoeven te bidden.
Johannes had in zijn tijd (net als nu!!!) heel veel te maken met dwaalleraren die onderwijs gaven in de gemeente en die zelfs durfde te ontkennen dat Jezus in het vlees (dus als mens) op aarde was gekomen. Ze loochende m.a.w. het hart van het evangelie en deden dat willens en wetens (1 Joh 4:1). Het ergste van alles was, ze trokken andere mensen mee door ze deze leugens te onderwijzen.
Voor deze mensen is geen gebed meer nodig, want ze hebben hun hart verhard en laten zich leiden door antichristelijke geesten.

Conclusie.
Een kind van God wat Jezus liefheeft, zal nooit willens en wetens ontkennen dat Jezus Gods Zoon is en dat Hij voor onze zonden gestorven is, het zal ook Gods dienstknechten niet beliegen of de maaltijd van de Heer verontreinigen, dus kan men ook niet zondigen tegen de Heilige Geest. Welke zonden men ook doen, mits we onze zonden belijden, er is altijd vergeving.
Iemand die gezondigd heeft tegen de Heilige Geest kent geen berouw en wil zich ook niet bekeren.

Voorbeelden:
• Had Kaïn gezondigt tegen de Heilige Geest door z’n broeder dood te slaan Antw.: nee, want anders zou God hem nooit een teken gegeven om hem tegen z’n wrekers te beschermen. (Gen.4:15)

• Had Ezau gezondigd tegen de Heilige Geest door z’n eerstgeboorte recht (en daarmee de zegen van God) te verkopen aan z’n broer Jakob?
Antw.: nee, want anders had hij nooit berouwvol geroepen om de zegen van God die aan hem voorbij ging. (Gen.27:38 en Hebr.12:17.) Vergeet niet dat ook “berouw” het werk van de Heilige Geest in ons leven is.

• Had Mozes gezondigd tegen de Heilige Geest, toen hij ongehoorzaam was en op de rots sloeg, terwijl God zei te spreken? (Num.20:11-12)
Antw.: alhoewel God hem strafte en hem zei dat hij het land Kanaäan niet zou binnen gaan, had hij niet gezondigd tegen de Heilige Geest, want anders had hij nooit met Jezus op de berg der verheerlijking gestaan in het Nieuwe Testament (Mat.17).

• Had Job tegen de Heilige Geest gezondigd, door zichzelf en zijn geboortedag te vervloeken.
Antw.: het is zeker dat God deze handelwijze niet goedkeurde van Job, maar toch zondigde hij niet tegen de Heilige Geest, want anders had hij nooit berouw gehad en had God hem ook nooit hersteld. (Job 42:6).

• Had Petrus dan tegen de Heilige Geest gezondigd, door zijn Heer ondanks alle waarschuwingen tot 3 keer toe te verloochenen (Marcus 14:26-31)
Antw.: Nee, want anders zou Jezus hem nooit na de opstanding zo liefdevol tegemoet zijn gekomen, om hem alleen maar te vragen “heb je me lief…”.

• Had Judas dan tegen de Heilige Geest gezondigd, hij had toch de Heiland verraden (Luc.22:47-53)?
Antw.: mijn antwoord is nee, niet door de Heiland te verraden. Als hij zich met berouw tot de Heer gewend had, dan had de Heiland hem zeker vergeven. Anders zou de Heer hem nooit de voeten gewassen hebben en hem zo lief gehad (Joh.13)

Vraag: zijn er wel mensen in de Bijbel die gezondigd hebben tegen de Heilige Geest?
Antw.: jazeker.

v.b. 1. Denk aan Ananias en Saffira, (Hand.5) zij zondigden tegen de Heilige Geest door de apostelen te beliegen. In acht genomen dat het een tijd was van grote opwekking en sterke zalving van de Geest, kon dit niet meer en het oordeel volgde direct.

v.b. 2. In de dagen van Paulus was er sprake van bloedschande in de gemeente van Korinthië. Een zoon die het met z’n moeder hield,( 1 Kor.5) anderen leefden openlijk in overspel. Na herhaalde malen gewaarschuwd te zijn niet deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, ontkenden zij willens en wetens de betekenis van het Heilig Avondmaal en zaten toch aan, sterker nog ze aten zich vol aan deze heilige tafel. In 1 Kor.11: 30 is sprake over sommige die vroegtijdig stierven en vanwege deze zonden. Let wel het gaat hier niet om een vergissing, maar om het willens en wetens verontreinigen van de heilige dingen van God, zonder daarvan berouw te hebben. Die weg leidt tot de zonde tegen de Heilige Geest.

v.b. 3. In Johannes dagen waren er valse leraren, die de Godheid van Christus ontkenden (Lees 1 Joh.4).

v.b. 4. De antichrist zal straks komen en de gehele wereld verleiden, ook hij zondigt tegen de heilige Geest (Openb.13).

Een reactie op Zonde tegen de Heilige Geest

  1. remco zegt:

    hoi
    een heel mooi stukje

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s