Teleurstellingen

Hoe ga je er mee om?

Laten we eerst de Bijbel lezen: Efeze 1:19-23
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Openb.5:1-14
6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.
7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.

Kunnen tegenslagen ons als christen “toch” onderuit halen.
Zeg niet te gauw ‘dat zal mij niet overkomen’. De Bijbel zegt ook ‘wie staat zie toe dat hij niet valle’. Zelfs Elia overkwam het dat er een moment was dat hij het helemaal niet meer zag zitten. Hij kwam net van een grote overwinning over de Baäl priesters op de Karmel, toen hoorde hij dat Izebel hem zocht te doden. Elia had gedacht Israël bekeerd zicht en er komt een nieuwe tijd in Israël, maar het tegen overgestelde gebeurde en Elia stortte geestelijk in. Hij ging zitten onder een struik en verlangde zelfs te sterven. Niet alleen Elia overkwam dit, ook Johannes de doper begon te twijfelen terwijl hij de gevangenis zat. Zou dat met ons anders geweest zijn?? Nee, ik denk het niet. Johannes was door God gezonden om de weg te bereiden voor de komst van de Messias en toen het eenmaal zover was belande hij in de gevangenis. Ik kan me voorstellen dat dan gaat twijfelen. Johannes had eerder een openbaring van God ontvangen aangaande Jezus. Hij zag Jezus tot hem komen met de wens om gedoopt te worden en plotseling gingen zijn ogen open en zag hij wat de omstanders in die dagen zeker nog niet zagen. Hij riep uit “zie het Lam Gods wat de zonden der wereld wegneemt”. Wat een bijzondere dag was dat voor Johannes. Maar dat alles was vergeten op het moment dat de geest van twijfel ontmoediging hem aanviel in de gevangenis. Het is ook wat als je de grijze muren ziet van je cel dan valt het niet mee om op God te blijven vertrouwen. Toch gebruikt God ook die omstandigheden in ons leven, om aan ons leven te werken zodat de heerlijkheid van Jezus meer zichtbaar wordt in ons leven.

Ik vond het volgende voorbeeld van de geboorte van een vlinder.
Een man vond de pop van een vlinder. Op een dag zag hij een smalle opening verschijnen. Hij ging zitten en keek hoe de vlinder zich uit de pop probeerde te worstelen. Na een paar uur was de vlinder nog niet veel verder uit de pop gekomen en leek het of er niets meer gebeurde. De man besloot om de vlinder te helpen. Hij pakte een schaar en knipte de pop open zodat de vlinder er uit kon. De vlinder kwam los uit de pop, maar zijn lijfje was gezwollen en zijn vleugels waren klein en verschrompeld. De man bleef naar de vlinder kijken, omdat hij verwachtte dat de vlinder zijn vleugels uit zou klappen en zijn lijfje snel het normale formaat zou aannemen. De man verwachtte dat de vlinder dan weg zou vliegen.
Na een minuut was dit nog niet gebeurd, na een uur ook niet. De vlinder kroop zelfs de rest van zijn leven voort met een gezwollen lijfje en verschrompelde vleugels. Hij kon nooit vliegen. Wat de man, in zijn vriendelijkheid en haast, niet begrepen had, was dat de nauwe pop en de strijd die het de vlinder kost om uit de nauwe opening te komen, God manier is om vloeistof vanuit het lichaam van de vlinder in zijn vleugels te persen. Op die manier zijn de vleugels klaar om mee te vliegen, zo gauw de vlinder uit de pop komt. Soms zijn moeilijkheden nodig in ons leven. Als we zonder obstakels ons leven zouden leven, kan het ons mank maken. We zouden nooit kunnen vliegen.

Over het algemeen weten we wel waar ons probleem zit. We zijn als mens op moeilijke momenten teveel bezig om te kijken naar de omstandigheden en te weinig naar de Heer die alle dingen in zijn machtige hand houdt zelfs ons leven.

Overwinning is vaak een kwestie van opzien naar Jezus.

Er is een voorbeeld in de geschiedenis van Israël in Numeri 21. Ze klaagde om het voedsel en waren ongeduldig omdat ze om Edom heen moesten etc.. Toen zond God vurige slangen onder het volk en iedereen die gebeten werd zou zeker sterven. Maar er was ook redding. God liet een koperen slang door Mozes verhogen op een stok en iedereen die daarna keek werd gered. Jezus is als de slang verhoogd (Joh.3;14), Hij is de verhoogde Heer, Hij werd zonden voor ons, in onze plaats (2 Kor.5;24). Daarom, als ik in geloof zie naar het kruis, dan is er redding, dan zal het gif zijn werking verliezen.

In ons Schriftgedeelte leert Paulus de Efeziërs “op te zien naar de verhoogde Heer, die verhoogd is ver boven alle overheid en macht. Er staat “dat alles onder Zijn voeten is gesteld”. Met anderen woorden “Hij triomfeert over al onze omstandigheden”.
Zolang we geestelijk naar beneden kijken, zuigt het ons naar beneden. Dan is het gif van negatief denken in ons werkzaam. Vroeg of laat zullen we geestelijk sterven, d.w.z. er is geen contact meer met de bron van leven Jezus Christus. Maar als we opzien naar Hem die zelfs onze toekomst in zijn hand heeft, dan verliest het gif z’n werking. Zijn ster zal eeuwig schitteren.
Er zijn sterren die schitteren voor een periode, dan verdwijnt weer hun glans. Eerst had iedereen het over hen, maar daarna is men vergeten. Maar Jezus zal eeuwig schitteren, eens zal alle knie zich buigen en elke tong belijden dat Jezus “Heer” is. Als we Hem zien zoals Hij werkelijk is, dan verdwijnt elke vrees en komt daarvoor in de plaats geloof. Maar Hij verlangt het middelpunt van ons leven te zijn. Dat vinden we ook zo wonderbaar in het visioen van Johannes in Openbaring hoofdstuk 5. Daar zag Johannes de grootste samenkomst die ooit zal zijn en die samenkomst is in de hemel. Hij zag de tienduizend maal tienduizenden engelen en verloste levens, te samen Jezus groot maken die tot in alle eeuwigheid geprezen zal worden. Jezus is daar in het midden van alles wat leeft. In het midden van de troon, in het midden van de oudsten en de engelen. Het feitelijk niet mogelijk de macht en glorie van dit visioen te beschrijven met woorden alleen, we hebben de ogen zalf van de heilige Geest nodig, om Hem te zien zoals Johannes dat zag.
Dan ziet Johannes God op de troon en Jezus die de boekrol neemt uit de hand van God. Eerst is niemand is instaat om deze boekrol te openen en Johannes weent. Er zijn zeven zegels die de rol gesloten houden.
In de boekrol is alles beschreven wat God van plan is te gaan doen met deze wereld. Godsplan met de toekomst staat daarin en degene die de bevoegdheid heeft om die rol te openen is ook bevoegd om uit te voeren wat erin beschreven staat. Tot dat Jezsu ter tonele verschijnt, dan verandert alles. Waar Jezus komt verandert alles, dan verandert het beeld voor de oude apostel. Er komt een oudste tot Johannes en die zegt tot hem “weent niet”. De Heer zegt het vandaag ook tot u. “Kijk niet langer naar beneden Johannes, de leeuw heeft overwonnen” en terwijl Johannes opziet ziet hij geen leeuw, maar hij ziet een lam “Staande als geslacht voor Gods troon”. Dit is een Gods wonder, Jezus is de Leeuw van Juda, die voor ons strijd, ons beschermd en zelfs de dood overwon. Maar Hij is ook het Lam wat voor ons stierf en wat daarom tot in alle eeuwigheid geprezen zal worden.
Ook de toekomst in dit jaar wordt door Hem bepaald, ook uw toekomst wordt door Hem bepaald. De Bijbel zegt Hij heeft zeven horens en zeven ogen, met andere woorden “Hij weet alles en hij ziet alles. In Hem woont alle volheid Gods.
Hij zegt tegen ons, zit er niet overin “Ik heb de toekomst in Mijn machtige hand”.

Als Hij de boekrol neemt “breekt de aanbidding los”. De dieren en de oudsten geven a.h.w. het signaal, dan begint een massaal hemel koor Jezus groot te maken. Tot in alle eeuwen der eeuwen zal de echo klinken “Jezus, Jezus, Jezus”.

De hemel is leeg zonder Jezus. Het nieuw Jeruzalem heeft z’n glans verloren, zonder Jezus.
Hij is het die alles en in allen vervuld (Efeze 1). De Bijbel betekent niets zonder Jezus. Wij moeten de Heer bidden “open mijn ogen Heer, omdat ik u zie in uw Woord”. Alleen als we Hem gevonden hebben, hebben we het hart van de Bijbel gevonden. Hij is hoofdonderwerp van de Bijbel. Als we de bijbel lezen en wqe hebben Hem nog niet gezien, dan hebben we nog niets gezien. In Joh.6:40 staat dat dit de wil van de Vader is, “dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft eeuwig leven heeft”. Aanschouwen is een sterk woord voor zien. Pas alles we de Zoon aanschouwen, dat is: geboeid worden door Hem, dan ontvangen we het eeuwige leven. U en ik kunnen Hem het meest zien “in het Woord”, want Hij is in het Woord, sterker nog Hij is het Woord zelf.

Als we getuigen tegen anderen, dan moeten we het niet hebben over allerlei bijzaken, maar we moeten het hebben over Jezus. Paulus zegt dat hij besloten heeft om niets anders meer te weten dan Jezus en dien gekruisigd. (1 Kor.2:2). Studie en geleerdheid is niet verkeerd, mits de uitkomst “Jezus” zal zijn. Anders heeft die studie een negatief effect want Paulus zegt ook “kennis maakt opgeblazen”.

Ik denk aan een hoofdstuk in Hooglied 5:10-16, waar de dochters van Sion de Sunamitische bruid van Salomo, vragen naar haar geliefde. Dan komt ze in beweging en begint op schitterende wijze haar bruidegom te beschrijven. Luister maar:

10 Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de banier boven tien duizend.
11 Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud; Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf.
12 Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kasjes der ringen.
13 Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes; Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre.
14 Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois; Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren.
15 Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud; Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen.
16 Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem!

De bruid die totaal verliefd is op haar bruidegom, weet niet wat ze moet doen om woorden te vinden om de schoonheid van haar geliefde te beschrijven. Dan roept ze het uit in het laatste vers “al wat aan hem is, is gans begeerlijk”. Als de dochter van Sion dat bewogen getuigenis van haar gehoord hebben, gebeurd er iets met hen. Dan verlangen die bruidegom van haar te ontmoeten en zeggen ze in Hooglied 6:1 “Waar is uw Liefste heengegaan, o gij schoonste onder de vrouwen? Waarheen heeft uw Liefste het aangezicht gewend, opdat wij Hem met u zoeken?”

Mijn gebed is “Heer laat mij u zo beschrijven aan anderen, laat mij zo vervuld zijn van Jezus, dat er iets gebeurt in de levens van anderen. Zoals de Samaritaanse vrouw die een ontmoeting had met Jezus, Hij had zichzelf aan haar geopenbaard. Daarna getuigde ze van Jezus tegen de anderen en bracht heel Samaria bij Jezus.

Zoals Jezus het middelpunt in de hemel is, wil Hij het middelpunt hier op aarde zijn. In Openbaring 2 en 3 wandelt Hij temidden van de gouden kandelaren en de kandelaren zijn als de lokale gemeenten. U mag als gemeente kandelaar zijn voor de Heer. Hij wandelt ook hier en kent u persoonlijk. Hij wil het middelpunt zijn in uw leven, opdat u Hem zult zien. Dan verliezen we het zich op onze problemen. Dan gaan we eindelijk zien, waar het in Gods koninkrijk werkelijk om gaat. Het niet om ons, maar het gaat om Hem. Als u Hem ziet heeft u overwinning in al uw omstandigheden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s