Openbaring

EEN STER VALT UIT DE HEMEL.
Wees op uw hoede kind van God, de duivel weet dat hij nog weinig tijd heeft. Tegelijk hoeven we niet te vrezen voor wat gaat komen. Jezus, is en blijft degene die wint en wij met Hem.

Voor mensen die het willen lezen in de Bijbel: lees Openbaring.9:1-12.

Een ster valt uit de hemel en die ster blijkt een persoon te zijn (=wonderlijk?), die persoon (of engel) wordt een sleutel gegeven waarmee een put geopend wordt. Uit die put stijgt dan rook op en uit de rook komen sprinkhanen welke macht ontvangen gelijk schorpioenen. Ze zijn uitgestuurd om te doden.

Verschrikkelijk om zulke profetieën te lezen en je zou geneigd zijn om zo´n onheilsboodschap maar zo gauw mogelijk aan de kant te leggen. Weg er mee, er is al genoeg gevaar in de wereld. Toch is het nog gevaarlijker om onze ogen er helemaal voor te sluiten. Een soldaat die niet weet waar de vijand vandaan komt, is bij voorbaat al in een zwakkere positie. Wat hier beschreven wordt heeft heel veel te maken met wat al eerder beschreven wordt in Efeze 6:10-12 door Paulus. Daar heeft hij het over “overheden en machten, wereldbeheersers dezer duisternis, boze geesten in de hemelse gewesten”. Er is nu eenmaal een vijand, de satan en hij heeft een enorm demonen leger. Zijn doel is inderdaad om te doden en te vernietigen. Er is ook een put waar demonen bewaard worden en die put wordt straks geopend. Dan zal de strijd in de hemelse gewesten enorm zijn. Maar het kind van God hoeft niet te vrezen, want Jezus heeft de macht van satan definitief verslagen. Lees Col.2:15 “Hij (=Jezus) heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd”. Wat wij moeten doen is standhouden, als we aangevallen worden en in de naam van Jezus de satan terug verwijzen naar de put waar hij uitkomt. De Heer wil ons allemaal tot strijders maken en niet tot zwakke kinderen Gods die zich door de duivel om de tuin laten leiden. Het leger van sprinkhanen met de macht van een schorpioen, is heel reëel. In de geestelijke wereld bestaat dat. Er zijn demonen van bijvoorbeeld onreinheid die mensen als ongedierte bespringen. Het komt je huis binnen (als je niet uitkijkt) door de kieren. Bijvoorbeeld ons televisie toestel is zo´n mogelijkheid waardoor onreine geesten een aanval doen op ons. Het is niet zo dat het toestel het probleem is, wij zijn vaak het probleem, vooral als we er geen macht meer over hebben. Er zijn beslist onreine fragmenten in o.a. films die tot gevolg hebben dat we met onreinheid besmet worden. Gelukkig kunnen we er ons tegen wapenen door de kracht van Jezus bloed op zo´n moment aan te roepen, maar toch heeft dit alleen nut als we de opening ook dichten. Ik ben er van overtuigd dat de duisternis nog zal toenemen om ons heen. Maar dit betekent alleen maar voor het kind van God dat wij nog radicaler zullen moeten zijn als het gaat om zonden. Nu is het niet zo dat we een lijst met geboden en verboden moeten naleven, net als in het verkeer waar we te maken hebben met een groot aantal van dat soort verboden en geboden. Bij God is dat niet nodig, omdat Hij Zijn Heilige Geest wil uitstorten in ons hart en die Geest zal ons in alle waarheid leiden. (Joh.16:12). Een kind van God vervult met de Heilige Geest weet in z´n hart wat wel en niet goed is. Er staat ook in Rom.8:14 “..want allen die door de Geest Gods geleid worden zijn zonen Gods”. Je voelt het van binnen onrustig worden als er iets gebeurd wat eigenlijk niet kan in Gods ogen. Niemand behoeft het te zeggen, je weet het en dan is het zaak om te luisteren naar de stem van de Geest, zodat Hij ons kan leiden. Dit is absoluut nodig, om in de eindtijd rein te kunnen blijven en straks klaar te zijn als Jezus komt. Zorg vervuld te zijn met de Heilige Geest, de doop in de Geest is geen onnodige luxe voor een kind van God, maar een absolute noodzaak. Vooral als de geestelijke nacht gaat vallen over de wereld en demonen losgelaten worden over deze wereld, is het voor een kind van God extra noodzakelijk om vervuld te zijn met Gods Geest.
—————–
Openbaring.9:13-21.
Daarna worden vier engelen(demonen)losgelaten, die bewaard worden bij de grote rivier de Eufraat. Deze demonen voeren een groot leger aan. Er is sprake van een groot leger van 2 maal tienduizend tienduizendtallen. Hun macht is in hun bek en in hun staart (vr19) en er worden weer mensen gedood. Ook in al de oorlogen tot nu toe, is er sprake van een demonen leger wat mensen tegen elkaar opzet en tot de meest verschrikkelijk wreedheden aanzet. Dit is als een oordeel voor de wereld.We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen overheden en machten in de hemelse gewesten.(Ef.6:12)

Een van de meest vreemde teksten uit het boek Openbaring is wel vrs.20. Ondanks al deze verschrikkelijke oordelen bekeert men zich niet. Men houdt zich vast aan het aanbidden van boze geesten en allerlei afgoden.Dat moet ons hart toch wel erg verhard zijn.

In hoofdstuk 16:12 is ook sprake van die merkwaardige rivier de Eufraat, dan wordt er gewaag gemaakt van het opdrogen van deze rivier zodat de weg bereid wordt voor de koningen die komen van de opgang der zon. Deze koningen zijn niets anders dan de gemeente van de Heer Jezus, die straks met de Heer zal weerkomen om deze aarde in bezit te nemen en het vrederijk van Jezus Christus hier te vestigen. Voordat dat zal plaats vinden zal er echter een laatste grote wereldoorlog plaats vinden in het Midden Oosten, daar waar de rivier de Eufraat is. Alles richt zich tot het hart van de wereld en dat is het Midden Oosten. Ook vandaag is Israël dagelijks in het nieuws, let op deze berichten. Jezus leert ons dat als de vijgenboom gaat bloeien dan is het einde nabij (Matt.24:32). De vijgenboom is niets anders dan een symbolische voorstelling van Israël. Vandaag bloeit de vijgenboom, Israël is als uit de dood herrezen. De druk op Israël neemt toe, let op wat daar gebruikt, vooral als het gaat om de landen rondom de Eufraat zoals Iran en Irak. De grote wereldoorlog zal niet op een andere plaats in de wereld beginnen, maar juist daar. Velen zullen zien dat het einde aanstaande is, toch zal men zich niet bekeren. Er is een weg van verharding, die er uiteindelijk toe leidt dat mensen zich niet meer kunnen bekeren. Eerst begint het met het bedroeven van de Heilige Geest (Efeze 4:30), daarna volgt het verharden van het hart. In Hebr.3:7,15 en 4:7 worden we tot driemaal toe gewaarschuwd ons hart niet te verharden.

Wat is dat, het hart verharden? Het is het bewust niet luisteren naar de zachte aandrang van de Heilige Geest. Gods Geest maakt ons iets duidelijk, we moeten iets afleggen, met een zonde breken maar we doen het niet. Er gebeurd iets in ons leven en we worden door die gebeurtenis gewaarschuwd, maar we sluiten ons hart toe. Langzaam maar zeker gaan we de aandrang van Gods Geest niet meer zo bemerken, het neemt af en dan zijn we op een gevaarlijke weg. God is een God die waarschuwt, Hij heeft ons lief en wil niet dat we de verkeerde weg opgaan. De Heer zou met één waarschuwing kunnen volstaan. Als God één keer waarschuwt is dat al genoeg reden voor ons om te luisteren, maar als we niet luisteren dan zal God opnieuw komen en ons waarschuwen. In de Openbaring hoofdstuk 2 en 3 waarschuwt de Heer zeven maal “Wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeente zegt”. Jezus blijft kloppen, bijvoorbeeld aan het hart van de Laodicea gemeente (Openb.3:20),maar er is natuurlijk wel een grens en dan komt het oordeel.

De wereld zal nog gewaarschuwd worden door de Heer. God oordeelt de wereld niet zomaar. God is God die niet gaarne oordeelt, maar Hij kan niet anders want Hij is heilig en kan nooit een kompromie sluiten met de zonden. Maar God zal alles doen om de wereld te waarschuwen voor Hij oordeelt. In de eerste plaats is daar natuurlijk de gemeente hier aarde om het Woord van God te verkondigen en zo de wereld te waarschuwen voor het komende oordeel. Maar God zal zich ook nog bedienen van engelen (Lees Openb.14:6) en hieruit versta ik dat God alles zal doen om de mens voor de ondergang te behoeden. Gelukkig zullen ook velen zich bekeren. In Openb.7:9 wordt een schare gezien uit alle stam taal en natie. Zij komen voort uit de grote verdrukking, welke is de meest gruwelijke tijd hier op aarde. Velen zullen zich dan bekeren, nood brengt mensen vaak op de knieën. Alleen zij die zich blijven verzetten, deze mensen gaan een gevaarlijke weg op. Laten we veel bidden voor de mensen om ons heen, in familie of vrienden kring, die eens de Heer gekend hebben maar Hem nu hebben afgewezen. Deze mensen zijn bewust op een weg van verharding. Judas was op zo´n weg van verharding, hij zag niet meer de toenadering van de Heer, die bereid was hem de voeten te wassen (John.13), die hem niet veroordeelde, maar het brood met hem deelde aan het Pascha. Judas moet gehoord hebben dat de Heiland zei, die is mijn lichaam wat voor u gebroken wordt. Maar Judas sloot z´n hart toe, zoals zovelen vandaag. Een mens die z´n hart verhard is niet meer bereikbaar voor de liefde van de Heer. Gelukkig is God machtig zelfs het hardste hart te verbreken met de kracht van Zijn liefde. Hij biedt ons ook aan, om ons stenen hart om te ruilen voor een vlezen hart.Ezech.36:26 zegt “een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste, het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven”. Een stenen hart is ongevoelig voor de stem van de Heer, daar staat een vlezen hart tegenover wat gevoelig is voor Gods aanwijzingen. De Heer doet dit door de wedergeboorte en de doop in de Heilige Geest. Daardoor ondergaat een mens een hartsverandering en als we blijven in de nabijheid van de Heer dan kan de Heer tot ons blijven spreken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s